Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejeto na 171. seji vlade

Ljubljana, 8. marec 2018 – Vlada je na današnji seji s področja ministrstva za finance med drugim zagotovila dodatna sredstva za znanstveno raziskovalne dejavnosti v višini 4, 4 milijona evrov. Imenovala je člana nadzornega sveta Loterije Slovenije. Določila je, da bo naloge iz uredbe o indeksih kot referenčnih vrednostih v finančnih instrumentih izvajal ATVP ter podpira prenovo DDV pravil za mala podjetja na ravni. Odgovorila je tudi na poslansko vprašanje glede finančnega inšpekcijskega nadzora v Luki Koper.

Vlada zagotovila dodatna sredstva za znanstveno raziskovanje

Vlada je na današnji redni seji ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zagotovila dodatna sredstva v višini 4, 4 milijona evrov. Sredstva se bodo zagotovila iz postavke za obveznosti po sodnih odločbah in iz tekoče proračunske rezerve.

Po sprejetju proračunov za leti 2018 in 2019 so se pokazale potrebe za nekatere nove aktivnosti na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki so ključnega pomena za stabilizacijo raziskovalnega sistema. Že v poročilu za IMF je ocenjeno, da je za stabilizacijo stanja v znanosti potrebno konstantno povečevanje razpoložljivih integralnih sredstev za cca 10% do leta 2020. Pri pripravi proračunov za leti 2018 in 2019 so bili že vključeni nekateri novi inštrumenti, ki pa so planirani v skladu s finančnimi možnostmi. Z dodatno zagotovljenimi sredstvi bi se zagotovil del nujno potrebnih sredstev za stabilizacijo stanja v raziskovalni dejavnosti ter na ta način delno ublažili/sanirali drastičen padec integralnih sredstev pred letom 2015 in s tem, kot že omenjeno, možnost financiranja nalog oziroma aktivnosti, ki so se pojavile v času po načrtovanju proračuna za leto 2018, zato teh aktivnosti ni bilo možno vključiti v proračun za leto 2018.

 

Vlada imenovala člana nadzornega sveta Loterije Slovenije    

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji za obdobje štirih let imenovala Vladimirja Kukavico za člana nadzornega sveta gospodarske družbe Loterije Slovenije.

Slovenski državni holding je v zvezi s kapitalsko naložbo Loterije Slovenije, v kateri imata Slovenski državni holding in Kapitalska družba skupaj 40% delež v osnovnem kapitalu, Ministrstvo za finance obvestil, da bo Davidu Valentinčiču, članu nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije 15. 12. 2017 potekel mandat v nadzornem svetu.

Ministrica za finance je kot primernega kandidata predlagala Vladimirja Kukavico. Izvedbo postopka akreditacije v zvezi z imenovanjem člana nadzornega sveta prireditelja je opravila kadrovska komisija Slovenskega državnega holdinga, ki je Vladimirja Kukavico ocenila kot primernega kandidata za navedeno funkcijo.

 

Naloge iz uredbe o indeksih kot referenčnih vrednostih v finančnih instrumentih bo izvajal ATVP

Vlada je danes izdala uredbo o izvajanju uredbe EU o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov. Za izvajanje nalog je pristojna Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Sprejem te uredbe je potreben, da se določi pristojni organ, ki bo odgovoren za izvajanje nalog iz uredbe EU 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov. Ta organ je ATVP.

Uredba 2016/1011/EU se je začela uporabljati 1. januarja 2018. Uvaja skupni okvir za zagotavljanje točnosti in celovitosti omenjenih indeksov in prispeva k pravilnemu delovanju notranjega trga ob hkratnem doseganju visoke ravni varstva potrošnikov in vlagateljev.

 

Slovenija podpira prenovo DDV pravil za mala podjetja na ravni EU

Vlada je danes sprejela stališče Slovenije glede predloga sprememb evropske direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (DDV) glede posebne ureditve za mala podjetja. Slovenija podpira prenovo DDV pravil za mala podjetja, s katerimi se njihove obveznosti poenostavijo.

Slovenija podpira prenovo DDV pravil za mala podjetja, s katerimi se obveznosti malih podjetij poenostavijo ter s tem znižajo administrativne obremenitve in stroški za zavezance, zagotovi pa se tudi enaka obravnava podjetij, ki poslujejo čezmejno, in podjetij, ki poslujejo le na trgu države članice sedeža.

Slovenija se zavzema za poenostavitve veljavnih obveznosti glede DDV za mala podjetja, pri čemer si bo v postopkih sprejemanja v institucijah EU prizadevala za ukrepe, ki bodo razbremenili podjetja in jim omogočili hitrejšo rast, ki bodo hkrati zagotavljali preglednost poslovanja in omogočali učinkovit nadzor davčnega organa ter zagotavljali vzdržnost javnih financ.

 

Vlada potrdila stališče Slovenije do spremembe direktive o DDV    

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost - 5335/18.

Republika Slovenija podpira napore Evropske komisije za preoblikovanje režima davka na dodano vrednost (DDV) in prehoda na dokončno ureditev na podlagi načela namembnega kraja, vključno s posodobitvo politike stopenj DDV.

Ob tem je Republika Slovenija zadržana do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj DDV zaradi sorazmerno velikega prenosa pristojnosti za določanje nižjih stopenj DDV na države članice, saj meni, da bi uvedba takšnega sistema povzročila nadaljnje povečanje zapletenosti sistema DDV, kar bi povzročilo dodatne stroške za podjetja in ustvarilo pravno negotovost.

 

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje glede finančnega inšpekcijskega nadzora v Luki Koper    

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s finančnim inšpekcijskim nadzorom v Luki Koper.

Šircelj sprašuje vlado zakaj FURS še vedno ni izvedel finančnega inšpekcijskega nadzora v Luki Koper.

Na redni seji Komisije za nadzor javnih financ 8. 6. 2017 je FURS predstavil podrobno poročilo o izvedenih nadzornih aktivnostih  v povezavi z družbami, ki delajo na območju Luke Koper. Iz poročila izhaja, da je bila v letu 2015 začeta finančna preiskava v Luki Koper. V poročilu so bili predstavljeni podatki o zaključenih davčnih inšpekcijskih nadzorih, ki so bili skladno s četrtim odstavkom 100. člena Zakona o finančni upravi opravljeni kot posledica finančne preiskave pri tistih zavezancih, kjer so bili dani razlogi za sum o premalo obračunanih obveznih dajatvah ali so obstajale druge nepravilnosti iz pristojnosti finančne uprave.

Skladno s 15. členom Zakona o davčnem postopku mora davčni organ varovati podatke, ki jih zavezanec za davek v davčnem postopku posreduje davčnemu organu ter druge podatke v zvezi z davčno obveznostjo zavezancev za davek, s katerimi razpolaga davčni organ. Glede na navedeno se konkretni podatki o posameznem davčnem inšpekcijskem postopku štejejo za davčno tajnost, Vlada Republike Slovenije pa mora spoštovati omejitve v zvezi z davčno tajnostjo.

Skladno s  35. členom Zakona o dohodnini je odvisno pogodbeno razmerje delovno razmerje in vsako drugo pogodbeno razmerje, ki glede nadzora in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, načina opravljanja dela ali storitev, plačila za opravljeno delo ali storitev, zagotavljanja sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti fizične osebe in delodajalca, kaže na odvisno pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizično osebo. Neskladje med številom zaposlenih in obsegom dela, ki ga podjetje izvaja, še ne dokazuje elementov odvisnega razmerja.

FURS ob ugotovitvah nepravilnosti v zvezi z delovnopravnimi predpisi na podlagi zakonskih pooblastil ustrezno ukrepa, hkrati pa o nepravilnostih (npr. kršitvah zakona, ki ureja delovna razmerja in kršitvah Zakona o urejanju trga dela) obvešča Inšpektorat RS za delo.

 

Odnosi z javnostmi