Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA POŠILJANJE PREDLOGOV ZA NOVO SISTEMSKO UREDITEV IGER NA SREČO

Ministrstvo za finance odpira javno razpravo o novi sistemski ureditvi iger na srečo, ki bo temeljila predvsem na naslednjih ciljih in izhodiščih:

 

Cilji novega zakona so:

-      odprava ovir za vstop v panogo prirejanja iger na srečo (vključujoč lastniško strukturo) ob hkratni določitvi strožjega nadzora;

-      pospešitev postopkov;

-      povečanje družbene odgovornosti prirejanja iger na srečo;

-      zagotavljati pošteno prirejanje iger na srečo;

-      zagotavljati, da se dejavnost prirejanja iger na srečo v Sloveniji razvija v skladu s povpraševanjem na trgu, pri čemer bodo negativne posledice (eksternalije) te dejavnosti upoštevane v ustrezni zasnovi sistema dajatev.

 

Poglavitne rešitve:

-      zaradi obsežnih sprememb je primernejši sprejem novega zakona, ne zgolj dopolnitve ali spremembe posameznih določb veljavnega Zakona o igrah na srečo (Ur. l. RS št. 14/2011-uradno prečiščeno besedilo);

-      odprava administrativnih ovir, zaradi katerih je slovenska ponudba iger na srečo nekonkurenčna v primerjavi s sosednjimi državami;

-      odprava omejevanja števila koncesij posebnih iger na srečo;

-      primer odprave administrativnih ovir je hitrejše podeljevanje dovoljenj za nove igralne naprave. Ker zaradi svojih značilnosti take nove igralne naprave predstavljajo poseben problem za regulatorja, je treba preučiti, kako zagotoviti tako pravno ureditev, ki bo omogočila hitri postopek podelitve dovoljenja, hkrati pa zagotovila vse družbeno pomembne varovalke (preprečitev goljufanja igralca ipd.);

-      odpraviti predpisani delež države in lokalnih skupnosti (oz. z državo ali občino povezanih družb) v koncesionarjih, s čimer se omogoča enakopraven vstop vsem zasebnim vlagateljem, ki bodo izkazali potencial za pozitivne učinke na posel in skupnost ter izpolnili regulatorne pogoje;

-      strožja pravila, ki naj odpravijo diskrecijo pri podeljevanju koncesij;

-      okrepiti sistem nadzora, predvsem v zvezi s preprečevanjem pranja denarja;

-      lokalnim skupnostim omogočiti vpliv na višino koncesnine, ki jim pripada znotraj zakonskih okvirov;

-      regulacija do sedaj nereguliranih in zato prepovedanih načinov izvajanja iger na srečo, s čimer se omogoči nadzor nad njihovim izvajanjem in se jih vključi v sistem družbeno odgovornega igralništva;

-      posodobitev regulacije spletnih iger na srečo z ukinitvijo zahteve, da ima lahko koncesijo za spletno igro na srečo le, kdor že ima koncesijo za prirejanje iger na srečo v »fizičnem« svetu ob upoštevanju učinkov na okolico;

-      ohranitev dela dajatev za družbeno odgovorne namene.

 

Zainteresirana javnost lahko ministrstvu posreduje svoja stališča in mnenja do gornjih izhodišč ter predloge v zvezi z vsemi vsebinskimi vprašanji, ki naj bi jih rešil novi sistemski zakon.

 

Datum objave: 7. 12. 2012

Rok za pošiljanje predlogov: 31.12.2012

Naslov za pošiljanje predlogov:  gp.mf(at)gov.si


Vaši predlogi bodo javno objavljeni tukaj