Skoči na vsebino

NOVICA

14. 4. 2017

Realizacija državnega proračuna v marcu

Ljubljana, 14. april 2017 - Državni proračun je marca izkazal primanjkljaj v višini 243,3 milijona evrov. Prihodkov je bilo za 643,2 milijona evrov, kar je 70,3 milijona evrov več kot v enakem lanskem obdobju, odhodkov pa je bilo za 886,5 milijona evrov oziroma za 10,1 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani. Marca lani je bilo primanjkljaja za 323,6 milijona evrov. Primanjkljaj je v tem delu leta običajno višji kot v drugi polovici leta, predvsem zaradi izplačil kmetijskih subvencij in plačila obresti.

Foto: Bigstock

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so marca skupaj dosegli 517,4 milijona evrov, kar je 6,4 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Realizacija DDV je bila na letni ravni višja za 3,3 milijona evrov, pri trošarinah pa je bila nižja za 5,6 milijona evrov. Davka od dohodkov pravnih oseb se je v proračun steklo za 8,6 milijona evrov več kot v enakem lanskem obdobju.

 

Črpanje evropskih sredstev se je realiziralo v višini 93,8 milijona evrov, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 26,6 milijona evrov. V večji meri (87,4 milijona evrov) so to prihodki iz naslova prejetih sredstev iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike.

 

Odhodki so bili marca nižji predvsem pri subvencijah, nekaj pa tudi pri odhodkih za vplačila v proračun EU, pri investicijskih transferih proračunskim uporabnikom, odhodkih za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, drugih tekočih domačih transferih ter izdatkih za blago in storitve.

 

Po virih sredstev so bili marca odhodki iz sredstev EU na letni ravni nižji za 84,6 milijona evrov, medtem ko je bila poraba integralnih sredstev državnega proračuna višja za 72,6 milijona evrov. Nekoliko višja je bila tudi poraba namenskih sredstev.

 

Realizacija subvencij v kmetijstvu je bila marca letos za 82,2 milijona evrov nižja od tiste v enakem lanskem mesecu, kar je posledica drugačne dinamike vlog in zahtevkov za izplačilo iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike. Malce nižjo realizacijo v marcu letos glede na lani sta izkazali tudi ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za obrambo.

 

Do večje realizacije v marcu glede na enako lansko obdobje je prišlo pri ministrstvu za finance zaradi plačila obresti, ki so bila izplačana v višini 272,3 milijona evrov, pri ministrstvu za javno upravo zaradi centralizacije stvarnega premoženja in vzpostavitve centralno informacijskega sistema, pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport iz naslova drugih tekočih domačih transferov ter pri uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu zaradi drugačne dinamike, saj je bilo največje izplačilo podpore Slovencem v zamejstvu in po svetu lani izvedeno v aprilu.

 

V prvih treh mesecih skupaj so prihodki državnega proračuna dosegli 2,05 milijarde evrov, kar je za 127,9 milijona evrov oziroma 6,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dosegli so 23,2 odstotka predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu. Davčni prihodki so v prvih treh mesecih skupaj dosegli 1,8 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 6,5 odstotka oziroma 108 milijonov evrov.

 

Odhodki so v prvih treh mesecih skupaj dosegli 2,45 milijarde evrov, kar je za 44,7 milijona evrov oz. za 1,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

 

Služba za odnose z javnostmi