Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM, DA KANDIDIRAJO ZA ČLANE SVETOVALNEGA ODBORA (ARBITRE)

Na podlagi 3. člena Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Arbitražna konvencija) (MKKODO, Uradni list RS, št. 97/2007 in MP 12/2007) Ministrstvo za finance objavlja

 

 

JAVNI POZIV

 

zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člane svetovalnega odbora (arbitre)

 

 

(1) Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni poziv, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

-         je državljan in rezident Republike Slovenije ali druge države članice EU na ozemlju, kjer se uporablja Arbitražna konvencija;

-         ima univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska) pravne ali ekonomske smeri;

-         najmanj 7 let delovnih izkušenj;

-         poznavanje področja transfernih cen;

-         aktivno znanje angleškega, nemškega ali francoskega jezika;

-        da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-         da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

(2) Kandidat mora k prijavi priložiti:

 

1.     v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani  europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp ) v slovenskem ter tudi v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku;

 

2.     pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan in rezident Republike Slovenije ali druge države članice EU na ozemlju, kjer se uporablja Arbitražna konvencija;

 

3.     pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 

4.     pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

 

5.     pisno izjavo kandidata, da je poznavalec področja transfernih cen, kar kandidat izkazuje z: izdano publikacijo (knjige, članki) o transfernih cenah, s prakso in izkušnjami na področju transfernih cen, s sodelovanjem na področju transfernih cen (sodelovanje na OECD ali drugih mednarodnih organizacijah), z akademsko aktivnostjo na področju transfernih cen, z drugimi mednarodnimi izkušnjami;

 

6.     pisno izjavo kandidata o aktivnem znanju angleškega, nemškega ali francoskega jezika, ali ustrezen certifikat o znanju tujega jezika;

 

7.     pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

 

6.     pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.

 

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo objavo svojih podatkov in življenjepisa na spletni strani Sveta EU.

 

(3) Izbrani kandidat bo uvrščen na seznam možnih članov svetovalnega odbora (arbitra) za dobo 5 let z možnostjo ponovne uvrstitve na seznam.

 

(4) Izbrani kandidati bodo uvrščeni na seznam možnih članov (arbitrov) svetovalnega odbora, ki se ustanovijo na podlagi določb Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Arbitražne konvencije). Seznam možnih arbitrov svetovalnih odborov je objavljen na spletišču Sveta EU. Izbrani kandidati bodo delovali kot arbitri svetovalnih odborov, če bodo kot arbitri izbrani za sodelovanje v posameznem konkretnem primeru. Člane svetovalnega odbora (arbitre) izbereta pristojna organa držav članic Arbitražne konvencije.

 

Naloga člana svetovalnega odbora (arbitra) po Arbitražni konvenciji je podaja mnenja o odpravi dvojne obdavčitve na področju transfernih cen. Arbiter nastopi, ko se pristojna (davčna) organa, v katerih imata sedež povezani podjetji, ki sta dvojno obdavčeni, v postopku skupnega dogovora, ne moreta sporazumeti o odpravi dvojne obdavčitve na področju transfernih cen, in ustanovita svetovalni odbor (arbitražo), ki poda svoje mnenje (najpozneje šest mesecev po datumu, ko mu je bila zadeva predložena) skupaj z utemeljitvijo.

 

Svetovalni odbor (arbitraža) je običajno sestavljen iz dveh članov svetovalnega odbora (arbitrov) ter predsednikasvetovalnega odbora, in dveh predstavnikov vsakega izmed pristojnih organov.

 

(5) Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v tridesetih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana z označbo “za javni poziv št. 110-45/2012 za člana svetovalnega odbora (arbitra)" ali na elektronski naslov: gp.mf(at)gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

(6) Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

 

(7) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

 

(8) Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.