Skoči na vsebino

NOVICA

174. vladna seja: Vlada se je seznanila s poročilom o izvedenih dejavnostih na področju finančnega izobraževanja

Ljubljana, 29. marec 2018 – Vlada se je danes s področja dela ministrstva za finance seznanila s poročilom o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev nacionalnega programa finančnega izobraževanja za leto 2017.

Vlada je decembra 2010 potrdila nacionalni program finančnega izobraževanja, ki ga je pripravila medresorska delovna skupina, v kateri so sodelovala ministrstva, pristojna za finance, gospodarstvo, delo in socialne zadeve ter izobraževalni sistem. Pri njenem delu so sodelovali tudi nadzorni organi in interesna združenja s področja finančnega sistema ter Zveza potrošnikov Slovenije. Ministrstvo za finance mora v sodelovanju z drugimi ministrstvi enkrat letno poročati vladi o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev nacionalnega programa.

 

Ministrstvo za finance je tudi v letu 2017 nudilo informacijsko podporo in opravilo razgovore s predstavniki, ki so pokazali interes za sodelovanje. Hkrati je sledilo razvoju v tem delu dejavnosti, saj so tudi interesna združenja, nadzorni organi finančnega sistema in druge institucije prepoznali, da je naloga celotnega finančnega sektorja ozaveščanje in informiranje javnosti o pomembnosti finančne pismenosti ter s tem o prevzemanju odgovornosti za lastno finančno varnost. V poročilu so predstavljeni nekateri njihovi projekti.

 

Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem času izjemno povečalo, zato je odbor za finančno stabilnost, katerega člani so Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in ministrstvo za finance, oktobra 2017 uporabnike z javno objavo na spletnih straneh vseh svojih članov opozoril na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje vlagajo.

 

Finančna uprava RS je v letu 2017 že četrto leto zapored izvajala projekt davčnega opismenjevanja mladih, ki je namenjen otrokom v zadnji triadi osnovne šole in srednji šoli ter katerega cilj je ozaveščati mlade o pomembnosti plačevanja davkov tako za družbo kot celoto kot za vse posameznike, ki so deležni javnih dobrin, kot jih prebivalcem zagotavlja država prek svojih socialnih sistemov. Hkrati se mladi tako običajno tudi prvič srečajo z davki, ki so predstavljeni strokovno in sistematično, saj tematika davkov žal praviloma ni vključena v naš izobraževalni sistem.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na spletni strani redno posodablja in objavlja opis sistema prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter statistične podatke tega zavarovanja, podatke o upravljavcih pokojninskih skladov in pokojninskih skladih. Znotraj področja aktivne politike zaposlovanja ministrstvo sicer ne izvaja neposrednih ukrepov, namenjenih finančnemu opismenjevanju, kljub temu pa izvaja aktivnosti neformalnega izobraževanja.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je leta 2017 nadaljevalo javno službo splošnega svetovanja potrošnikom po telefonu na brezplačni številki 080 88 99. Zavod RS za šolstvo je v letu 2017 izvedel regijska študijska srečanja za vse učitelje, ki v osnovnih šolah poučujejo gospodinjstvo. Pri analizi učnih načrtov v osnovni šoli se namreč ugotavlja, da so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, vendar ima z vidika finančnega izobraževanja pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo. Zavod je pripravil in ureja tudi spletno učilnico za učitelje, ki poučujejo gospodinjstvo v osnovni šoli.

 

Odnosi z javnostmi