Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo poslanca Bogdana Baroviča v zvezi s predlogom za izdajo uredbe o prerazporeditvi neizkoriščenih sredstev v občinah za reševanje posledic poplav

Ljubljana, 28. oktober 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko pobudo poslanca Bogdana Baroviča v zvezi s predlogom za izdajo uredbe o prerazporeditvi neizkoriščenih sredstev v občinah za reševanje posledic poplav.

Poslanec Bogdan Barovič je dne 27. 9. 2010 na Vlado RS naslovil poslansko pobudo, v kateri predlaga, da vlada sprejeme uredbo o prerazporeditvi neizkoriščenih sredstev v občinah za reševanje posledic poplav.

 

Zakon o javnih financah določa, da sredstev oziroma pravic porabe v proračunu ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ko jih določa ta zakon in zakon o izvrševanju državnega proračuna, oziroma odlok,s katerim se sprejme občinski proračun. Na ta način zakon podeljuje pooblastilo, da se v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun določijo pogoji, ki omogočajo prerazporejanje. Izjema, kjer prerazporejanje v skladu z ZJF ni mogoče in je tudi ni mogoče določiti v odloku, je prerazporejanje med najpomembnejšimi strukturnimi deli proračuna, to je med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.

 

Za odpravo posledic naravnih nesreč, med katere sodijo tudi poplave, lahko občina uporabi:

1. sredstva proračunske rezerve,

2. sredstva na posebnih proračunskih postavkah in

3. donacije.

 

Poleg navedenega je potrebno upoštevati tudi, da so občine, čeprav so vezane na javnofinančne predpise, avtonomne. Povedano drugače, vlada ni pristojna za sprejem akta, ki bi določal način in pogoje prerazporejanja sredstev v občinskih proračunih. Ta pristojnost je z ZJF podeljena občinskemu svetu, ki lahko v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, prerazporejanje sredstev omogoči v okviru zakonskih možnosti.

 

Ker je prerazporejanje proračunskih sredstev v občinskih proračunih mogoče le v okviru določb veljavnega ZJF in odloka, s katerim je sprejet občinski proračun, je potrebno predlog poslanca, da bi vlada sprejela uredbo, s katero bi se določilo prerazporejanje sredstev v občinskih proračunih, zavrniti.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI