Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada začasno zadržala izvrševanje proračuna

Ljubljana, 14. junij 2018 – Vlada je danes določila, da se začasno zadrži izvrševanje izdatkov državnega proračuna za leto 2018 na integralnih postavkah državnega proračuna tako, da predlagatelji finančnih načrtov lahko prevzemajo samo obveznosti, za katere je obveznost financiranja iz državnega proračuna izrecno določena v zakonu.

Državni zbor je po sprejemu poračuna države za leto 2018 sprejel spremembe in dopolnitve zakona o socialno varstvenih prejemkih, na podlagi katerega so v letu 2018 nastale dodatne obveznosti v ocenjeni višini 50 milijonov evrov, ki v sprejetem proračunu države niso načrtovane. Vlada bo te obveznosti vključila v proračun in določila obseg izdatkov s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.  

 

Predlagatelji finančnih načrtov lahko na podlagi predhodnega soglasja ministrstva za finance prevzemajo tudi druge obveznosti. Ministrstvo za finance soglasje izda, če ugotovi, da je obveznost treba izpolniti v letu 2018, in pod pogojem, da obseg izdatkov ni v nasprotju z doseganjem javnofinančnih ciljev. Ministrstvo za finance bo z vsebino sprejetega sklepa seznanilo tudi nevladne in pravosodne proračunske uporabnike, vlada pa bo s tem sklepom seznanila državni zbor.

 

V času začasnega zadržanja bo ministrstvo za finance skupaj z drugimi proračunskimi uporabniki pregledalo dinamiko izvajanja proračuna, ocenilo porabo do konca leta ter ugotovilo, katere ukrepe je potrebno predlagati, da bodo javnofinančni cilji, zastavljeni s sprejetim proračunom in Programom stabilnosti 2018, uresničljivi.

 

Odločitev za začasno zadržanje izvrševanja proračuna je podkrepljena tudi s podatki različnih institucij o gospodarski rasti v prvem četrtletju in napovedmi do konca letošnjega leta, ki kažejo na povečano verjetnost realizacije nekaterih tveganj, ki lahko negativno vplivajo na gospodarsko rast v letošnjem letu in s tem tudi na prihodkovno stran državnega proračuna. Tveganja so povezana tudi z dogajanjem v mednarodnem gospodarskem okolju, kjer se postopoma krepijo cene surovin, predvsem nafte. Na globalne trende pa bodo vplivale tudi nove omejitve v mednarodni trgovini. Urad za makroekonomske analize in razvoj sicer še vedno ocenjuje, da bo letošnja gospodarska rast v skladu s spomladansko napovedjo, vendar se, kot rečeno, povečujejo nekatera tveganja, kar zahteva dodatno previdnost pri načrtovanju javnih financ in izvrševanju proračunov države.

 

Slovenija je kot malo odprto gospodarstvo še posebej občutljiva na šoke v mednarodnem okolju in mora predvsem s fiskalno politiko zagotoviti zadostno absorbcijsko moč za ukrepanje ob naslednjem obratu gospodarskega cikla. Prav tako zadnja priporočila Evropske komisije (Svet EU jih bo potrdil julija 2018) ponovno poudarjajo nujnost izboljšanja strukturnega salda javnih financ ter omejitev rasti javnofinančnih izdatkov.

 

V skladu z zakonom o javnih financah je treba o ukrepu začasnega zadržanja izvrševanja proračuna obvestiti državni zbor. Če uravnoteženja ni mogoče zagotoviti z ukrepi v pristojnosti resorjev in vlade, je treba v 45 dneh po začasnem zadržanju predlagati rebalans proračuna. O ukrepu je treba obvestiti tudi nevladne in pravosodne proračunske uporabnike.

 

Odnosi z mediji