Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za finance Republike Slovenije
Odgovorna uradna oseba:

Jure Kastelic, univ. dipl. prav 
Gregor Rankel, univ. dipl. prav
Valentina Slana Husu, univ. dipl. prav

Janja Božič, univ. dipl. prav

 

 

Datum prve objave kataloga: 22.04.2004
Datum zadnje spremembe: 22.09.2006
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/
Druge oblike kataloga NI

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Organigram organa
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pooblaščene za posredovanje informacij
Pooblaščena oseba:

Jure Kastelic, univ. dipl. prav.
tel. 01/369 6859
gp.mf(at)gov.si
Župančičeva 3
1000 Ljubljana


Gregor Rankel, univ. dipl. prav.

tel. 01/369 6688

gp.mf(at)gov.si

Župančičeva 3

1000 Ljubljana


Valentina Slana Husu, univ. dipl. prav.
tel. 01/369 6867
gp.mf(at)gov.si
Župančičeva 3
1000 Ljubljana

 

Janja Božič, univ. dipl. prav

tel. 01/369 6342

gp.mf(at)gov.si

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Zakonski in podzakonski akti iz delovnega področja MF
Predpisi EU
2.e Seznam predlogov predpisov
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
 
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

 

3.Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis delnega dostopa