Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV MOŽNIH KANDIDATOV ZA ČLANE FISKALNEGA SVETA

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) Vlada Republike Slovenije objavlja

 

 

JAVNI POZIV

 

za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Fiskalnega sveta

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni poziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-         so strokovnjaki s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije. Kot strokovnjak s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije se šteje oseba z najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in ima najmanj 10 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju pri čemer se ocenjujejo tudi poslovna uspešnost, uspešnost na dosedanjih delovnih mestih in ugled;

-         ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.

 

Kandidat mora k prijavi priložiti:

 

  1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani  http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI );

 

2.     dokazilo o pridobljeni izobrazbi;

 

3.     dokazilo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerih je razviden datum sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu. Kandidat tudi kratko opiše delo, ki ga opravlja pri tem delodajalcu;

 

4.     pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev;

 

5.     pisno izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo;

 

6.     obrazložitev prijave;

 

  1. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo, da Ministrstvo za finance preveri resničnost podatkov navedenih v prijavi, ter obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov v zvezi s postopkom imenovanja.

 

Član Fiskalnega sveta je imenovan za dobo pet let, vendar največ dvakrat zaporedoma.

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v 40 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana z označbo “za javni poziv št. 110-62/2015 za člane Fiskalnega sveta" ali na elektronski naslov: gp.mf(at)gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Obravnavane bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

 

Za dodatne informacije o objavi pokličite go. Katjo Novak na številko (01) 369-6778.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

 

Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

 

                                                                                                                                                         mag. Darko Krašovec

                                                                                                   generalni sekretar