Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada s ciljem zagotovitve upoštevanja nacionalnih interesov SDH naložila sklic skupščine NLB

Ljubljana, 21. marec 2018 – Vlada je danes kot skupščina Slovenskega državnega holdinga (SDH) upravi SDH naložila sklic skupščine Nove Ljubljanske banke (NLB) in sprejetje sklepov, s katerimi bo zagotovljeno, da bodo v primerih obstoječih oz. morebitnih novih pravnomočnih sodb hrvaških sodišč zoper Ljubljansko banko in NLB glede prenesenih deviznih vlog v celoti udejanjeni interesi Slovenije, kot jih je vlada s sprejetimi sklepi ponovno potrdila julija 2015 in februarja 2018, in da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega reda ter sklenjenih mednarodnih pogodb. Skupščina NLB naj bi tudi zagotovila, da bo NLB nadaljevala z aktivnostmi glede vlaganja pravnih sredstev in zaščite premoženja. Omenjeni sklep vlade kot skupščine SDH je sprejet s ciljem, da bodo pri upravljanju upoštevani nacionalni interesi, ki presegajo okvir dnevnega poslovanja banke. Vlada hkrati nalaga upravi SDH kot skupščini NLB, da izpelje postopek ugotavljanja odgovornosti za nezakonito plačilo NLB iz decembra 2017 na podlagi sodbe drugostopenjskega sodišča v Zagrebu in po potrebi ustrezno ukrepa.

Komisija DZ za nadzor javnih financ je na seji 19. marca 2018 s sprejetim sklepom izrazila pričakovanje, da bo vlada kot skupščina SDH zagotovila, da NLB ne bo izvrševala sodb hrvaških sodišč iz naslova prenesenih deviznih vlog in da bo brez odlašanja sprejela ukrepe za zaščito premoženja NLB ter jo o tem obvestila v 15 dneh od sprejetja sklepa. Sprejeti sklep vlade tako sledi sklepu parlamentarne komisije, z njim pa se zagotavlja spoštovanje pravnega reda Slovenije in njenih interesov na področju vprašanj nasledstva.

 

Vlada je tako kot skupščina SDH upravi SDH naložila, da skliče skupščino NLB in sprejme sklepe, s katerimi bo zagotovljeno, da bosta spoštovana sklepa vlade glede prenesenih deviznih vlog iz leta 2015 in 2018 ter da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega reda ter sklenjenih mednarodnih pogodb (sporazuma o vprašanjih nasledstva in memoranduma o soglasju med slovensko in hrvaško vlado), zlasti pa, da bo NLB nadaljevala z aktivnim izpodbijanjem sodnih odločb na vseh instancah na Hrvaškem in pred mednarodnimi sodišči ter da bodo izvedeni ustrezni ukrepi upravljanja s premoženjem NLB v tujini z namenom, da se možnost uspeha prisilne izterjave prepreči oz. omeji na minimum.
 
Vlada pri sprejetju tega sklepa izhaja iz doslej sprejetih stališč, s katerimi je vlada – upoštevajoč dejstvo, da Hrvaška še vedno krši sklenjene mednarodne sporazume na področju prenesenih deviznih vlog – poudarila, da je plačilo iz naslova pravnomočnih sodnih odločb glede prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem v nasprotju s slovenskim pravnim redom. Vlada je ob tem znova poudarila, da je smiselno in potrebno, da obe toženi stranki nadaljujeta z uveljavljanjem pravnih sredstev in v izvršilnih postopkih uveljavljata argumente, ki so bili podani že tekom samega sodnega postopka. Pri tem je nujno prizadevanje, da NLB zaščiti svoje premoženje na ozemlju zunaj Slovenije.

 

Prenesene devizne vloge so skladno s 7. členom priloge C sporazuma o vprašanjih nasledstva predmet nasledstva. Slovenija si je na politični ravni aktivno prizadevala za nadaljevanje pogajanj v okviru nasledstva, vendar dogovora med državami naslednicami v vseh letih od podpisa sporazuma ni bilo možno doseči.

 

Slovenska in hrvaška vlada sta v okviru poganjanj za pristop Hrvaške k EU 11. marca 2013 na Mokricah podpisali že omenjeni memorandum o soglasju, ki ga je z odobravanjem pozdravila Evropska komisija. Z memorandumom sta se vladi dogovorili, da bosta rešitev za prenesene devizne vloge Ljubljanske banke na Hrvaškem našli na podlagi sporazuma o vprašanjih nasledstva ter da bosta v ta namen dejavno pristopili k nadaljevanju pogajanj pod okriljem Banke za mednarodne poravnave v Baslu. Hrvaška vlada se je z memorandumom tudi zavezala, da bo do končne rešitve vprašanja prenesenih deviznih vlog zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov, ki jih pred hrvaškimi sodišči v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami vodita hrvaški banki, ter da se v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami ne bodo začeli novi sodni ali drugi postopki.

 

Ker Hrvaška ne spoštuje določb sporazuma o vprašanjih nasledstva kot tudi ne določb memoranduma, se sodni postopki proti Ljubljanski banki in NLB pred hrvaškimi sodišči nadaljujejo, nekaj se jih je tudi že zaključilo s pravnomočno sodbo. Slovenija mora zato za zaščito svojih interesov sprejeti ustrezne ukrepe.

 

Vlada je pri sprejemu omenjenega skupščinskega sklepa upoštevala širše vidike vprašanj nasledstva in sledila cilju zaščite interesov Slovenije, ki jim mora pri upravljanju kapitalskih naložb slediti tudi SDH. S sprejetim sklepom vlada kot zakoniti zastopnik lastnika kapitalske naložbe v NLB postavlja jasne cilje in prioritete med različnimi cilji, ki jih pri upravljanju s kapitalsko naložbo utemeljeno zasleduje.

 

Odnosi z javnostmi