Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela izhodišča za pripravo rebalansa proračuna 2019

Ljubljana, 20. december 2018 – Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2019 in razrez proračunskih odhodkov. Določila je tudi terminski načrt priprave predloga rebalansa in predlagateljem finančnih načrtov naložila, da predloge svojih načrtov pripravijo do 10. januarja 2019.

Državni proračun bo zaradi v letošnjem letu sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov z reprezentativnimi združenji in sindikati, ki vplivajo na višji obseg proračunskih izdatkov, s 3. januarjem 2019 neuravnotežen. Ker zaradi parlamentarnih volitev letos niso bile pripravljene spremembe proračuna za leto 2019, je treba pripraviti njegov rebalans, sicer bo izvrševanje državnega proračuna in ostalih enot sektorja države (pokojninske in zdravstvene blagajne ter občinskih proračunov) oteženo.

 

Vlada je zato danes sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa in razrez proračunskih odhodkov ter določila terminski načrt priprave predloga rebalansa. Predlagatelji finančnih načrtov morajo do 10. januarja pripraviti predloge finančnih načrtov, vključno z obrazložitvami načrtovane porabe, pri čemer morajo upoštevati obseg, določen v razrezu odhodkov. 

Razrez je pripravljen tako, da doseže zgornjo mejo dopustnih izdatkov državnega proračuna v višini 10,160 milijarde evrov, kot jo določa spremenjeni Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020. Ta kot cilj za leto 2019 določa presežek državnega proračuna v višini 0,3 odstotka BDP. 

 

Vlada je proračunskim uporabnikom naložila, da pri oblikovanju finančnih načrtov za prihodnje leto načrtujejo pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh obveznosti iz veljavnih predpisov in iz sklenjenih sporazumov s sindikati javnega sektorja. Svoje aktivnosti morajo načrtovati predvsem v tiste vrste investicij, ki imajo največji multiplikator na gospodarsko rast.
 
Višino EU sredstev in pripadajoče slovenske udeležbe za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 morajo načrtovati v skladu s sprejetim izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020. Načrtovati morajo tudi pravice porabe za stroške, povezane s pripravo na predsedovanje EU.

 

Predlagateljem finančnih načrtov, ki za proračunsko leto 2019 ne morejo načrtovati svojih finančnih načrtov v obsegu, določenem v razrezu, je vlada naložila, da izvedejo ukrepe za znižanje proračunskih odhodkov iz svoje pristojnosti. Če je za njihovo izvedbo potrebna sprememba predpisov ali slednjo načrtujejo tudi sicer zaradi spremenjenih okoliščin in programskih vsebin ter bo vplivala na izvrševanje njihovih finančnih načrtov v prihodnjem letu, jim je vlada naložila, da predloge zakonov in drugih predpisov, o katerih mora odločati vlada, pripravijo in jih do 10. januarja 2019 predložijo vladi. 

 

Ministrstvu za javno upravo je vlada naložila, naj pripravi predlog načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem države za leto 2019 ter ga prav tako predloži vladi do 10. januarja. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je vlada naložila, naj pripravita predlog načrta izvajanja finančnih instrumentov in ga v omenjenem roku predložita vladi.

 

Odnosi z mediji