Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV

Javni poziv zainteresiranim kandidatom za oddajo kandidatur za imenovanje na seznam arbitrov in na seznam posrednikov (konciliatorjev) pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov (ang. International Centre of Settlement of Investment

Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov (ang. International Centre of Settlement of Investment Disputes, v nadaljevanju ICSID) je bil ustanovljen na podlagi Konvencije o reševanju investicijskih sporov med državami in državljani drugih držav v Washingtonu 18. 3. 1965 (Uradni list SFRJ – MP, št. 7/67) (v nadaljevanju: Washingtonska konvencija). Republika Slovenija je konvencijo nasledila na podlagi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodne organizacije (Uradni list RS – MP, št. 15/92). ICSID je bil ustanovljen z namenom, da vzpostavi okolje oziroma zagotovi zmožnosti za posredovanje in arbitriranje v investicijskih sporih med državami članicami in državljani drugih držav v skladu z določbami Washingtonske konvencije. Deluje pod okriljem skupine Svetovne banke, katere članica je tudi Republika Slovenija.

 

Ministrstvo za finance v skladu s 13. členom Washingtonske konvencije na svojih spletnih straneh (www.mf.gov.si) objavlja naslednji

 

javni poziv zainteresiranim kandidatom za oddajo kandidatur

za imenovanje na seznam arbitrov in na seznam posrednikov pri ICSID

 

1.     V skladu s prvim odstavkom 13. člena Washingtonske konvencije Ministrstvo za finance zbira kandidature zainteresiranih kandidatov za imenovanje na seznam posrednikov in na seznam arbitrov pri ICSID. Republiki Sloveniji so na razpolago še dve mesti arbitrov in tri mesta posrednikov, ki so predmet tega razpisa. Posamezni strokovnjak je lahko imenovan na oba seznama hkrati. Imenovani se uvrstijo na seznam posrednikov in na seznam arbitrov za dobo šestih let. Na povabilo ICSID strokovnjaki izbrani s seznamov sodelujejo pri reševanju posameznih investicijskih sporov glede na to, za kakšno vrsto postopka sta se stranki v sporu odločili.

 

2.     Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni poziv, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je državljan Republike Slovenije;

- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat doda pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podatkov iz druge alineje 2. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

- da je oseba visokih moralnih načel, ki bo sprejemala odločitve samostojno in neodvisno;

- da je priznani strokovnjak s področja prava, trgovine, industrije ali financ;

- da ima mednarodne izkušnje s svojega področja delovanja;

- da obvlada vsaj dva svetovna jezika, pri čemer mora biti poznavanje svetovnega jezika na visoki strokovni ravni (zaželeni so zlasti uradni jeziki ICSID – angleški, francoski ali španski);

- da ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo (strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik);

- da ima opravljen pravniški državni izpit;

- ter ima 10 let izkušenj na pravniških delih, ki vključujejo tudi izkušnje z mednarodnimi investicijami po opravljenem pravniškem državnem izpitu, ali da ima pridobljen znanstveni naziv doktor pravnih znanosti (samo pri kandidaturi za uvrstitev na seznam arbitrov).

 

Poleg zgoraj naštetih pogojev iz Washingtonske konvencije so močno zaželena tudi naslednja znanja in veščine:

- znanje in izkušnje iz mednarodnega investicijskega prava;

- znanje in izkušnje iz mednarodnega javnega prava;

- znanje in izkušnje iz mednarodne arbitraže;

- sposobnost vodenja arbitraže in priprave arbitražne odločbe v enem ali več uradnih jezikih ICSID;

- zmožnost udejstvovanja ob predvidenih terminih obravnav;

- pripravljenost in zmožnost potovanj za namen konkretnih postopkov.

 

Visoka strokovna raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost kandidata, da se samostojno udejstvuje v postopku posredovanja ali arbitriranja ter samostojno piše odločbe ali drugo korespondenco, vezano na postopek pri ICSID, v tem jeziku.

 

3.     V kolikor bi število vloženih kandidatur preseglo število možnih imenovanj, bodo imeli pri imenovanju prednost kandidati, ki že imajo izkušnje pri domači ali tuji stalni ali ad hoc arbitraži. Kot dodatno merilo v navedenem primeru se bo uporabilo tudi znanstveno-raziskovalno udejstvovanje kandidata (objave v domači ali tuji strokovni literaturi s področja mednarodnih investicij, predavanja na domačih ali tujih seminarjih ali konferencah s področja mednarodnih investicij, ipd.).

 

4.     Kandidat mora k prijavi priložiti:

-       v celoti izpolnjen Europass življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku;

-       pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje vse pogoje iz 2. točke tega javnega poziva;

-       pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podatkov iz druge alineje 2. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

-       pisno izjavo kandidata, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, vendar izključno za namen in v zvezi s tem postopkom imenovanja; 

-       pisno izjavo kandidata, v kateri navede, ali kandidira za imenovanje na seznam arbitrov ali kandidira za imenovanje na seznam posrednikov pri ICSID oziroma ali vlaga kandidaturo hkrati za imenovanje na seznam arbitrov in za imenovanje na seznam posrednikov pri ICSID;

 

5.     Kandidate vabimo, da pošljejo pisne vloge oziroma kandidature z življenjepisom in zahtevanimi izjavami do vključno 28. februarja 2017 (šteje datum oddaje priporočene pošte) na naslov: vložišče Ministrstva za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Vloga po pošti mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv« z navedbo »ICSID« na naslov: Ministrstvo za finance, Direktorat za finančni sistem, Sektor za mednarodne finančne odnose, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

6.     Obravnavane bodo samo pravočasne vloge oziroma kandidature. Nepravočasne vloge oziroma kandidature ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V primeru nepopolne vloge oziroma kandidature bodo kandidati pozvani k dopolnitvi vloge. Kandidat jo lahko dopolni v roku 5 dni od poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga oziroma kandidatura izločena.

 

7.     Pravočasno prispele vloge oziroma kandidature bo obravnavala komisija v sestavi dveh predstavnikov Ministrstva za finance in enega predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

8.     Za dodatne informacije o objavi se obrnite na go. Ireno Ferkulj, (01) 369 66 77.

 

9.     Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

 

10.  Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v svoji vlogi oziroma kandidaturi.

 

11.  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

 

                                                                                                                          mag. Mateja Vraničar Erman

 

                                                                                                                                            ministrica 

Javni poziv v pdf