Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU

Luksemburg, 20. junij 2018 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se bo v četrtek in petek v Luksemburgu udeležila zasedanja finančnih ministrov EU in evroskupine. Med drugim bodo obravnavali davčne teme, se seznanili z napredkom pri vzpostavljanju evropskega sistema jamstva za vloge, evroskupina pa bo nadaljevala razpravo o lajšanju grškega dolga.

Finančni ministri EU bodo potrdili dogovor o predlogu sprememb uredbe glede ukrepov za krepitev upravnega sodelovanja na področju DDV. Ti ukrepi se osredotočajo na najpomembnejše in najbolj razširjene vrste goljufij, med drugim na davčne vrtiljake in goljufije pri prodaji rabljenih vozil. Slovenija podpira krepitev upravnega sodelovanja na področju DDV ob upoštevanju načela sorazmernosti glede obremenitev in stroškov za davčni organ.

 

Poskušali bodo doseči tudi dogovor o paketu hitrih rešitev, ki naj bi pred vzpostavitvijo dokončnega sistema DDV odpravile nekatere težave, povezane z DDV. Paket zakonodajnih ukrepov, ki naj bi se začeli uporabljati januarja 2020, med drugim vključuje poenostavitve in harmonizacijo pravil za skladiščenje na odpoklic ter za dokazovanje oprostitve prevoza blaga znotraj EU in poenostavitve pravil za verižne transakcije z namenom izboljšanja pravne gotovosti.

 

Slovenija podpira prizadevanja Evropske komisije za uvedbo dokončnega sistema DDV, ki naj bo zanesljiv in varen pred različnimi vrstami goljufij in naj ne povzroča dodatnih nesorazmernih obremenitev podjetjem in davčnim administracijam. Podpremo lahko tudi hitre ukrepe za kratkoročne izboljšave trenutnega stanja.

 

Ministri bodo obravnavali tudi poročilo Evropske komisije o napredku pri vzpostavljanju evropskega sistema jamstva za vloge kot tretjega stebra bančne unije. Uspeh tega projekta bo v veliki meri odvisen od zmanjšanja tveganj v evropskem bančnem sektorju. Evropska komisija je zato oktobra lani predlagala nekaj možnih sprememb, ki stremijo k bolj postopni vzpostavitvi omenjenega sistema od prvotnega predloga iz novembra 2015 in predhodnemu znižanju tveganj.

 

Slovenija podpira prizadevanja za dokončno vzpostavitev bančne unije, torej tudi jamstvene sheme kot njenega tretjega stebra. Predlog komisije iz lanske jeseni z bolj postopnim prehodom v fazo skupnega kritja izgub je Slovenija pozdravila – vmesni čas je poleg znižanja tveganj po našem mnenju potrebno izkoristiti tudi za usklajevanje nacionalnih insolvenčnih zakonodaj. Večji kot je del povrnjenih terjatev v stečajnih postopkih, manjša je namreč lahko obveznost kritja iz evropskega sklada za jamstvo vlog.

 

Ministri bodo v okviru t. i. evropskega semestra obravnavali tudi priporočila državam članicam, ki jih je konec maja objavila Evropska komisija. Za Slovenijo je komisija letos pripravila dve priporočili – prvo zajema širše področje javnih financ, drugo pa širše področje konkurence in delovanja trgov. Podrobnejši odziv ministrstva na priporočila komisije je objavljen na povezavi http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3448/.

 

Glavna tema zasedanja evroskupine pa bo Grčija. Institucije bodo predstavile poročilo o uresničevanju reformnih ukrepov, glede katerih so maja na delovni ravni dosegle dogovor z grškimi oblastmi. Ob pozitivnem poročilu se pričakuje zaključek četrtega in zadnjega pregleda izvajanja trenutnega programa pomoči Grčiji, ki se uradno izteče avgusta letos. Predvideno je tudi nadaljevanje razprave o morebitnih ukrepih za lajšanje grškega dolga, v okviru katere je za Slovenijo posebej pomembna enakomerna obremenjenost držav članic glede izpostavljenosti do programskih držav.  

 

Evroskupina se bo nato sestala tudi v razširjeni sestavi (EU-27 brez Velike Britanije). Na tem delu zasedanja bodo v luči priprav na junijski vrh voditeljev EU dali poudarek oblikovanju časovnice za dokončanje bančne unije in reformi Evropskega mehanizma za stabilnost. Ti dve področji sta bili na vrhu območja evra decembra lani določeni kot prioritetni pri poglabljanju ekonomske in monetarne unije. Slovenija podpira delo na tem področju.

 

Odnosi z mediji