Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MINISTRSTVA ZA FINANCE

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa: Ministrstvo za finance

Odgovorna uradna oseba: dr. Andrej Bertoncelj

Datum prve objave kataloga:14.2.2018

Datum zadnje spremembe:18.3.2019

Katalog je dostopen na http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/katalog_informacij_javnega_znacaja/

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen v Pravni službi Ministrstva za finance, Prežihova 4, Ljubljana.

Naslov: Županičeva ulica 3, SI 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 369 6300

Faks: +386 1 369 6659

Elektronski naslov: gp.mf(at)gov.si

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

 

2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

 

 

Kratek opis delovnega področja:

 

Na podlagi 29. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16; v nadaljevanju: ZDU-1) Ministrstvo za finance opravlja naloge na področjih zakladništva, javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno-zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makroekonomskih analiz in napovedi.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 

Kabinet ministra

Vodja kabineta:  mag. Marko Lovše

Naslov: Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: 01/369 6600

E: gp.mf(at)mf-rs.si

 

Generalni sekretariat

Generalni sekretar: Andrej Verhovnik Marovšek

Naslov: Prežihova 4, 1000 Ljubljana

T: 01/369 6350

E: gp.mf(at)mf-rs.si

 

Direktorat za finančni sistem

Generalna direktorica: Urška Cvelbar

Naslov: Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: 01/369 6703

E: gp.mf(at)mf-rs.si

 

Direktorat za zakladništvo

Generalni direktor: mag. Marjan Divjak

Naslov: Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

T: 01/369 6410

E: gp.mf(at)mf-rs.si

 

Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov

v.d. generalne direktorice: mag. Petra Brus

Naslov: Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: 01/369 6650

E: gp.mf(at)mf-rs.si

 

Direktorat za proračun

Generalna direktorica: mag. Irena Drmaž

Naslov: Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

T: 01/369 6470

E: gp.mf(at)mf-rs.si

 

Direktorat za javno premoženje

V. d. generalnega direktorja: Aleksander Nagode

Naslov: Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

T: 01/369 6670

E: gp.mf(at)mf-rs.si

 

Direktorat za javno računovodstvo

Generalna direktorica: Milena Bremšak

Naslov: Vojkova cesta 57, 1000 Ljubljana

T: 01/369 6011

E: gp.mf(at)mf-rs.si

 

Organigram Ministrstva za finance

 

Organigram Ministrstva za finance z organi v sestavi 

 

2.b SEZNAM DRUGIH ORGANOV Z DELOVNEGA PODROČJA

 

Seznam vseh drugih organov s področja dela:

 

Organi v sestavi:

 

Finančna uprava Republike Slovenije 

Generalna direktorica: Jana Ahčin

Naslov: Šmartinska 55, SI - 1523 Ljubljana

T: +386 1 478 3800

E: gfu.fu(at)gov.si

 

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 

Direktor: Darko Muženič

Naslov: Cankarjeva 5, p.p. 1696, 1001 Ljubljana

T: +386 1 425 4189 ali +386 1 200 1800

E: mf.uppd(at)mf-rs.si

 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Generalna direktorica: mag. Aleksandra Miklavčič

Naslov: Dunajska cesta 48, 100 Ljubljana

T: +386 1 475 1651

E: ujp(at)ujp.gov.si

 

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Direktor: Dušan Sterle

Naslov: Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana

T: +386 1 369 6900

E: mf.unp(at)mf-rs.si

 

Druge osebe javnega prava, za katere je resorno pristojno Ministrstvo za finance:

 

Javne agencije

 

Sklad Republike Slovenije za nasledstvo

 

 

2.c URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Pristojne osebe:

 

Gregor Rankel

Pravna služba

Naslov: Prežihova 4, 1000 Ljubljana
T: 01 369 6688

E: gp.mf(at)gov.si

 

Jure Kastelic

Pravna služba

Naslov: Prežihova 4, 1000 Ljubljana
T: 01 369 6859

E: gp.mf(at)gov.si

 

Janja Božič

Pravna služba

Naslov: Prežihova 4, 1000 Ljubljana
T: 01 369 6342

E: gp.mf(at)gov.si

 

Mag. Lucija Frlec

Pravna služba

Naslov: Prežihova 4, 1000 Ljubljana
T: 01 369 6344

E: gp.mf(at)gov.si

 

Valentina Slana-Husu

Pravna služba

Naslov: Prežihova 4, 1000 Ljubljana
T: 01 369 6867

E: gp.mf(at)gov.si

 

 

2.d SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV)

 

 

Državni predpisi:  

Veljavni predpisi (Pravno informacijski sistem Republike Slovenije)

Veljavni predpisi (Ministrstvo za finance)

 

Predpisi EU:

Register predpisov Evropske unije: EUR-Lex

 

 

2.e SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA REGISTRA PREDPISOV)

 

Predlogi predpisov:

Predpisi, ki so v pripravi

Portal E-demokracija

 

 

2.f SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

- Nacionalni reformni program

- Program financiranja proračuna Republike Slovenije

- Program stabilnosti

- Strategija Ministrstva za finance 2016-2020

- Strategija razvoja iger na srečo v Republiki Sloveniji

 

 

2.g SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 

Vrste postopkov, ki jih vodi Ministrstvo za finance:

 

 • priprava normativnih aktov in drugih predpisov v pristojnosti ministrstva (29. člen ZDU-1)
 • priprava predloga državnega proračuna
 • reševanje pritožb zoper odločbo za odpravo ugotovljenih nepravilnosti po 107. členu ZIS
 • reševanje pritožb zoper odločbe organov v sestavi
 • postopki o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju financ
 • postopki, ko se o pravicah in obveznostih po ZJU odloča z upravno odločbo
 • zahteva za izločitev pooblaščenih uradnih oseb MF in predstojnikov organov v sestavi MF
 • postopki v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja
 • vodenje postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah
 • vodenje postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih
 • vodenje postopka za dodelitev koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo
 • vodenje postopka za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah
 • vodenje postopka za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih
 • vodenje postopka za podaljšanje koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo
 • izdaja dovoljenja za občasno prirejanje posamezne klasične igre na srečo
 • izdaja soglasja za pridobitev ali odsvojitev delnic prireditelja oziroma koncesionarja
 • izdaja soglasja za pridobitev ali odsvojitev deležev oziroma delnic koncesionarja za igralni salon
 • uvrstitev nove igre v eno od vrst posebnih iger na srečo
 • vodenje postopka za odvzem koncesije
 • izdaja dovoljenja za najem igralnih avtomatov v igralnem salonu
 • imenovanje institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
 • podaljšanje imenovanja institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
 • odločanje v upravnih postopkih skupnega dogovarjanja po mednarodnih pogodbah, ki jih je sklenila Republika Slovenija v zvezi z neposrednimi davki, v razmerju do davčnih zavezancev
 • odločanje o brezplačnem odstopu blaga
 • postopki v zvezi z Zakonom o trošarinah na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na dodano vrednost na II. stopnji
 • postopki v zvezi z izvršbo v davčnih in carinskih zadevah na II. stopnji
 • postopki v zvezi z odmero NUSZ na II. stopnji
 • postopki v zvezi s carinami na II. stopnji
 • postopki v zvezi z dohodnino na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na motorna vozila na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom od dohodkov pravnih oseb na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na dediščine in darila na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na promet nepremičnin na II. stopnji
 • postopki v zvezi z Zakonom o kmetijstvu na II. stopnji
 • postopki v zvezi z Zakonom o prispevkih za socialno varnost na II. stopnji
 • postopki v zvezi z davkom na vodna plovila na II. stopnji
 • postopki v zvezi z določbami Zakona o davčnem postopku na II. stopnji

 

2.h SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

 

 

2.i SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 

 1. Bilten javnih financ
 2. Evidenca dodeljenih državnih pomoči po posameznem prejemniku
 3. Evidenca dodeljenih državnih pomoči po posameznem prejemniku, če prejme več kot 500.000 EUR v zadnjih 6 mesecih
 4. Evidenca o prisilnih poravnavah v pristojnosti MF
 5. Evidenca o stečajih v pristojnosti MF
 6. Evidenca planiranih in realiziranih plačil
 7. Evidenca poroštev
 8. Evidenca prevzetih dediščin
 9. Evidenca soglasij MF za odpis dolga
 10. Evidence priglasitev državnih pomoči (za vse dajalce
 11. eZKL/ZKL – stanje dolga državnega proračuna
 12. Finančni podatki o poslih zadolževanja
 13. Posli EZR-Knjiga depozitov
 14. Posli EZR-Knjiga kreditov
 15. Posli EZR-Knjiga posebnih poslov
 16. Posli EZR-Knjiga posojil
 17. Posli EZR-Knjiga vlog in obresti na stanja
 18. Posli EZR-Obrestne mere za posle znotraj sistema EZRD
 19. Posli EZR-Poslovni partnerji
 20. MFERAC – enotni računovodski sistem Ministrstva za finance
 21. Osnovni podatki o poslih zadolževanja
 22. Podatki o avkcijah zakladnih menic
 23. Podatki o planiranih in realiziranih zadolžitvah
 24. Podatki o pogodbah za stroške povezane z zadolževanjem
 25. Podatki o stanju dolga iz poslov zadolževanja
 26. Proračun Republike Slovenije
 27. Realizacija proračunov občin
 28. Sprejeti proračuni občin
 29. Vodenje prilivov in odlivov varščin iz naslova SWAP poslov - CSA
 30. Vodenje trgovanja na MTS platformi - MTS
 31. Zadolževanje občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin
 32. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije
 33. Zaključni računi občin

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Dostop preko spleta (za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape):

http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/katalog_informacij_javnega_znacaja/

 • Fizičen dostop:

Pravna služba Ministrstva za finance, Prežihova 4, 1000 Ljubljana, uradne ure: od ponedeljka do petka od 9. do 15.30 ure (v petek do 14.30).

 • Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Možen je dostop z invalidskimi vozički na naslovu Prežihova 4, Ljubljana,za vpogled v dokumente. Na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

 

4. STROŠKOVNIK O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Ministrstvo za finance lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

 • stanje na računih proračunskih uporabnikov pri zakladnici,
 • pripombe na predloge zakonov, prejete v okviru javne razprave
 • podatki v zvezi z lobističnimi stiki
 • podatki v zvezi z državnimi pomočmi