Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejeto na 10. seji vlade

​​​​​​​Ljubljana, 29. november 2018 – Vlada je na današnji seji s področja dela ministrstva za finance med drugim obravnavala več gradiv glede Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), se seznanila z novim četrtletnim poročilom SDH in odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z uvajanjem in financiranjem sistemskih rešitev nove vlade. Izvedla je tudi nekatere prerazporeditve sredstev med proračunskimi uporabniki in sprejela sklep o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z direktorico Agencije RS za javnopravne evidence (Ajpes) in storitve mag. Mojco Kunšek.

Vlada obravnavala več gradiv glede DUTB

Vlada je na današnji seji obravnavala več gradiv glede Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Sprejela je odziv na ugotovitve Računskega sodišča RS glede revizije poslovanja DUTB, seznanila se je z internima aktoma DUTB, in sicer s Strategijo ohranjanja talentov in zaposlenih ter z Navodili za spremljanje zakonsko določenih ciljev, seznanila pa se je tudi z rednim četrtletnim poročilom glede opravljenega nadzora DUTB ter kot skupščina imenovala revizorja DUTB za leti 2018 in 2019.

 

Računsko sodišče je 4. julija 2018 izdalo revizijsko poročilo Pravilnost in smotrnost poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015. V njem je presojalo pravilnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja družbe v omenjenem obdobju. V reviziji so bile po mnenju sodišča ugotovljene določene nepravilnosti, neučinkovitosti in negospodarnosti.

 

Vlada in finančno ministrstvo menita, da je kljub priporočilom primerno ohraniti enotirni sistem upravljanja DUTB. V praksi njenega delovanja se je namreč izkazalo, da je glede na specifiko takšne institucije enotirni sistem primernejša oblika, poleg tega pa spreminjanje sistema upravljanja v drugi polovici obdobja delovanja DUTB, ko je ta v fazi najbolj intenzivnega upravljanja sredstev, ne bi bilo primerno.

 

Bosta pa vlada in finančno ministrstvo pristopila k preučitvi možnosti dopolnitev Smernic za delovanje DUTB oziroma Statuta DUTB v smeri izboljšanja razmejitve pristojnosti med neizvršnimi direktorji in upravnim odborom kot celoto ter natančnejše določitve pristojnosti neizvršnih direktorjev.

 

K spremembam določb o nadzoru v Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank vlada ne bo pristopila, bo pa dopolnila smernice v delu, ki se nanašajo na upravljanje premoženja. Cilj je, da bo upoštevano temeljno izhodišče vlade glede načina poslovanja DUTB, to je načelo ničelne tolerance do netransparentnega ter negospodarnega delovanja oz. morebitnih zlorab.

 

V ta namen bomo bodisi v smernicah bodisi v splošni usmeritvi finančnega ministrstva, izdani DUTB, podrobneje specificirali določbe o rednem poročanju DUTB glede aktivnosti prestrukturiranj v družbah, v katerih ima DUTB lastniško ali dolžniško naložbo.

 

Računsko sodišče je predlagalo tudi pregled zadnjih veljavnih pogodb o zaposlitvi oz. poslovodenju z izvršnimi in  neizvršnimi direktorji z veljavno politiko prejemkov in na tej podlagi obračunanih in plačanih prejemkov. MF je pregledalo veljavne pogodbe in ni ugotovilo neskladnosti z veljavno politiko prejemkov DUTB.

 

Računsko sodišče je obenem predlagalo, da vlada in finančno ministrstvo preučita upravičenost obračunavanja in plačevanja dodatka za lojalnost zaposlenim in podata mnenje DUTB. Slednja je v tej zvezi posredovala ministrstvu za finance interni akt Strategija ohranjanja talentov in zaposlenih.

 

Vlada se je seznanila z mnenjem Ministrstva za finance, ki je ukrepe, ki jih DUTB predlaga v Strategiji, skrbno pretehtalo. Ministrstvo sicer ugotavlja, da je DUTB v Strategiji predvidela določene kriterije za izbor zaposlenih in merila za izračun za odloženo plačilo za ohranjanje talentov in zaposlenih in v tem delu sledila ugotovitvam Računskega sodišča, vendar predlagana rešitev predstavlja odstop od prakse v drugih gospodarskih družbah v Sloveniji. Poleg tega Ministrstvo za finance ugotavlja, da predlagani sistem nagrajevanja, kot je predviden v Strategiji, ni primeren upoštevajoč tudi druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni v DUTB v skladu z internimi akti DUTB, v katerih so določene ugodnosti delavca pri delodajalcu. Predlagani sistem za ohranitev ključnih kadrov tako ni sorazmeren s poslovnim okoljem v Sloveniji. Ministrstvo za finance posledično internemu aktu Strategija nasprotuje.

 

Računsko sodišče je obenem v okviru revizije med drugim priporočilo DUTB, naj slednje zaprosi finančno ministrstvo in vlado za mnenje o načinu izračuna kazalnikov poslovanja in o skladnosti izbranega načina z določili smernic za delovanje. Slednja je v tej zvezi posredovala ministrstvu v mnenje interni akt Navodila za spremljanje zakonsko določenih ciljev DUTB.

 

Glede omenjenih navodil pa se je vlada seznanila z mnenjem ministrstva, da dosledno povzemajo kazalnike poslovanja, ki so opredeljeni v veljavnih smernicah. Finančno ministrstvo je že pri pripravi sedaj veljavnih kazalnikov poslovanja aktivno sodelovalo z DUTB in sproti reševalo odprta vprašanja glede interpretacije določenih vsebin postavk za izračun teh kazalnikov. Ministrstvo in vlada tako menita, da je način izračuna kazalnikov poslovanja ustrezen in skladen z veljavnimi smernicami.

 

Vlada se je seznanila tudi s poročilom Ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad DUTB ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2018. DUTB je v obdobju poročanja po oceni ministrstva dosegla ključne cilje in uresničevala strateške usmeritve, zlasti unovčevala premoženje v skladu z določbami Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank. DUTB je tako v tretjem četrtletju letos ustvarila 54,8 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja, skupaj v letu 2018 pa 171,8 milijona evrov, kar predstavlja 8,5 % celotne prenosne vrednosti portfelja. To pomeni, da je DUTB na dobri poti do doseganja zakonskega cilja 10 % ocenjene vrednosti prenesenih sredstev na letni ravni. Stroški poslovanja so bili v tretjem četrtletju za 13 % nižji kot v enakem obdobju lani.

 

Tokratno poročilo je pripravljeno na način, da pojasnjuje tudi druge aktualne teme glede DUTB, in sicer o pregledu poslovanja v obdobju od leta 2013 do prvega polletja 2018, pripravi odgovora na končno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije glede poslovanja DUTB, posebni reviziji v DUTB, imenovanju novega neizvršnega direktorja v pristojnosti MGRT, urejanju obvladovanja nasprotja interesov v DUTB, problematiki hipotek nepremičnin v lasti podizvajalcev in problematiki parkirnih mest za obiskovalce v soseski Celovški dvori.

 

Vlada je kot skupščina imenovala tudi revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019, in sicer revizijsko družbo KPMG Slovenija.

 

Vlada seznanjena s tretjim četrtletnim poročilom SDH

Vlada se je seznanila s Četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. julija 2018 do 30. septembra 2018.

 

Med drugim so bile v omenjenem obdobju pri pridobivanju kapitalskih naložb izvedene naslednje aktivnosti:

- KOTO: SDH je v tretjem četrtletju 2018 nadaljeval z aktivnostmi povezanimi z odplačnim prenosom poslovnega deleža družbe Koto iz DUTB na državo. Vlada je v juniju 2018 kot skupščina DUTB odločila, da DUTB svoj celotni delež v družbi Koto odplačno prenese v last države proti plačilu denarnega zneska v višini ocenjene tržne vrednosti poslovnega deleža, ki ga je ocenil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Vlada se je kot skupščina DUTB seznanila tudi z osnutkom pogodbe in soglašala, da pogodba vsebuje tudi pogodbeni klavzuli, t.i. »top up« ter »earn-out« ter določila najvišji dovoljeni znesek doplačila. DUTB in SDH sta na podlagi sklepa vlade podpisala pogodbo in izpolnila vse odložne pogoje. Delež države v KOTU bo 66,2321 %, medtem ko bo imela 93,6886 % glasovalnih pravic.

- CSS: Skupščina družbe CSS je 16. maja 2018 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe s strani države v višini 500 tisoč evrov. Vplačilo denarnega vložka je bilo izvedeno 21. junija 2018, povečanje osnovnega kapitala države do 30. junija 2018. Povečanje osnovnega kapitala v sodni register je bilo izvedeno 9. julija 2018.

- PETROL: SDH je 30. avgusta 2018 Ministrstvu za finance posredoval dodatno pojasnilo v zvezi z utemeljitvijo nakupa delnic družbe PETROL od DUTB.

 

V istem obdobju so bile na področju odsvojitev kapitalskih naložb in naložb v postopku prodaje, ki so v imetništvu SDH oziroma države, izvedene naslednje aktivnosti:

- ABANKA: Izbran je bil finančni svetovalec in sicer BNP Paribas iz Pariza ter pravni svetovalec odvetniška družba KBP. V teku je postopek finančnega, pravnega in davčnega skrbnega pregleda Abanke.

- NLB: Na podlagi sprejetih dokumentov s strani vlade in Evropske komisije o ponovnem postopku prodaje poslovnega deleža do 25 % plus eno delnico, je SDH sklenil pogodbo s pravnimi svetovalci, pravnimi svetovalci konzorcija bank ter s pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti podjetij. Z Deutsch bank, ki je skupni globalni koordinator  je podpisna mandatna pogodba.

 

Vlada sprejela izhodišča za pogajanja o 19. polnitvi Mednarodnega združenja za razvoj

Vlada je sprejela izhodišča za sodelovanje Slovenije pri pogajanjih o programu in načinu financiranja 19. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj ter imenovala pogajalsko skupino.

 

Mednarodno združenje za razvoj (International Development Association, IDA) je del Skupine Svetovne banke. Ustanovljeno je bilo z namenom financiranja razvojnih projektov najrevnejših držav po ugodnejših pogojih od tistih, ki jih zagotavlja Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD). IDA tako z brezobrestnimi posojili z dospelostjo od 25 do 40 let in pet do desetletnim moratorijem na odplačilo glavnice ter z nepovratnimi sredstvi pomaga financirati projekte v 81 najrevnejših državah sveta (od teh jih je 39 v Afriki), ki niso sposobne pridobiti posojil na mednarodnih finančnih trgih. IDA sredstva za tovrstno financiranje pridobiva v obliki donacij s strani držav donatoric, povračil zapadlih kreditov in prenosi delov dobička drugih institucij skupine Svetovne banke (IBRD in IFC). Sodelovanje Slovenije z IDA je primeren in najučinkovitejši način nudenja uradne razvojne pomoči najbolj revnim državam sveta, predvsem državam v podsaharski Afriki, ki jim Slovenija težje učinkovito nudi pomoč bilateralno.

 

Vlada je za sodelovanje na pogajanjih za 19. polnitev IDA pooblastila pogajalsko skupino, ki jo sestavljajo Andrej Kavčič kot vodja in Anita Ferfolja kot članica. Pogajanja bodo potekala v treh krogih in bodo zaključena predvidoma konec leta 2019. Slovenija bo zagovarjala zmeren skupen obseg polnitve. Zavzemala se bo, da se ohrani raven koncesijskega financiranja za najbolj revne, da to ne bo ogrožalo vzdržnosti dolga držav in da ne bo ogrožalo dolgoročne finančne stabilnosti Skupine Svetovne banke.

 

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje glede uvajanja in financiranja sistemskih rešitev nove vlade

Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franceta Trčka v zvezi z uvajanjem in financiranjem sistemskih rešitev nove vlade. Vlada je v odgovoru poslancu pojasnila, da bo sistemske rešitve za posamezna področja ekonomske politike oblikovala in usklajevala skladno s postavljenimi prioritetami. Pri tem bo ob vsebinskih rešitvah ključna ocena učinkov posameznih sistemskih rešitev na javne finance in njihova dolgoročna vzdržnost, čemur je Slovenija ustavno zavezana. Pri tem bo moral biti upoštevan tudi celovit pristop z oceno medsebojnih učinkov na posamezne deležnike v družbi ter tudi vpliv dolgoročni družbeni razvoj. Osnovno dolgoročno vodilo sistemskih rešitev je tudi sprejeta Strategija razvoja Slovenije 2030.

 

Vlada prerazporedila sredstva med proračunskimi uporabniki

Vlada je izvedla nekatere prerazporeditve sredstev med proračunskimi uporabniki. Skupna vrednost vseh prerazporeditev je 21,9 milijona evrov, od tega se med drugim za starševska nadomestila prerazporeja 13,7 milijona evrov in 2,3 milijona evrov za zagotavljanje likvidnostni kmetij, ki so jih prizadele naravne ujme.

 

Vlada je Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti za pokritje starševskih nadomestil prerazporedila sredstva v skupni višini 13,7 milijona evrov. Sredstva v višini milijon evrov je vlada prerazporedila iz rezerve za stroške predsedovanja EU. Na podlagi dopisa Ministrstva za finance so se od različnih proračunskih uporabnikov za pokrivanje zakonske obveznosti iz naslova izplačil nadomestil v času starševskega dopusta prerazporedila sredstva v višini 11,7 milijonov evrov. Poleg tega se je za ta namen milijon evrov prerazporedil tudi v okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporedila 4,4 milijona evrov za transfere brezposelnim in za transfere za socialno ogrožene. Sredstva se bodo zagotovila iz proračunskih postavk, na katerih je ocenjena nižja realizacija od planiranih sredstev.

 

Vlada je zaradi zagotavljanja likvidnosti kmetij na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami, še posebej tistih, ki so jih v tekočem letu prizadele naravne ujme na Program razvoja podeželja (slovenska udeležba) prerazporedila 2,3 milijona evrov.

 

Zaradi neporabljenih sredstev, načrtovanih za leto 2018, za skupni projekt Vzorčne turistične kmetije Gorski Kotar, je vlada prerazporedila 72 tisoč evrov iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Vlada je znotraj proračunskega načrta Predsednik Republike Slovenije prerazporedila 43 tisoč evrov. Na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta, Predsednik Republike Slovenije bodo ta sredstva namenjena za plačila prejetih računov izvajalcev.

 

Vlada o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z direktorico Ajpesa

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z direktorico Agencije RS za javnopravne evidence (Ajpes) in storitve mag. Mojco Kunšek ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela.

 

V skladu z Zakonom o javnih agencijah direktor javne agencije sklene z vlado pogodbo, s katero se za obdobje, za katerega je imenovan, določijo cilji in pričakovani rezultati njegovega dela.

 

Mag. Mojca Kunšek je bila imenovana za direktorico Ajpesa za obdobje od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2023. Za to obdobje se z njo sklene pogodba o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela.

 

Odnosi z mediji