Skoči na vsebino

RAČUNOVODSTVO UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZR

Računovodstvo upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države zajema:

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR se izvaja preko zakladniškega podračuna države (v nadaljevanju ZP), ki je le eden izmed podračunov EZR.

 

EZR je transakcijski račun države oziroma občine, ki je odprt pri Banki Slovenije. Ta račun ima vlogo skupnega transakcijskega računa proračuna države oziroma občine in vseh njegovih neposrednih ter posrednih proračunskih uporabnikov.  V EZR države se lahko vključi tudi občina s svojimi proračunskimi uporabniki, ki nima svojega EZR.

 

Stanje denarnih sredstev EZR je enako seštevku stanj vseh podračunov proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju PU) ter stanja ZP, torej velja enačba:

 

stanje EZR = Σ stanj podračunov PU + stanje podračuna ZP.

 

Posle upravljanja denarnih sredstev sistema EZR preko zakladniškega podračuna države izvršuje Zakladnica.

 

Pregled dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države in EZR občine:

Dogodek

EZR države

EZR občine

obrestovanje stanja denarnih sredstev podračunov, vključenih v sistem EZR

x

x

sprejemanje prostih denarnih sredstev proračunskih uporabnikov (vloge)

x

 

odobravanje likvidnostnih posojil proračunskim uporabnikom, vključenim v enotno upravljanje

x

 

nalaganje denarnih sredstev EZR zunaj sistema  EZR v poslovne banke ter Banko Slovenije

x

x (le nočni depoziti)

zadolževanje izven sistema EZR

x

 

navidezno združevanje denarnih sredstev PU za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR

x

x

Povezave na sorodne strani