Skoči na vsebino

PREGLED GLAVNIH PROJEKTOV

Projekt MFERAC

Sistem MFERAC je eden naših najpomembnejših informacijskih sistemov, saj omogoča MF in neposrednim proračunskim uporabnikom dober nadzor izvrševanja proračuna in vodenja enotnega računovodstva. Vzdrževanje in nadgrajevanje sistema MFERAC se izvaja kot projekt MFERAC02. V okviru projekta delovne skupine pripravljajo predloge za spremembe, potrjujejo predloge rešitev in testirajo prispele izdelke. Strokovne službe MF skrbijo za podporo projektu in sistemu, pomoč uporabnikom, organizacijo dela na projektu, sistemsko podporo in organizacijo izobraževanja uporabnikov.
Na področju vzdrževanja in uvajanja sistema MFERAC se izvajajo prilagoditve spremembam zakonodaje in zahtevam uporabnikov ter pomoč uporabnikom. Sistem sestavlja jo aplikacije:

 • DPS – Izvrševanje državnega proračuna,
 • GKS – Glavna knjiga in saldakonti,
 • OS – Vodenje osnovnih sredstev,
 • TDB – Tolarska in devizna blagajna,
 • STK – Stanovanjski krediti in najemnine ter
 • SD-KE – Stroški dela in kadrovska evidenca.

Več o pripravi proračuna in podpornih aplikacijah lahko preberete na spletnih straneh projekta MFERAC.

 

Projekt APPrA

Sistem APPrA (Aplikacije za Pripravo Proračuna in Analize) je namenjen podpori postopkom in aktivnostim v fazi priprave proračuna in analizam podatkov, povezanih s proračunom. Vsebuje dve aplikaciji: APPrA in SAPPrA.

 

Aplikacija APPrA je namenjena Direktoratu za proračun in sestavljena iz naslednjih modulov: 

 • Priprava proračuna, ki omogoča pregledovanje in spreminjanje podatkov o proračunu na poljubni ravni,
 • Realizacija, ki nam omogoča različne analitične izpise letne in mesečne realizacije proračuna,
 • Scenariji za izdelavo projekcij prihodkov in odhodkov javnih financ/proračuna ter transakcij odplačil glavnic in plačila obresti,
 • Optimizacija dinamiziranih projekcij minimizira medmesečne razlike med prihodki in odhodki proračuna in jih usklajuje z dinamiko zadolževanja,
 • Administracija, ki zagotavlja potrebno upravljanje in nadzor nad sistemom APPrA.

Spletna aplikacija SAPPrA je namenjena finančnim in strokovnim službam proračunskih uporabnikov za vnos proračuna, obrazložitev proračuna in obrazložitve zaključnega računa proračuna. Aplikacijo sestavljata dva modula: 

 • Priprava proračuna za posredovanje finančnih načrtov proračunskih uporabnikov skupaj z obrazložitvami in
 • Zaključni račun za posredovanje obrazložitev zaključnega računa.

Več o pripravi proračuna in podpornih aplikacijah lahko preberete na straneh Sektorja za proračun.

 

Sistem APPrA se širi tudi na občine. Za pripravo proračuna je občinam na razpolago aplikacija za pripravo proračuna APPrA(O), ki se instalira lokalno. Za dostavo proračuna na MF in za poročanje o realizaciji pa je v pripravi spletna aplikacija OPPrA , ki bo omogočala občinam dostavo podatkov preko spletne aplikacije o sprejetem proračunu in o realizaciji.

Črpanje evropskih sredstev

Po pristopu Slovenije v EU plačila iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada poteka preko plačilnega organa (Paying Authority – PA) v okviru Ministrstva za finance. Aplikacija IS-PA (Information Support for Paying Authority) omogoča finančno poslovodenje in nadzor v povezavi z vlogo plačilnega organa:  

 • Odobritev zahtevka za povračilo, ki se naslovi na plačilni organ,
 • Priprava datotek za pošiljanje Evropski komisiji (EK),
 • Priprava zahtevka za plačilo EK,
 • Priprava finančnega dela letnega poročila o izvajanju,
 • Vodenje računov za vse evropske sklade,
 • Prejem plačil od EK,
 • Izdelava napovedi (forecasts) zahtevkov za plačilo EK,
 • Spremljanje in poročanje o povračilih (recovery),
 • Spremljanje in poročanje o plačilih.

Aplikativna podpora zagotavlja tudi obveščanje vseh udeležencev v procesu. Aplikacija je povezana s sistemom MFERAC in ISARR.

 

Projekt EZS

Podpora EZS se izvaja tako v okviru Ministrstva za finance ožje kot tudi v okviru Uprave za javna plačila in obsega izvajanje nemotenega plačilnega prometa proračunskih uporabnikov, upravljanje z likvidnimi sredstvi, evidenca dolga širšega sektorja države, zbiranja in evidentiranja javnofinančnih prihodkov ter vodenje glavne knjige zakladnice.


Cilji projekta: 

 • oblikovati integrirano Zakladnico RS, kot funkcionalno in statusno zaokroženo organizacijsko celoto,
 • razviti celovito glavno knjigo zakladnice (GKZ), kot osrednjo komponento integralnega informacijskega sistema za finančno poročanje,
 • razviti celovit sistem za spremljanje zadolževanja države in javnega sektorja,
 • razviti celovit sistem finančnega načrtovanja in upravljanja likvidnosti za izvrševanje proračunov na državni in občinski ravni ter
 • razviti učinkovitejši sistem spremljanja in razporejanja javno finančnih prihodkov.

Naloge za podporo projektu EZS , v katere je trenutno vključena Služba za informacijsko tehnologijo:

 • Implementacija podpore poslovanju z novimi plačilnimi instrumenti za pri proračunskih uporabnikih; v sistem poslovanja z novimi plačilnimi instrumenti se lahko preko UJP vključijo vsi neposredni in posredni proračunski uporabniki državnega in občinskih proračunov.
 • Razvoj aplikacije za spremljanje in upravljanje z dolgom ožje države in javnega sektorja.
 • Razvoj aplikacije za enotno upravljanje likvidnosti sistema EZR (enoten zakladni račun); rešitev je namenjena tako Zakladnici države kot zakladnicam občin.

Projekt informatizacije DJP

V sklopu informatizacije Direktorata za javno premoženje se razvijajo nove rešitve in nadomestne rešitve za različna področja, ki jih direktorat pokriva s svojim delovanjem. V pripravi ali v izvedbi so rešitve za naslednja področja: 

 • zbiranja informacij o kapitalskih naložbah države in javnega sektorja,
 • upravljanje s kapitalskimi naložbami,
 • vodenje poroštev države,
 • spremljanje državnih pomoči.

V sklopu tega projekta se bo izvedla tudi posodobitev aplikacije FPRS (Finančno premoženje RS).

 

Zgoraj navedene rešitve se v veliki meri naslanjajo na zunanje zbirke in registre, zato so v teku prizadevanja za zagotavljanje dostopa do teh zbirk in dostopa do registrov. Trenutno se v sklopu te naloge rešuje: 

 • pridobivanje podatkov poslovnega registra RS (AJPES),
 • pridobivanje podatkov delniških knjig (KDD),
 • pridobivanje podatkov sodnega registra (Vrhovno sodišče),
 • pridobivanje podatkov registra proračunskih uporabnikov (UJP),
 • pridobivanje podatkov o računovodskih izkazih (AJPES)

Tako pridobljeni podatki in vzpostavljene povezave do registrov bodo uporabni tudi za druge rešitve.