Skoči na vsebino

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV MOŽNIH KANDIDATOV ZA ČLANE FISKALNEGA SVETA

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) Vlada Republike Slovenije objavlja

 

 

JAVNI POZIV

 

za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Fiskalnega sveta

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni poziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-         so strokovnjaki s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije. Kot strokovnjak s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije se šteje oseba z najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in ima najmanj 10 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju pri čemer se ocenjujejo tudi poslovna uspešnost, uspešnost na dosedanjih delovnih mestih in ugled;

-         ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.

 

Kandidat mora k prijavi priložiti:

 

  1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani  http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI );

 

2.     dokazilo o pridobljeni izobrazbi;

 

3.     dokazilo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerih je razviden datum sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu. Kandidat tudi kratko opiše delo, ki ga opravlja pri tem delodajalcu;

 

4.     pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev;

 

5.     pisno izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo;

 

6.     obrazložitev prijave;

 

  1. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo, da Ministrstvo za finance preveri resničnost podatkov navedenih v prijavi, ter obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov v zvezi s postopkom imenovanja.

 

Član Fiskalnega sveta je imenovan za dobo pet let, vendar največ dvakrat zaporedoma.

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v 40 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana z označbo “za javni poziv št. 110-62/2015 za člane Fiskalnega sveta" ali na elektronski naslov: gp.mf(at)gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Obravnavane bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

 

Za dodatne informacije o objavi pokličite go. Katjo Novak na številko (01) 369-6778.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

 

Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

 

                                                                                                                                                         mag. Darko Krašovec

                                                                                                   generalni sekretar