Skoči na vsebino

FINANČNA SLUŽBA

Stik

Naslov:Finančna služba
Prežihova 4
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6314
Vodja: mag. Vesna Zupančič Klarič

Predstavitev

  • koordinira in pripravlja predlog finančnega načrta v skladu z usmeritvami vlade in direktorata za proračun za ministrstvo in vse organe v sestavi;
  • koordinira pripravo poslovnega poročila, ki je sestavni del letnega poročila, kot podlago za pripravo zaključnega računa proračuna;
  • skrbi za izvrševanje finančnega načrta (pripravlja FEP-e, odredbe za plačilo –nakazila, predloge prerazporeditev pravic porabe, predloge za odpiranje novih postavk in kontov, pripravlja ustrezne knjigovodske listine za računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov in transakcij, pripravlja mesečni likvidnostni načrt...);
  • nadzira zakonitost, gospodarnost, učinkovitost in namenskost prevzete obveznosti pred izdajo odredbe za plačilo – nakazilo obveznosti ter opozarja na morebitne nepravilnosti;
  • upravlja z instrumenti finančnega zavarovanja ter vodi evidenco finančnih zavarovanj;
  • pripravlja analize in poročila, ki so podlaga za sprejemanje odločitev s finančnimi posledicami za ministrstvo;
  • koordinira letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev;
  • preverja predloge pogodb, predvsem s stališča skladnosti finančnih določb z veljavnimi predpisi;
  • vodi evidenco odredbodajalcev in predlagateljev.