Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeto na 5. seji vlade

Ljubljana, 18. oktober 2018 – Vlada je na današnji seji s področja ministrstva za finance med drugim razporedila sredstva za namen ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih. Razrešila je tudi člana nadzornega sveta družbe HIT.

Vlada prerazporedila sredstva

Vlada med drugim razporedila sredstva za namen ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih ter za subvencioniranje tržnih najemnin.

 

Vlada je z namenom ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih iz splošne proračunske rezervacije razporedila sredstva na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z uveljavitvijo Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS) so na področju kmetijstva nastale določene obveznosti, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Zato je vlada Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razporedila sredstva v višini 268 tisoč evrov. Sredstva se namenijo za izplačilo enkratnega nadomestila kmetom za površine, ki so bile upravičene iz naslova ukrepov kmetijske politike za leto 2017, na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča pa niso več del ozemlja Slovenije.

 

Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor prerazporedila okoli 1,4 milijona evrov za subvencioniranje tržnih najemnin. V skladu s 121. b členom Stanovanjskega zakona so prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem upravičeni do subvencije tržne najemnine, v primeru ko izpolnjujejo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja in ga ne dobijo, ker občine ne zgradijo zadostnega števila stanovanj. V takem primeru, lahko najamejo stanovanje na trgu in zaprosijo za subvencijo k tržni najemnini v skladu z zakonskimi določbami. Sredstva za take upravičence zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

 

Vlada je Finančni upravi RS s prerazporeditvijo pravic porabe zagotovila okoli 1,7 milijona evrov za dokončanje razvoja IT projektov podpore pobiranju dajatev in prenovo začetih ter za plačilo poštnine, predujmov za insolvenčne postopke ter stroške cenilcev v postopkih izvršb.

 

Vlada razrešila člana nadzornega sveta HIT

Vlada je na današnji seji razrešila Vasjo Medveščka kot člana nadzornega sveta družbe HIT.

 

Zakon o igrah na srečo določa, da vlada imenuje enega člana nadzornega sveta družbe, ki ima koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo. Danes je vlada z mesta člana v nadzornem svetu družbe HIT razrešila Vasjo Medveščka, ki ga je na to meso imenovala v letu 2017.

 

Odnosi z medij