Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

Kontaktni podatki

Naslov:Notranjerevizijska služba
Prežihova 4
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6318
Telefaks: 01/369 6329
Vodja: Barbara Kotar Palčič

 

Predstavitev

Notranjerevizijska služba izvaja notranje revidiranje, ki je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, namenjena povečevanju koristi in izboljševanju delovanja ministrstva.

 

Sistem notranjih kontrol mora pokrivati vsa pomembna tveganja ministrstva pri delovanju, računovodskem poročanju in pri usklajenosti z zakonodajo in predpisi ter omogočati večjo učinkovitost in uspešnost pri delu. Pod sistemom notranjih kontrol razumemo načrtno in sistematično vgrajene postopke in metode, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost informacij in evidenc, pravilno in realno izdelavo računovodskih izkazov, omogočajo varovanje premoženja in ugleda, preprečujejo in odkrivajo napake in prevare v delovanju ministrstva ter zagotavljajo spoštovanje in izvrševanje predpisov.

 

Za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter za pravilnost in popolnost podatkov je odgovorno vodstvo ministrstva. Naloga Notranjerevizijske službe pa je preverjanje obstoja in delovanja notranjih kontrol z izvajanjem notranjih revizij.

 

Notranjerevizijska služba pripravi vsako leto oceno tveganja. Njen namen je, da preko vrste različnih parametrov meri tveganost področij oziroma organizacijskih enot, kar nato služi za določitev pogostnosti revizijskih pregledov na posameznem področju v okviru enega revizijskega cikla in prednostni vrstni red pri revidiranju.

 

Na podlagi rezultatov ocene tveganja pripravimo letni načrt, ki ga potrdi minister, in je osnova za:

  • izvajanje rednih in ponovnih notranjih revizij,
  • izvajanje nalog, povezanih z zahtevami EK na področju revidiranja EU sredstev,
  • izvajanje svetovalnih poslov,
  • pripravo metodologije za naše delo in
  • druge revizijske naloge, vezane na zahteve notranjerevizijskih standardov.

Centralni organ za sistem notranjega nadzora javnih financ, zadolžen za razvoj, usklajevanje in preverjanje finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov je Urad RS za nadzor proračuna.