Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FINANČNA SLUŽBA

Stik

Naslov:Finančna služba
Prežihova 4
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6314
Vodja: mag. Vesna Zupančič Klarič

Predstavitev

  • koordinira in pripravlja predlog finančnega načrta v skladu z usmeritvami vlade in direktorata za proračun za ministrstvo in vse organe v sestavi;
  • koordinira pripravo poslovnega poročila, ki je sestavni del letnega poročila, kot podlago za pripravo zaključnega računa proračuna;
  • skrbi za izvrševanje finančnega načrta (pripravlja FEP-e, odredbe za plačilo –nakazila, predloge prerazporeditev pravic porabe, predloge za odpiranje novih postavk in kontov, pripravlja ustrezne knjigovodske listine za računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov in transakcij, pripravlja mesečni likvidnostni načrt...);
  • nadzira zakonitost, gospodarnost, učinkovitost in namenskost prevzete obveznosti pred izdajo odredbe za plačilo – nakazilo obveznosti ter opozarja na morebitne nepravilnosti;
  • upravlja z instrumenti finančnega zavarovanja ter vodi evidenco finančnih zavarovanj;
  • pripravlja analize in poročila, ki so podlaga za sprejemanje odločitev s finančnimi posledicami za ministrstvo;
  • koordinira letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev;
  • preverja predloge pogodb, predvsem s stališča skladnosti finančnih določb z veljavnimi predpisi;
  • vodi evidenco odredbodajalcev in predlagateljev.