Skoči na vsebino

SODNO VARSTVO IMETNIKOV KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI BANK

Ustavno sodišče je 19. oktobra 2016 sprejelo odločitev v zvezi z ustavnostjo določb zakona o bančništvu (ZBan-1), ki urejajo prenehanje kvalificiranih obveznosti v okviru sanacije leta 2013. Ustavno sodišče je 350. člen ZBan-1 spoznalo za skladnega z ustavo, kar pomeni, da so postopki sanacije bank, ki so bili izvedeni leta 2013, z vidika bank in njihovih sedanjih lastnikov in upnikov zaključeni.

 

Hkrati pa je sodišče presodilo, da v ZBan-1 ni bilo urejeno učinkovito sodno varstvo imetnikov izbrisanih kvalificiranih obveznosti bank, zato je sodišče ugotovilo, da je bil 350.a člen ZBan-1 v neskladju z ustavo. Za neustavnega ga je spoznalo, ker je molčal o nekaterih vprašanjih, ki bi jih sledeč odločbi sodišča moral urediti, in sicer:

-       pravica do dostopa do podatkov,

-       vprašanje dokaznega bremena in

-       vprašanje združevanja pravdnih postopkov.

 

Ustavno sodišče je DZ zato naložilo, naj v šestih mesecih odpravi ugotovljeno protiustavnost in poskrbi za ureditev, ki bo omogočala ustavnoskladno uveljavitev pravice do sodnega varstva za vse morebitne že vložene in bodoče odškodninske tožbe v zvezi z izbrisi kvalificiranih pravic na podlagi ZBan-1. Rok za sprejem zakona je potekel 15. maja 2017, vendar se je priprava predloga zakona na ministrstvu za finance zavlekla zaradi zelo zahtevne vsebine ter intenzivnih in dolgotrajnih usklajevanj z zainteresirano in strokovno javnostjo.

 

Vlada je predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank potrdila 9. novembra. Poglavitni cilj, ki ga je ministrstvo za finance zasledovalo v predlogu zakona, je predpisati postopek sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti, ki bo sledil odločbi ustavnega sodišča.

 

Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

 

Bistvene rešitve predloga zakona

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori

 

Podatki o vrednostnih papirjih, ki so bili predmet izrednega ukrepa

 

Borzna vrednost izbrisanih (izključenih) vrednostnih papirjev, ki so bili uvrščeni v trgovanje na Ljubljanski borzi