Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek pogovorov o financiranju občin v letih 2019 in 2020

Ljubljana, 21. september 2018 – Danes je na ministrstvu za finance potekal uvodni sestanek s predstavniki reprezentativnih združenj občin glede financiranja v prihodnji dveh letih. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki resornih ministrstev, iz pristojnosti katerih izhajajo nove obvezne naloge občin. Ministrstvo za finance je predstavilo nov predlog višine povprečnin za prihodnji dve leti, kar bo podlaga za nadaljnje pogovore. Naslednji sestanek bo predvidoma v prvi polovici oktobra.

Državna sekretarka Saša Jazbec je uvodoma poudarila, da so občinski proračuni pomemben del celotnih javnih financ države, kar pa pomeni, da je tudi pri načrtovanju financiranja občin treba upoštevati javnofinančne omejitve, kot jih nalaga spoštovanje fiskalnega pravila.

 

Prvi del sestanka je bil namenjen novim obveznim nalogam občin. Sestanka so se zato udeležili tudi predstavniki ministrstev za zdravje, pravosodje, kmetijstvo, infrastrukturo, razvoj in kohezijo, šolstvo, javno upravo, delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, okolje in prostor, kulturo ter gospodarstvo in tehnologijo. Predstavnikom občin so predstavili svoja stališča glede novih obveznih nalog občin in njihovih finančnih posledic. S predstavniki občin je bilo dogovorjeno, da se jim pisna stališča posameznih resorjev tudi naknadno posreduje.

 

Drugi del sestanka je bil namenjen višini povprečnine za prihodnji dve leti. Trenutno je v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije povprečnina za proračunsko leto 2019 določena v višini 558 evrov. Predstavnikom občinskih združenj je ministrstvo za finance že v začetku julija posredovalo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020 z obrazložitvami, na katerega so se vsa tri združenja tudi odzvala. Omenjeni izračuni in odzivi občinskih združenj so bila osnova za današnje pogovore.

 

Na današnjem sestanku je bil predstavnikom združenj za leto 2019 predlagan dvig povprečnine na 564,75 evrov, za leto 2020 pa predlagana povprečnina v višini 575,44 evrov. Predstavniki občin so izpostavili, da so občine v preteklosti veliko prispevale h konsolidaciji javnih financ, hkrati pa imajo z izvajanjem nalog višje stroške. Zato menijo, da bi moralo biti izhodišče za pogovore o povprečninah v prihodnjih dveh letih postavljeno višje.

 

Ministrstvo za finance si bo prizadevalo za kompromis, ki bo sprejemljiv za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ. Naslednji sestanek bo predvidoma v prvi polovici oktobra, obe strani pa bosta v tem času pripravili in izmenjali dodatno dokumentacijo.

 

Odnosi z mediji