Skoči na vsebino

NOVICA

22. 12. 2016

Vlada potrdila dokapitalizacijo DUTB in poslovno strategijo DUTB 2016–2022

Ljubljana, 22. december 2016 - Vlada je v vlogi skupščine danes potrdila dokapitalizacijo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v višini 50 milijonov evrov, ki bo prispevala k pomembnemu izboljšanju kapitalske ustreznosti DUTB. Ta bo lahko tako lažje povrnila vložena sredstva davkoplačevalcev, pri prestrukturiranju slovenskega gospodarstva pa bo lahko igrala še uspešnejšo vlogo. Soglašala je tudi s poslovno strategijo DUTB za obdobje 2016-2022.

Foto: MF

Namen dokapitalizacije je okrepiti kapitalsko ustreznost DUTB. Eden od glavnih vzrokov za poslabšanje njene kapitalske ustreznosti je prevzem slabih terjatev bank v okviru bančne sanacije leta 2013, ki jih je DUTB prevzela po višjih prenosnih vrednostih od tržnih. Kapitalsko ustreznost DUTB je treba okrepiti tudi zaradi pripojitve Factor banke in Probanke.

 

Z dokapitalizacijo DUTB se tako nadaljujejo aktivnosti po pripojitvi Probanke in Factor banke na način, da bo dokončanje postopka nadzorovanega prenehanja teh dveh bank najugodnejše z vidika celotnega kapitalskega bremena države in javnofinančnega vpliva.

 

Vlada je zato kot skupščina DUTB danes potrdila vplačilo denarnega vložka v višini 50 milijonov evrov v kapitalske rezerve brez povečanja osnovnega kapitala. Kapitalske rezerve DUTB bodo po tem povečanju znašale 67,7 milijona evrov.

 

Dodatno bo k povečanju kapitalskih rezerv prispevalo poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala DUTB na 104,1 milijona evrov, tako da bodo po izvedenih ukrepih kapitalske rezerve DUTB znašale 171,8 milijona evrov. Namenjene bodo pokrivanju izgub iz preteklih let, kar bo prispevalo k pomembnemu izboljšanju kapitalske ustreznosti DUTB.

 

Kapitalsko okrepljena DUTB bo lahko premoženje upravljala tako, da bo lahko v maksimalni možni meri povrnila sredstva davkoplačevalcev, ki so bila vložena v sanacijo bank. Če DUTB svojega dolga ne bi bila sposobna poplačati, bi morala njeno obveznost prevzeti država in se v ta namen zadolžiti ali pa bi se zaradi neplačila obveznosti DUTB poslabšala kapitalska ustreznost bank.

 

Kapitalsko okrepljena DUTB bo na trgu tudi uspešnejša pri pridobivanju finančnih virov, potrebnih za refinanciranje finančnih obveznosti, ki so že jamčene s poroštvi Republike Slovenije. To bo imelo za posledico tudi nižje stroške zadolževanja DUTB in s tem posledično višji donos za lastnika DUTB, državo.

 

Od močne in stabilne DUTB je odvisnih tudi veliko delovnih mest. V preteklosti je že uspešno zaključila prestrukturiranje v 15 družbah z več kot 2000 zaposlenimi v Sloveniji, konec junija pa je potekalo prestrukturiranje še v 88 družbah z več kot 11.000 zaposlenimi. DUTB je pred kratkim začela prodajati tudi stanovanja v nekaterih stanovanjskih soseskah, s čimer prispeva k oživljanju nepremičninskega trga.

 

Poudariti je treba tudi, da je dokapitalizacija DUTB v višini 50 milijonov evrov nižja od t. i. neizkoriščenih 76 milijonov evrov sredstev, predvidenih kot potencialno potrebnih za podporo zaključku postopka nadzorovanega prenehanja Probanke in Factor banke, ki jih je v okviru odobrene državne pomoči odobrila Evropska komisija.

  

Vlada je v vlogi skupščine danes soglašala tudi s poslovno strategijo DUTB za obdobje 2016–2022. Poslanstvo in glavni strateški cilji DUTB ostajajo enaki kot v zadnji sprejeti strategiji - v maksimalni možni meri povrniti sredstva davkoplačevalcev, ki so bila vložena v sanacijo bank, intenzivno upravljati sredstva in prestrukturirati podjetij, če je to ekonomsko upravičeno.

 

Strateški cilji DUTB so (i) v maksimalni možni meri povrniti sredstva davkoplačevalcev, ki so bila vložena v sanacijo bank, in ustvariti zahtevani donos na prvotno vplačani kapital države, (ii) intenzivno upravljati sredstva in dodatno investirati vanje za optimiziranje njihovega poslovnega potenciala in povečevanje unovčljive vrednosti ter (iii) prestrukturirati družbe, če je to ekonomsko upravičeno, in prispevati k vzpostavitvi vzdržnega delovanja nepremičninskega ter drugih trgov v Sloveniji.

 

Država je leta 2013 v DUTB vložila 203,6 milijona evrov osnovnega kapitala. DUTB je do prve polovice letošnjega leta utrpela izgube zaradi transakcij po prenosnih vrednostih, ki so bile višje od tržnih vrednosti in so zmanjšale kapital DUTB. Zaradi tega ta poslovni načrt vključuje načrtovano dokapitalizacijo v znesku 50 milijonov evrov do konca letošnjega leta, ki bi povišala vloženi kapital DUTB.

 

DUTB načrtuje, da bo ob upoštevanju, da se je del kapitala DUTB porabil za kritje izgub zaradi dosedanjih transakcij, v času svojega delovanja dosegla višjo letno stopnjo donosa na kapital (poimenovano EROE), kot jo zahtevajo smernice za delovanje DUTB. Poslovna strategija tudi predvideva, da bo DUTB izpolnila glavni cilj svojega delovanja, to je poplačala svoj dolg, s katerim je namesto države leta 2013 sanirala banke.

 

DUTB v skladu z zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank upravlja svoje premoženje in obveznosti skladno s poslovno strategijo in smernicami za delovanje. Poslovna strategija, ki jo sprejme upravni odbor DUTB, vključuje petletni poslovni načrt, v katerem DUTB opredeli ciljno donosnost kapitala, donosnost sredstev kot celote in donosnost po posameznih segmentih, predviden obseg dolga in način upravljanja z njim, usmeritve za sodelovanje pri prestrukturiranju gospodarskih družb ter načrt prodaje kapitalskih instrumentov bank in deležev gospodarskih družb.

 

DUTB je vladi septembra lani predhodno predložila poslovni načrt s strategijo za obdobje 2015-2022, ki ga je vlada potrdila oktobra lani. Nato je letos prišlo do dopolnitev zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, pripojitve Factor banke in Probanke ter novih smernic za delovanje DUTB, v zvezi s katerimi velja izpostaviti dopolnitev ključnih kazalnikov poslovanja do leta 2022.

 

Vse aktivnosti DUTB so usmerjene v krepitev vrednosti za Slovenijo in njene davkoplačevalce. Krepitev vrednosti ne vključuje le doseganja finančnih ciljev, kot jih določajo zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank in smernice za delovanje DUTB, temveč tudi posredne pozitivne vplive krepitve gospodarskega stanja v Sloveniji z uspešnimi prestrukturiranji in izboljšavami v vodenju podjetij ter krepitev baze znanja o upravljanju slabih sredstev, ki bo uporabna zunaj DUTB ali celo Slovenije.

 

Služba za odnose z javnostmi