Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejeto na 35. redni seji vlade

Ljubljana, 13. junij 2019 - Vlada je na današnji redni seji s področja dela finančnega ministrstva odločila, da Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) najbolj primerne nepremičnine, ki jih ima v lasti, odplačno prenese na Stanovanjski sklad RS (SSRS). Poleg tega je vlada sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k Letnemu poročilu Računskega sodišča RS za leto 2018 in izdala šest odločb o podaljšanju koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah.

Vlada za prenos najbolj primernih nepremičnin DUTB na SSRS

Vlada je na današnji seji odločila, da Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) najbolj primerne nepremičnine, ki jih ima v lasti, odplačno prenese na Stanovanjski sklad RS (SSRS). Prenos se bo izvedel po oceni tržne vrednosti.

 

Vlada je odločila, da je za izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 nujno, da DUTB najbolj primerne nepremičnine, ki jih ima v lasti, odplačno prenese na SSRS. Prenos se bo izvedel po oceni tržne vrednosti, ki jo bo skladno z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti izdelal neodvisni cenilec vrednosti nepremičnin, ki ga bosta v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, skupaj izbrala DUTB in SSRS.

 

Kot najbolj primerne nepremičnine za gradnjo javnih najemnih stanovanj je SSRS identificiral tiste, ki se nahajajo na lokacijah:

  • Podutik Glince, Ljubljana, 
  • Brod Drage, Novo mesto in
  • Rožna dolina, Nova Gorica.

Prenos teh nepremičnin je predviden do konca leta 2019.

 

Kot primerne za prenos pa je SSRS identificiral še nekaj lokacij, za katere bo moral SSRS do konca leta 2019 pripraviti ustrezno strokovno utemeljitev primernosti prenosa posamezne nepremičnine in potreb po gradnji javnih najemnih stanovanjih po lokacijah, in sicer:  

  • Parmova, Ljubljana,
  • Vrhnika,
  • Rožna dolina, Ljubljana,
  • Podutik – kamnolom, Ljubljana,
  • Zgornje Gameljne,  za tovarno Rašica,
  • Šmarje pri Kopru.

O prenosu teh nepremičnin bo vlada odločala posebej.

 

Stališče vlade do mnenja Državnega sveta k Letnemu poročilu Računskega sodišča RS za leto 2018 

Vlada je na današnji seji sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k Letnemu poročilu Računskega sodišča RS za leto 2018. Vlada poudarja, da morebitna širitev ali drugačna ureditev pristojnosti Računskega sodišča od trenutno veljavne zahteva tehten premislek in poglobljen pristop z upoštevanjem posebnega ustavnopravnega položaja Računskega sodišča. Posledično vlada ne more podati konkretnega odziva na (splošno) priporočilo Državnega sveta. Hkrati vlada zagotavlja, da se bo v primeru konkretne pobude, posredovane s strani Računskega sodišča, nanjo odzvala in bo konstruktivno pristopila k iskanju ustreznih rešitev.

 

Iz mnenja Državnega sveta uvodoma izhaja, da se je seznanil z Letnim poročilom Računskega sodišča za leto 2018, ki ga na kratko tudi povzema. V nadaljevanju mnenja Državnega sveta so povzeti ključni poudarki iz razprave ob obravnavi letnega poročila, vključno z odgovori predstavnikov Računskega sodišča. Izpostavljen je tudi predlog, da »je treba razmisliti o spremembi zakonskih okvirov, ki bi računskemu sodišču omogočili izvajanje pristojnosti v smeri povečevanja nadzorne funkcije v povezavi z možnostjo izvedbe učinkovitih sankcij«.

 

Kot je možno razumeti iz mnenja Državnega sveta, so bila tekom razprave podana ustrezna pojasnila na vprašanja, zastavljena s strani svetnikov. Zato se v nadaljevanju vlada v svojem stališču do mnenja Državnega sveta osredotoča le na predlog glede razmisleka o spremembi zakonskih okvirov, ki opredeljujejo pristojnosti Računskega sodišča.

 

Vlada ugotavlja, da navedena pobuda ne konkretizira, katere pristojnosti računskega sodišča naj bi se povečale oziroma katere nadzorne funkcije naj bi se dodale. Zato do podanega predloga ne more zavzeti konkretnega stališča, pač pa podaja le načelen odziv.

 

Računsko sodišče ima že po ustavi samostojen položaj v sistemu delitve oblasti in ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od treh vej oblasti. Skladno s 150. členom ustave je računsko sodišče najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe, njegovo ureditev in pristojnosti podrobneje določi zakon, pri svojem delu pa je neodvisno in vezano na ustavo in zakon. Poseben položaj Računskega sodišča (oziroma dejstvo, da ne gre za »klasično« sodišče) se kaže tudi v tem, da aktov, s katerimi izvršuje svojo revizijsko pristojnost, ni dopustno izpodbijati pred sodišči, niti pred drugimi državnimi organi (tretji odstavek 1. člena Zakona o računskem sodišču), kar pa ne velja za druge akte računskega sodišča. Tako je na primer predvideno splošno sodno varstvo zoper odločitve računskega sodišča v prekrškovnih zadevah iz 38. člena Zakona o računskem sodišču.

 

Morebitna širitev pristojnosti Računskega sodišča, zlasti glede možnosti izvedbe dodatnih oziroma bolj učinkovitih sankcij, zahteva tehten razmislek in poglobljen pristop. Na eni strani je namreč potrebno opraviti tehtanje med javnim interesom in morebitnim posegom v varovane (ustavne) pravice posameznikov, zlasti pravice do sodnega varstva in pasivne volilne pravice, na drugi strani pa je potrebno skrbno načrtovanje, da se ohrani ustavnoskladen in uravnotežen položaj zavor in ravnovesij v sistemu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo. Računsko sodišče je z dopisom z dne 15. aprila 2019 Državnemu zboru, poslanskim skupinam, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo že posredovalo predlog sprememb Zakona o računskem sodišču, ki vsebuje seznam področij, tematik in rešitev glede njegovih morebitnih sprememb in dopolnitev. 

 

Glede na navedeno vlada sicer ne more podati konkretnega odziva na splošno priporočilo, ki izhaja iz mnenja Državnega sveta. Zagotavlja pa, da bo konkretne pobude, posredovane s strani Računskega sodišča, preučila, se nanje odzvala in konstruktivno pristopila k iskanju ustreznih rešitev.

 

Vlada podaljšala šest koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo  

Vlada je na današnji seji izdala šest odločb o podaljšanju koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah.

Vlada je podjetju HIT podaljšala štiri koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo, in sicer za igralnico Casino Korona v Kranjski gori, igralnico Casino Fontana v Rogaški Slatini ter igralnici Casino Park in Casino Perla v Novi Gorici. Vse štiri koncesije je podaljšala do 30. junija 2024.

 

Podjetju Casino Portorož pa je vlada podaljšala koncesiji za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Lipica v Sežani in igralnici Casino Portorož v Portorožu, in sicer obe do 30. junija 2024.

 

Odnosi z mediji