Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeto na 6. seji vlade

Ljubljana, 25. oktober 2018 - Vlada je na današnji seji med drugim imenovala Natalijo Kovač Jereb za državno sekretarko na finančnem ministrstvu, določila je besedilo novele Zakona o zavarovalništvu, sprejela odgovor na sklep komisije za nadzor javnih financ in predlagala kandidata za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor.

Vlada Natalijo Kovač Jereb imenovala za državno sekretarko na finančnem ministrstvu

 

Vlada je na današnji seji izdala odločbo, v skladu s katero je na predlog ministra za finance dr. Andreja Bertonclja z današnjim dnem razrešila državno sekretarko na Ministrstvu za finance mag. Matejo Vraničar Erman. Na ta položaj je z jutrišnjim dnem imenovala Natalijo Kovač Jereb.

 

Državnega sekretarja v skladu z Zakonom o državni upravi imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. 

 

Finančni minister dr. Bertoncelj je vladi predlagal, da mag. Vraničar Ermanovo z dnem 25. 10. 2018 razreši s funkcije državne sekretarke. Hkrati je predlagal, da na ta položaj z dnem 26. 10. 2018 imenuje Natalijo Kovač Jereb.


Vlada določila besedilo novele Zakona o zavarovalništvu

 

Vlada je danes določila besedilo sprememb Zakona o zavarovalništvu, ki ga bo državnemu zboru predložila v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

 

S predlagano novelo Zakona o zavarovalništvu se v slovenski pravni red implementirajo določbe Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov.

 

Glavni cilj predloga novele je zagotavljanje varstva zavarovalcev kot potrošnikov in sicer to ne glede na različne distribucijske kanale. Predlog zakona tako prinaša višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic, še kakovostnejše informacije za potrošnike in boljša pravila poslovanja za prodajalce zavarovanj. Cilj predloga zakona je tudi izboljšave zapisanih določil oziroma odprava ugotovljenih nedoslednosti glede implementacije določenih določb Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja, t. i. Direktive Solventnost II.

 

Vlada sprejela odgovor na sklep komisije za nadzor javnih financ

 

Vlada se je na današnji seji seznanila s sklepom Komisije DZ za nadzor javnih financ z dne 3. 10. 2018, ki je bil sprejet po obravnavi točke o finančnih posledicah ukrepov, dogovorjenih v koalicijskem sporazumu o sodelovanju v vladi za mandatno obdobje 2018‒2022. Vlada je hkrati sprejela odgovor komisiji, in sicer, da ocene finančnih učinkov na bodočih negotovih predpostavkah ni mogoče izračunavati, da pa bodo finančni učinki posameznega ukrepa v luči usklajenosti s fiskalnimi pravili podrobno predstavljeni v predpisih, s katerim se bo sprejemal posamezni ukrep.

 

Komisija za nadzor javnih financ je med drugim zahtevala, da vlada izračuna finančne učinke vseh ukrepov iz koalicijskega sporazuma, in sicer z vidika vseh deležnikov – javne finance, gospodarstvo, zaposleni, državljani in ostalo. Zahteva tudi, da vlada ukrepe, ki jih ni možno kvantificirano oceniti, vsebinsko in terminsko doreče in na tej osnovi opravi oceno finančnih posledic.

 

Vlada je sprejela stališče, da ocene finančnih učinkov na bodočih negotovih predpostavkah ni mogoče izračunavati. Ob upoštevanju, da ocena Fiskalnega sveta ne predstavlja napovedi bodočih gibanj, ampak nakazuje le tveganja, se do njihove cene po mnenju vlade ni mogoče vsebinsko opredeljevati. Hkrati pa se vlada zavezuje, da bodo finančni učinki posameznega ukrepa v luči usklajenosti s fiskalnimi pravili podrobno predstavljeni v predpisih, s katerim se bo sprejemal posamezni ukrep.


Vlada predlagala kandidata za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor

 

Vlada je izdala odločbo o izbiri kandidata za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, ki ga predlaga Državnemu zboru v imenovanje. Vlada Državnemu zboru predlaga, da za direktorja agencije imenuje mag. Gorazda Čibeja, in sicer za dobo šestih let, od 1. januarja 2019 do najdlje 31. decembra 2024.

 

Posebni javni natečaj za položaj direktorja agencije je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, 16. marca 2018. Posebna natečajna komisija je na podlagi Standardov strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, opravila preizkus usposobljenosti za vsakega kandidata, ki je bil uvrščen v izbirni postopek. Posebna natečajna komisija Uradniškega sveta je Ministrstvo za finance obvestila o zaključku izbirnega postopka in sporočila imena kandidatov, ki izpolnjujejo natečajne pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj direktorja agencije.

 

Vlada je na tej podlagi danes Državnemu zboru predlagala, da imenuje mag. Gorazda Čibeja za direktorja agencije.

 

Vlada potrdila več prerazporeditev

 

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o več prerazporeditvah pravic porabe.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prerazporeja proste pravice porabe znotraj svojega finančnega načrta v skupni višini 125.514,23 evra, in sicer z namenom poravnave dolga Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v državni proračun.

 

Varuh človekovih pravic prerazporeja sredstva znotraj svojega finančnega načrta v skupni višini 60.000 evrov, in sicer zaradi manjka sredstev za nakup licenčne programske opreme ter pisarniškega pohištva za novo najete poslovne prostore Centra za človekove pravice ter za izdajo promocijskega gradiva.

 

Tudi služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prerazporeja sredstva znotraj svojega finančnega načrta v višini 30.400 evrov. Zaradi izplačil iz naslova sodb Delovnega in socialnega sodišča je treba zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo plač do konca leta.

 

Ministrstvo za okolje in prostor prerazporeja sredstva znotraj svojega finančnega načrta v skupni višini 34.265,70 evra za nakup električnega vozila Toyota Prius.


Vlada ne sprejema ponudbe za odkup terjatve do družbe Mestna vrata

 

Vlada je na današnji seji sklenila, da ne sprejme ponudbe družbe SKMT za odkup terjatve RS do družbe Mestna vrata, ki je v postopku prisilne poravnave.

 

Komisija za prodajo in drugo razpolaganje s finančnim premoženjem RS manjše vrednosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, je prejela ponudbo družbe SKMT za odkup terjatve v višini 58.176,18 evra, ki jo ima RS oz. Finančna uprava RS (FURS) do družbe Mestna vrata.

 

Ponudnik je za odkup terjatve ponudil 3000 evrov, kar predstavlja pet odstotkov vrednosti terjatve. Komisija in FURS menita, da je ponudba za odkup prenizka. Komisija je vladi zato predlagala, da ponudbo zavrne. 


Vlada o predlogih projektov za podporo Evropske komisije k strukturnim reformam

 

Danes se je vlada seznanila s predlogi projektov za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam.

 

Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 izvaja Evropska komisija. Vzpostavljen je bil s ciljem krepitve zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti. Podporo v okviru programa zagotovi Evropska komisija na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon vsebinskih področij pri čemer so ključni širši ukrepi za podporo strukturnim reformam in ukrepom z dolgoročnimi strukturnimi učinki. Prav tako so v naboru predlogov projekti za krepitev institucionalnih kapacitet in veščin za krepitev produktivnosti, s čimer bi spodbudili tudi dolgoročno potencialno rast.

 

Evropska komisija je države članice zaprosila, da nove predloge projektov pošljejo do konca oktobra. Komisija bo iz prejetih predlogov po v naprej določenih kriterijih izbrala projekte, katerih pomoč pri izvajanju bo sofinancirala iz ovojnice Programa za leto 2019.

 

Ministrstvo za finance bo Evropski komisiji za podporo strukturnim reformam posredovalo v presojo izbor projektov, ki ustrezajo področjem, ki jih Evropska komisija šteje kot prednostne. Predlogi Slovenije zajemajo področja dela ministrstev za zdravje, javno upravo, gospodarski razvoj in tehnologijo, za pravosodje, za infrastrukturo, finance, finance ter delo, družino in socialne zadeve, poleg tega tudi s področja dela Agencije za zavarovalni nadzor, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Razvojne agencija Zasavje, Branke Slovenije, Državnega odvetništva in Državnega tožilstva.

 

Odnosi z mediji