Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Ministrstvo za finance je kot državni organ zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga.

 

Dostop do informacij javnega značaja je urejen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336)

 

ZDIJZ določa, da je informacija javnega značaja tista informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

 

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati skladno s postopkom, ki ga predpisuje ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno in mora vsebovati:

  • navedbo organa, ki se mu zahteva pošilja,
  • osebno ime, firmo prosilca ali ime pravne osebe,
  • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
  • naslov prosilca oz. njegovega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca,
  • opredelitev informacije, s katero se želi seznaniti,
  • podatek o tem, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis).

V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

 

Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak naredi uradni zaznamek. Če zahtevo deloma ali v celoti zavrne, organ o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Zoper takšno odločbo in tudi zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. V pritožbenem postopku odloča Informacijski pooblaščenec.

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941)
določa način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunavanje stroškov takega posredovanja, ceno in druge pogoje ponovne uporabe informacij javnega značaja ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja.

 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ

 

V skladu s 37. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so državni organi in organi lokalnih skupnosti dolžni pripraviti letno poročilo o njegovem izvajanju in ga do 31. januarja za preteklo leto predložiti Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.