Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA SISTEM DAVČNIH, CARINSKIH IDR. JAVNIH PRIHODKOV

Direktor

mag. Petra Brus, v. d. generalne direktorice
T: 01 369 6650

E: petra.brus30(at)mf-rs.si

 

Stik

Naslov:Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov
Župančičeva 3
1001 Ljubljana
Telefon: 01/369 6650
Telefaks: 01/369 6619

Naloge

 

Delovno področje Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov obsega
oblikovanje integralnih rešitev sistema in politike davkov, carin in drugih javnih prihodkov ter vodenje upravnih postopkov na II. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.

Vodstvo direktorata je poleg vodenja direktorata zadolženo tudi za:

 • vodenje, organiziranje in koordiniranje dela med ministrstvom in organi v sestavi,
 • neposredno pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • zagotavljanje oziroma neposredno pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.

Oblikovanje integralnih rešitev sistema in politike davkov, carin in drugih javnih prihodkov temelji na poznavanju domačega in tujega okolja ter fiskalnih sistemov (vključno s sistemi administriranja), ustrezni analitski podlagi (finančni učinki, finančno analiziranje), sodelovanju z državnimi organi in zainteresiranimi javnostmi, sodelovanju pri delu organov in institucij EU in v njihovih delovnih telesih ter drugo mednarodno sodelovanje (npr. OECDWTOWCO…). Posebnega pomena je uveljavljanje interesov Republike Slovenije pri oblikovanju elementov skupne davčne politike EU ter pri sooblikovanju carinskega sistema Skupnosti in vodenje pogajanj za uveljavitev interesov Republike Slovenije na področju odprave mednarodne dvojne obdavčitve.

Temeljne naloge direktorata na področju oblikovanja integralnih rešitev sistema in politike davkov, carin in drugih javnih prihodkov, so:

 • oblikovanje sistema in politike obdavčitve,
 • priprava sistemskih oziroma zakonskih in drugih rešitev za obdavčitev,
 • sooblikovanje zakonodaje Skupnosti s carinskega področja,
 • oblikovanje metodoloških pristopov za ugotavljanje finančnih učinkov in analiz na področju davčnega sistema ter carinskega sistema Skupnosti,
 • pripravo podlag za sistemske rešitve za delitev fiskalnih virov,
 • ugotavljanje finančnih učinkov predlogov davčnih in carinskih predpisov,
 • analiza učinkov davčne politike ter carinske politike Skupnosti,
 • finančne primerjalne analize davčnih in carinskih sistemov držav članic Skupnosti ter tretjih držav,
 • rešitve z vidika skladnosti z davčnimi ureditvami v tujini,
 • ugotavljanje morebitnih učinkov oziroma vplivov ob pripravi predlogov zakonov z drugih delovnih področij na sistem obdavčitve oziroma na carinski sistem Skupnosti,
 • priprava analiz, poročil, informacij in uradnih tolmačenj predpisov, ki se nanašajo na obdavčitev,
 • zbiranje in urejanje podatkov ter vodenje evidenc z delovnega področja,
 • mednarodno sodelovanje, sodelovanje pri delu delovnih teles Evropske komisije in Evropskega sveta ter drugih mednarodnih asociacij,
 • sodelovanje v telesih EU pri oblikovanju zakonodaje EU z davčnega in carinskega področja,
 • usklajevanje zakonodaje s področja obdavčitve z zakonodajo in judikaturo EU ter tujo prakso,
 • opravljanje nalog s področja mednarodne obdavčitve,
 • vodenje pogajanj zaradi sklepanja bilateralnih mednarodnih pogodb na področju odprave dvojnega obdavčevanja in opravljanje nalog s področja izvajanja bilateralnih teh pogodb,
 • oblikovanje sistemskih rešitev s področja davčnega postopka,
 • mednarodno sodelovanje na področju carinskega sistema (WTO, WCO),
 • oblikovanje sistemskih rešitev za postopanje davčnih in carinskih organov,
 • sodelovanje pri pripravi drugih predpisov, ki vplivajo na postopek pobiranja javnih dajatev,
 • oblikovanje sistemskih rešitev in sodelovanje s Finančno upravo Republike Slovenije pri oblikovanju primarnih rešitev oblikovanja institucij, ki izvajajo davčno in carinsko zakonodajo,
 • oblikovanje drugih sistemskih rešitev, ki so vezane na izvajanje davčnega sistema oziroma carinskega sistema Skupnosti.

Ministrstvo za finance je organ druge stopnje s področja carinskih in davčnih zadev. Najobsežnejša naloga je odločanje o pritožbah v carinskih in davčnih zadevah in z njim povezano zastopanje v upravnih sporih.

Naloge s področja upravnega postopka na drugi stopnji, so:

 • vodenje upravnih postopkov na II. stopnji v carinskih in davčnih zadevah,
 • vodenje postopkov uporabe izrednih pravnih sredstev v upravnem postopku iz pristojnosti drugostopnega organa,
 • odločanje v upravnih postopkih na II. stopnji v carinskih in davčnih zadevah in v postopkih uporabe izrednih pravnih sredstev v upravnem postopku iz pristojnosti drugostopnega organa,
 • priprava odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnih sporih ter priprava pritožb in izrednih pravnih sredstev v upravnih sporih,
 • zastopanje v upravnih sporih,
 • vodenje predpisanih evidenc in priprava poročil,
 • sodelovanje s Finančno upravo Republike Slovenije, notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva in pravosodnimi organi.