Skoči na vsebino

VODSTVO

Ministrica

mag. Mateja Vraničar Erman
T: 01 369 6600
E: mateja.vranicar(at)mf-rs.si

 

Mateja Vraničar Erman je leta 1989 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1997 pa je zaključila študij MPA (magisterij iz javne uprave) na Harvard University, Law School in JF Kennedy School of Government.

 

Od leta 1989 do 1993 je bila zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, od leta 1993 dalje pa na Ministrstvu za finance, kjer je opravljala različne naloge, predvsem v organizacijskih enotah ministrstva, pristojnih za oblikovanje carinskega in davčnega sistema. Tako je na primer koordinirala in vodila pripravo prvega slovenskega carinskega zakona ter izvedbenih predpisov, ki so temeljili na evropskem carinskem sistemu, delovala kot vodja Oddelka za sistem posrednih davkov in kasneje kot vodja Sektorja za davčni in carinski sistem v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov. Od aprila 2010 do februarja 2012 je bila državna sekretarka na Ministrstvu za finance, prvenstveno odgovorna za področje davčnega in carinskega sistema, proračuna in javnega računovodstva.

Po končanem mandatu se je ponovno posvetila strokovnemu delu na področju oblikovanja davčnega sistema, ko je bila tudi vodja Sektorja za splošne davčne zadeve in analize.

Državna sekretarka

mag. Saša Jazbec
T: 01 369 6471
E: sasa.jazbec(at)mf-rs.si

 

Saša Jazbec je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1996 zaključila študij bančno finančne smeri z delom Izvedeni finančni instrumenti in slovenski finančni trg, leta 2000 pa magistrski študij na isti fakulteti z delom Listinjenje premoženja. 

 

Delovne izkušnje je nabirala na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev; v Banki Slovenije, kjer je bila upravljavka deviznih rezerv, med leti 2002 in 2009 vodja odseka Upravljanje s tveganji ter članica ekipe za prevzem evra; na področju poslovnega svetovanja ter v Ministrstvu za finance v Sektorju za napovedovanje fiskalnih tokov znotraj Direktorata za proračun, kjer je bila članica delovne skupine za pripravo projekcij izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva. Od novembra 2013 je kot generalna direktorica vodila Direktorat za proračun na Ministrstvu za finance. 

Državni sekretar

Gorazd Renčelj
T: 01 369 6611
E: gorazd.rencelj@mf-rs.si

 

Gorazd Renčelj je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani leta 2002 zaključil študij politologije, smer mednarodnih odnosov, leta 2003 pa magistrski študij na Centru za evropske študije Jagiellonske univerze v Krakovu na Poljskem. 

 

Leta 2004 se je zaposlil na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, nato pa je bil med letoma 2005 in 2008, tudi v času predsedovanja Slovenije EU, svetovalec predsednika vlade za zunanje zadeve. Diplomatsko kariero je nadaljeval kot gospodarski svetovalec na veleposlaništvih RS v Londonu, Združeno kraljevstvo, in v Washingtonu, ZDA. V Washingtonu je decembra 2015 z odliko zaključil študij Master of International Public Policy na School of Advanced International Studies univerze Johns Hopkins. 

 

Poleti 2016 se je vrnil na Ministrstvo za zunanje zadeve RS, pred imenovanjem na mesto državnega sekretarja pa je bil del ekipe, ki na Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko usklajuje priprave na Strategijo razvoja Slovenije do leta 2030. 

 

Gorazd Renčelj je poročen in oče treh otrok. 

Državna sekretarka

mag. Miranda Groff Ferjančič

T: 01 369 6670

E: miranda.groff-ferjancic(at)mf-rs.si

 

Miranda Groff Ferjančič je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2000 zaključila specializacijo iz mednarodnega poslovanja, leta 2004 pa magistrirala s področja sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri financiranju infrastrukturnih projektov. Leta 2006 je pridobila mednarodni certifikat in diplomo s področja računovodstva in revizije javnega sektorja. Leta 1988 se je zaposlila v podjetju Rotomatika, kjer je začela kot pripravnica in napredovala vse do vodje finančne operative. Leta 1997 je postala vodja enote SKB banke, kar je ostala do zaposlitve na Ministrstvu za finance leta 2001. Med drugim je bila članica delovne skupine, ki je uspešno zaključila pogajanja za zaprtje klirinškega dolga Ruske federacije do Republike Slovenije, deluje kot članica European PPP Expertise Centre (EPEC). Bila je v. d. direktorice Sklada za nasledstvo in v. d. generalne direktorice oz. generalna direktorica Direktorata za javno premoženje. Od aprila 2013 do nastopa funkcije državne sekretarke je bila zaposlena v Generalnem sekretariatu Vlade RS kot namestnica generalnega sekretarja.

Državni sekretar

Tilen Božič
T: 01 369 6119
E: tilen.bozic(at)mf-rs.si

 

Tilen Božič je diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, smer finance. V zadnjih letih je opravil različna usposabljanja doma in v tujini, in sicer s področja mednarodne obdavčitve, davčnega postopka, računovodstva, revizije, prestrukturiranja in prevzemov ter občasno tudi predaval teme s tega področja. Od leta 2007 do 2011 je bil zaposlen v eni izmed štirih priznanih mednarodnih revizijskih družb, od leta 2011 do 2014 pa je bil davčni svetovalec v zasebni domači svetovalni družbi in kasneje tudi direktor manjšega računovodskega podjetja. Od 1. avgusta 2014 je poslanec DZ. Bogate izkušnje si je nabral z delom v delovnih telesih DZ, in sicer kot član komisije za nadzor javnih financ, kot podpredsednik odbora za finance in monetarno politiko ter kot član odbora za zadeve Evropske unije. Govori angleško in italijansko.