Skoči na vsebino

PREDPISI IZ PODROČJA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA SISTEMA

Zakoni

 

Podlage za vzpostavitev in delovanje sistemov EZR države in občin, izhajajo iz treh zakonov:

  • Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF),
  • Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ter
  • Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za posamezno leto.

ZJF v 61. členu določa podlago za vzpostavitev sistemov EZR v Republiki Sloveniji, vključno z definiranjem subjektov, ki so vanj vključeni. Na tej podlagi je bila izdana Odredba o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa, katera natančneje določa način vzpostavitve sistema EZR države in občin. V 68. členu ZJF določa podlago za upravljanje denarnih sredstev sistema EZR in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi na računih pravnih oseb, vključenih v sistem EZR. 68. člen določa tudi nosilca upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, kakor tudi osnovo za prelivanje likvidnosti znotraj sistema EZR.   

110 a. člen ZJF določa, da lahko ožji deli občin, ki so pravne osebe ter posredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov, še vedno samostojno nalagajo prosta denarna sredstva, vendar v skladu s pravili, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

Tako so bili ob vzpostavitvi sistema EZR v enotno upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi EZR države vključeni državni proračun, ZPIZ in ZZZS med tem, ko bo rok za ostale posredne proračunske uporabnike določil minister. Ne glede na to, pa se lahko v enotno upravljanje vključi posamezen proračunski uporabnik na svojo željo že sedaj.

 

 

Podzakonski predpisi

 

Podzakonski predpisi opredeljujejo pravila poslovanja na naslednjih segmentih: