Skoči na vsebino

NOVICA

Soglasje vlade k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2019

Ljubljana, 10. januar 2019 – Vlada je danes Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) dala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2019. Kot skupščina je sprejela tudi Merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH in družb s kapitalsko naložbo države. Načrtovana donosnost portfelja, ki ga upravlja SDH, je za leto 2019 določena v višini 6,2 %.

Uprava SDH na podlagi sprejete strategije upravljanja kapitalskih naložb države sprejme letni načrt upravljanja naložb, h kateremu nadzorni svet SDH poda soglasje do konca novembra za naslednje koledarsko leto. SDH je te zakonske obveznosti izpolnil in predlog posredoval Ministrstvu za finance, k letnemu načrtu pa je soglasje danes dala še vlada. V letnem načrtu so opredeljeni podrobni cilji pri upravljanju posameznih naložb, ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev ter pričakovani denarni tokovi iz upravljanja.

 

Jedro letnega načrta predstavlja načrt upravljanja po posameznih panogah in konkretnih naložbah, ki za njih določa tudi pričakovane cilje. Slednji so določeni skladno s strategijo in merili za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države. Merila so notranji akt SDH, ki ga sprejme uprava in potrdi nadzorni svet, sprejeta pa so, ko jih sprejme vlada kot skupščina SDH. Merila upoštevajo strateške cilje, ki jih določa strategija, ter določajo ekonomske in finančne cilje. Za vrednotenje uspešnosti pomembnih naložb in portfeljskih naložb so merila finančna in ekonomska ter taka, ki vrednotijo družbeno odgovornost ravnanja družb. Na podlagi sprejetih meril ter letnega načrta lahko SDH spremlja poslovanje družb s kapitalsko naložbo države: pregleduje uspešnost doseganja ciljev ter preverja poslovanje in poročanje o njem. Sistem nadzora SDH spremlja izpolnjevanje glavnih ciljev posamezne družbe že med letom. Nadzor je prilagojen statusni obliki, velikosti, kompleksnosti, lastniški sestavi in javnosti družbe. Pri bistvenih odmikih od pričakovanj se SDH odzove ter zahteva od družbe pojasnila v okviru zakonodaje.

 

SDH za prihodnja leta ocenjuje, da bodo izvedeni in načrtovani prodajni postopki negativno vplivali na izračun donosnosti celotnega portfelja in višino dividend za državni proračun. Načrtovana donosnost portfelja, ki ga upravlja SDH, je za leto 2019 določena v višini 6,2 %. To je sicer nižje od ciljne donosnosti, določene v strategiji, vendar je pri tem potrebno poudariti, da portfelj RS sestavljata dve tretjini strateških naložb, katerih prioriteta je doseganje strateških ciljev, torej uresničevanje različnih pomembnih družbenih interesov, in ne zgolj gospodarskih ciljev. Uresničevanje strateških ciljev in gospodarskih ciljev pa se pogosto izključuje in zavira doseganje še višje donosnosti portfelja kapitalskih naložb države.

 

Poleg ciljne dobičkonosnosti lastniškega kapitala si je SDH zastavil tudi jasne cilje, vezane na načrtovane denarne tokove iz upravljanja naložb države. Pri tem SDH podpira tudi razvoj in učinkovitost poslovanja podjetij iz portfelja in s svojimi odločitvami na skupščinah družb zasleduje odgovoren pristop glede politike dividend z ustreznim ravnotežjem med dividendami in razvojnimi potrebami družb. SDH za leto 2019 pričakuje, da bi RS prejela 183,7 milijona evrov, SDH pa 39,3 milijona evrov, skupaj torej 223 milijonov evrov dividend. To je sicer manj kot v preteklem letu (467,7 milijona evrov), vendar je treba poudariti, da je presežek načrtovanih prilivov iz naslova dividend v preteklem letu posledica »dodatnih« dividend Telekoma Slovenije in Nove Ljubljanske banke.

 

Odnosi z mediji