Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA PRORAČUN

Kontakt

Naslov:

Sektor za proračun
Beethovnova 11
1000 Ljubljana

Telefon:

01/369 6473

Telefaks:

01/369 6598

Vodja:

Alojzij Boh

Elektronski naslov:

lojze.boh@mf-rs.si

 

Predstavitev

Sektor za proračun je nosilec priprave predlogov proračunskih dokumentov, ki so:

  • proračun,
  • spremembe proračuna,
  • ukrepi za uravnoteženje proračuna,
  • rebalans proračuna,
  • polletno poročilo o izvrševanju proračuna in
  • zaključni račun proračuna.

Predloge proračunskih dokumentov pripravlja v sodelovanju s proračunskimi uporabniki in drugimi strokovnimi službami Ministrstva za finance.

Naloge Sektorja za proračun je mogoče razvrstiti v naslednje vsebine:

 

 

1. Priprava proračuna

Pred začetkom posameznega proračunskega leta se pripravi predlog državnega proračuna, ki ga mora vlada predložiti državnemu zboru v sprejem do 1. oktobra. Če se proračun spremeni pred letom, na katerega se nanaša, gre za spremembe proračuna, če pa se spremeni med letom, na katerega se nanaša, gre za rebalans proračuna. Pri pripravi proračuna se sledi usmeritvam in ciljem, ki jih določi vlada. Državni proračun se pripravlja in izvršuje po načelu denarnega toka.

 

Od uveljavitve Zakona o fiskalnem pravilu naprej, se pri pripravi proračuna za posamezno leto upoštevajo tudi omejitve t. i. fiskalnega okvira (odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za posamezno triletno obdobje), v katerem državni zbor med drugim določi tudi najvišji obseg izdatkov za državni proračun po denarnem toku, s čimer se sledi ciljnemu deficitu sektorja države in najvišjemu obsegu izdatkov sektorja države, ki ga državni zbor določi po metodologiji ESA (tj. po načelu nastanka poslovnega dogodka).

 

2. Izvrševanje proračuna

Med letom Sektor za proračun spremlja in sodeluje s proračunskimi uporabniki pri izvrševanju proračuna, svetuje proračunskim uporabnikom ter z njimi usklajuje predloge predpisov in drugih dokumentov, ki vsebujejo finančne posledice za državni proračun ali javna sredstva. Ko proračunski uporabniki zaprosijo za skrajšanja plačilnih rokov in predplačila, pripravlja predloge odločitev ministra. Na podlagi pobud proračunskih uporabnikov pripravlja predloge vladnih gradiv za prerazporeditve pravic porabe in razporeditve pravic porabe iz splošne proračunske rezervacije, o katerih odloča vlada.

 

Na podlagi prispelih namenskih prihodkov in prejemkov državnega proračuna evidentira pravice porabe iz tega naslova v veljavnem proračunu. Skrbi tudi za izločanje sredstev v državni proračunski sklad stalne rezerve za naravne nesreče. V sodelovanju z drugimi sektorji in institucijami opravlja naloge, ki se nanašajo na izračunavanje, napovedovanje in plačevanje prispevkov Republike Slovenije v proračun Evropske unije.

 

Sektor za proračun sodeluje pri pripravi projekcij proračuna in omejitvah za plačevanje obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna (t. i. kvote) za posamezna obdobja, ki jih določa vlada, tako da pripravlja ocene dinamike odhodkov proračuna po mesecih. Prav tako sodeluje pri načrtovanju likvidnosti proračuna s pregledom mesečnih načrtov odhodkov po skupinah proračunskih uporabnikov.

 

3. Ukrepi

Če med letom realizacija proračuna skupaj z ocenami realizacije v prihodnjih mesecih kaže večja odstopanja od planiranih kategorij v sprejetem proračunu, se pripravijo predlogi ukrepov za uravnoteženje proračuna. V primerih, ko se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ta ne more uravnovesiti, se pripravi predlog rebalansa državnega proračuna.

 

4. Poročila in analize

Področje dela Sektorja za proračun obsega tudi pripravo tematskih poročil in analiz, ki prispevajo k oblikovanju javnofinančne politike na posameznih področjih.

 

Po preteku prvega polletja posameznega proračunskega leta se do konca julija pripravi predlog poročila o izvrševanju državnega proračuna, ki ga vlada predloži državnemu zboru.

 

Po zaključku posameznega proračunskega leta se do konca marca pripravi predlog zaključnega računa državnega proračuna za posamezno leto, ki je tudi predmet vsakoletne revizije Računskega Sodišča Republike Slovenije. Potem ko se vlada odloči, katere popravke revizorja naj se upošteva in na kakšen način, se pripravi dokončen predlog zaključnega računa državnega proračuna, ki ga vlada mora (skupaj s pojasnili za neupoštevanje posameznih predlogov popravkov revizorja) predložiti državnemu zboru v sprejem do 1. oktobra.

 

5. Sistemske rešitve

Sektor za proračun sodeluje pri usklajevanju in oblikovanju proračunske in javnofinančne politike, pripravlja in usklajuje sistemsko in drugo zakonodajo s področja javnih financ ter sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev za načrtovanje in izvrševanje proračunskih sredstev (vključno s sredstvi Evropske unije).

 

Posamezna področja proračuna so dosegljiva na tej povezavi: Proračun.