Skoči na vsebino

NOVICA

Objava mandata za organizacijo izdaje nove 10-letne EUR obveznice Republike Slovenije

NI ZA OBJAVO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ZDA, AVSTRALIJI, KANADI ALI NA JAPONSKEM

 

Republika Slovenija (»Izdajatelj«), z bonitetno oceno Baa1 (stabilni obeti)(Moody’s) / A+ (pozitivni obeti) (S&P) / A- (stabilni obeti)(Fitch), je bankamAbanka, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Commerzbank and HSBC podelila mandat za organizacijo nove EUR denominirane 10-letne obveznice z zapadlostjo 14. marca 2029 skladno izjemam iz Predpisa S (Regulation S) v nematerializirani imenski obliki. Izvedba izdaje obveznice se pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih.  FCA/ICMA stabilizacija.

 

MIFID II opredeljeni ciljni trg za neprofesionalne stranke, profesionalne stranke in primerne nasprotne stranke: Ciljni trg pripravljalca produkta (MIFID II upravljanje produktov) so  primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke in neprofesionalne stranke(vse prodajne poti).

 

Tega obvestila ali njegovih kopij, v celoti ali delno, ni dovoljeno vnašati ali prenašati, neposredno ali posredno, v ZDA, Avstralijo, Kanado ali na Japonsko ali v katerokoli drugo jurisdikcijo, na območju katere bi bilo takšno ravnanje nezakonito. To obvestilo ni ponudba ali vabilo k prodaji, niti del takšne ponudbe ali vabila, kakor tudi ni ponudba ali nagovarjanje k nakupu ali vpisu vrednostnih papirjev osebam v katerikoli jurisdikciji. Niti to obvestilo, niti kakšen njegov del, niti dejstvo, da je bilo to obvestilo posredovano, ne predstavlja podlage za sklenitev kakšne pogodbe niti se nanj ni dopustno opirati v povezavi s kakšno pogodbo. V določenih jurisdikcijah lahko ponudba in posredovanje tega obvestila ali drugih podatkov v zvezi s ponudbo omejujejo predpisi. Osebe, ki prejmejo takšne listine ali podatke so se dožne seznaniti s takšnimi omejitvami in jih upoštevati. Neupoštevanje takšnih omejitev lahko predstavlja  kršitev predpisov o vrednostnih papirjih katere od takšnih jurisdikcij. To obvestilo ni ponudba za prodajo ali nagovarjanje k nakupu ali vpisu vrednostnih papirjev  v ZDA. Vrednostnih papirjev ni dovoljeno ponujati ali prodajati v ZDA, razen če so  registrirani v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ZDA iz 1933 ali če velja izjema od obveznosti takšne registracije.  Izdajatelj ni registriral in ne namerava registrirati nobenih ponujenih vrednostnih papirjev v ZDA, niti ne namerava izvesti nobene takšne ponudbe javnosti v ZDA oziroma to lahko stori samo s ponudbenim dokumentov izdajatelja, ki vsebuje podrobne informacije o Republiki Sloveniji. To obvestilo je naslovljeno in namenjeno osebam v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, ki so v svoj pravni red prenesle Direktivo 2003/71/ES, kot je bila ta spremenjena in dopolnjena ("Direktiva o Prospektih"),  ki v skladu s 1. in 2. odstavkom 2. člena  Direktive o Prospektih veljajo za dobro poučene investitorje. Poleg tega je to obvestilo namenjeno izključno (i) osebam, ki se nahajajo izven Združenega Kraljestva; ali (ii) osebam, ki se v skladu s členom 19(5)  Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, s spremembami ('Uredba'') štejejo za "investment professionals"; ali (iii) osebe, ki se v skladu s členom 49(2)(a) do (d) Uredbe štejejo za ''high net worth companies, unincorporated associations etc''; ali (iv) vsem osebam, na katere je to obvestilo dopustno nasloviti na podlagi kakšne izjeme od člena 21(1) Financial Services and Markets Act 2000, s spremembami ali sicer, v okoliščinah, ko se ta člen ne uporablja  (osebe, omenjene v (i) do (iv) zgoraj v nadaljevanju ''relevantne osebe'').  Vsa investicijska dejanja na katera se nanaša to obvestilo bodo na voljo izključno relevantnim osebam. Kdor ni relevantna oseba naj ne stori ničesar na podlagi tega obvestila.

 

Kreditna ocena vrednostnih papirjev ne predstavlja priporočila, naj se vrednostne papirje kupi, proda ali obdrži in se lahko kadarkoli spremeni ali umakne. Podobne ocene za različne vrste vrednostnih papirjev  ali za različne vrste izdajateljev nimajo nujno enakega pomena. Pomen posamezne kreditne ocene je potrebno proučiti neodvisno od katerekoli druge kreditne ocene.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Odnosi z mediji