Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejeto na 37. redni seji vlade

Ljubljana, 27. junij 2019 - Vlada je na današnji seji določila besedili predlogov novel Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in Zakona o trgu finančnih instrumentov. Sprejela je tudi Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. december 2018.

Podrobnejša opredelitev posebnih enot vrednotenja

 

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. V njej bomo podrobneje opredelili definicijo posebnih enote vrednotenja, kar je pomembno za sprejem pravilnika o teh enotah in tehnično izvedbo vrednotenja.

 

Pri množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim določamo oceno tržne vrednosti nepremičnin, upoštevamo načelo najgospodarnejše rabe. Ta se za stavbe določa ob upoštevanju njihove dejanske rabe, za prazna zemljišča glede na njihovo namensko rabo, posebna skupina pri določanju najgospodarnejše rabe pa so tiste nepremičnine, ki služijo posebnemu skupnemu namenu.

 

To so t. i. posebne enote vrednotenja, pri katerih se najgospodarnejša raba presoja po vrsti dejavnosti. Pri njih gre praviloma za več nepremičnin, povezanih v funkcionalno celoto za obratovanje ali opravljanje določene dejavnosti, in sicer dejavnosti bencinskih servisov, marin in pristanišč ter elektrarn.

 

Posebnost pri tem je, da se vse nepremičnine, ki sestavljajo posebno enoto vrednotenja, vrednotijo kot ena enota, v nadaljevanju pa se ta skupna vrednost porazdeli na posamezne nepremičnine znotraj območja posebne enote vrednotenja tako, da se izkazuje vrednost tudi na posamezni nepremičnini.

 

S predlaganimi spremembami, ki so del postopka usklajevanja modelov vrednotenja nepremičnin, bomo določbe zakona nadgradili s podrobnejšo definicijo posebnih enot vrednotenja. To je pomembno za sprejem Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja ter podrobnejšo ureditev razdelitve posplošene vrednosti posebnih enot vrednotenja na njihove sestavne dele.

 

Vlada potrdila predlog novele Zakona o trgu finančnih instrumentov

 

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o trgu finančnih instrumentov. Z njim v slovenski pravni red prenašamo določila uredbe EU o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu.

 

Uredba EU 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, začne veljati 21. julija 2019. Z njo se razveljavlja direktiva EU 2003/71, ki je določala usklajena načela in pravila o pripravi, potrditvi in objavi prospekta ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu.

 

Sprejem uredbe je bil nujen zaradi sprememb, do katerih je od začetka veljavnosti direktive prišlo na zakonodajnem področju in na trgu. Različni pristopi so namreč povzročali razdrobljenost notranjega trga, saj so za izdajatelje, ponudnike in osebe, ki so prosili za uvrstitev v trgovanje na reguliranem trgu, v različnih državah članicah veljala različna pravila, prospektov, potrjenih v eni državi članici, pa ni bilo mogoče uporabljati tudi v vseh drugih državah članicah.

Brez harmoniziranega okvira, ki bi zagotavljal enotno razkritje v EU, so razlike v zakonodajah držav članic ovirale nemoteno delovanje notranjega trga vrednostnih papirjev.

 

S predlogom novele želimo odpraviti tudi nekatere ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti Zakona o trgu finančnih instrumentov.

 

Vlada sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin

 

Vlada je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. december 2018. Bilančna vsota premoženja države in občin na dan 31. december 2018 znaša 48,47 milijarde evrov in se je glede na stanje, izkazano na dan 31. december 2017, v letu 2018 povečala za 3,20 % oziroma 1,50 milijarde evrov.

 

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je akt vlade, v katerem prikažemo konsolidirano stanje premoženja države in občin na dan 31. decembra tekočega leta. Izdelamo jo na podlagi podatkov iz bilanc stanja in podatkov poslovnih knjig. 

 

Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov.

 

Finančno premoženje so denarna sredstva, denarne terjatve in terjatve za premoženje v upravljanju ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe, ki niso proračunski uporabniki. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.

 

Odnosi z mediji