Skoči na vsebino

9-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 30. 4. 2019

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

Skupaj    0,00,0