Skoči na vsebino

NOVICA

Delni odkup in zamenjava dolarskih obveznic ter dodatne izdaje evrskih obveznic

Ljubljana, 28. februar 2018 - V torek, 20. februarja 2018, je Republika Slovenija (Baa1 stabilni obeti / A+ stabilni obeti / A- stabilni obeti - Moody’s/S&P/Fitch) najavila zbiranje ponudb za odkup in zamenjavo obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD, z uporabo prilagojenega nizozemskega načina avkcije (modified Dutch auction). Predmet odkupa so bile obveznice s skupno nominalno vrednostjo 452.140.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022, skupno nominalno vrednostjo 293.358.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 in s skupno nominalno vrednostjo 1.368.381.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024. Navedene obveznice so bile predmet podobnih transakcij že maja 2016, avgusta 2016, oktobra 2016, marca 2017 in maja 2017. Republika Slovenija je najavila odkup in zamenjavo obveznic v okviru upravljanja z dolgom proračuna Republike Slovenije in nudenja likvidnosti imetnikom obveznic.

Do roka za oddajo ponudb, t. j. do 27. februarja 2018, do 17. ure po srednjeevropskem času, je Republika prejela veljavne ponudbe za odkup treh obveznic v skupnem nominalnem znesku 975,5 mio USD. Republika Slovenija je odkupila vse obveznice, ki so bile ponujene po maksimalnem pribitku nad donosnostjo referenčne obveznice ZDA (UST), in sicer je odkup v skupnem nominalnem znesku znašal 459,8 mio USD.

 

Poleg tega je Republika Slovenija prejela veljavne ponudbe za zamenjavo v skupnem nominalnem znesku 122,6 mio USD. V skladu s ciljem učinkovitega upravljanja dolga proračuna Republike Slovenije, je Republika je zamenjala vse obveznice, ki so bile ponujene po maksimalnem pribitku nad donosnostjo referenčne obveznice ZDA (UST), in sicer je zamenjava obeh obveznic v skupnem nominalnem znesku znašala 112,6 mio USD. Po preračunu z menjalnim razmerjem so bile tako na novo izdane obveznice, denominirane v USD z zapadlostjo 2024 v skupnem znesku 114,2 mio USD.

 

Republika Slovenija je izvedla:

- delni odkup dolarskih obveznic Republike Slovenije z zapadlostjo 2022, 2023 in 2024 v skupni nominalni višini 459.820.000 USD

- zamenjavo dolarskih obveznic Republike Slovenije z zapadlostjo 2022 in 2023 z dolarskimi obveznicami z zapadlostjo 2024 v skupni nominalni višini 112.559.000 USD

- dodatne izdaje obveznic Republike Slovenije RS80, ki zapade marca 2028, v dodatni višini 850 mio EUR, RS74, ki zapade marca 2035, v dodatni višini 250 mio EUR ter RS76, ki zapade avgusta 2045, v dodatni višini 150 mio EUR

 

PONUDBA ZA ODKUP - POGOJI IN REZULTATI

 

Pribitek

Donosnost referenčne UST

Donosnost pri ceni odkupa

Cena odkupa

Sprejeti nominalni znesek odkupa

Natečene obresti

Obveznica USD 2022

40 b.t.

2,658%

3,058%

110,477%

135.277.000 USD

2,001%

Obveznica USD 2023

45 b.t.

2,658%

3,108%

113,009%

91.985.000 USD

1,901%

Obveznica USD 2024

50 b.t.

2,658%

3,208%

110,974%

232.558.00 USD

0,277%

 

PONUDBA ZA ZAMENJAVO -  POGOJI IN REZULTATI

 

Pribitek

Donosnost referenčne UST

Donosnost pri ceni zamenjave

Cena zamenjave

Sprejeti nominalni znesek zamenjave

Menjalno razmerje (%)

Natečene obresti

Obveznica USD 2022

40 b.t.

2,658%

3,058%

110,477%

44.353.000 USD

100,065214

1,724%

Obveznica USD 2023

45 b.t.

2,658%

3,108%

113,009%

68.206.000 USD

102,358589

1,618%

 

Dodatna izdaja novih obveznic, denominiranih v USD z zapadlostjo v 2024

 

Pribitek

Donosnost referenčne UST

Donosnost pri ceni izdaje

Cena izdaje

Nominalni znesek izdaje

Obveznica USD 2024

65 b.t.

2,658%

3,308%

110,405%

114.177.000 USD

 

V torek, 27. februarja 2018, je Republika Slovenija objavila podelitev mandata za dodatne izdaje imenskih nematerializiranih evrskih obveznic RS80 s kuponom 1,000% in zapadlostjo 6. marca 2028, RS74 s kuponom 1,500% in zapadlostjo 25. marca 2035 ter RS76 s kuponom 3,125% in zapadlostjo 7. avgusta 2045 s ponudbo po Predpisu S (Regulation S) v ZDA veljavnega Zakona o vrednostnih papirjih.

 

Izhodiščna cenovna usmeritev za dodatne izdaje obveznic je bila objavljena v sredo, 28. februarja, okoli 9.30 ure po srednjeevropskem času v območju srednjega tečaja obrestne zamenjave (MS) +  30 b.t. za RS80, v območju MS + 50 b.t. za RS74 ter v območju MS + 55 b.t. za RS76.

 

Knjige naročil so enakomerno naraščale in dosegle skupno višino 3 mrd EUR (vključujoč 725 milijonov EUR naročil bank, ki so vodile izdajo), kar je izdajatelju omogočilo, da je ob približno 11.30 uri po srednjeevropskem času objavil popravljeno cenovno usmeritev v območju MS + 27 b.t. za RS80, v območju MS + 47 b.t. za RS74 in MS + 55 b.t. za RS76. Končni pogoji izdaje so bili določeni ob približno 12.40 uri po srednjeevropskem času z razmikom MS + 25 b.t. za RS80, MS + 45 b.t. za RS74 in MS + 55 b.t. za RS76. Knjige naročil so se zaprle okrog 14.00 ure po srednjeevropskem času in določene so bile velikosti dodatnih izdaj kot sledi: 850 mio EUR za RS80, 250 mio EUR za RS74 ter 150 mio EUR za RS76. Skupna knjiga naročil je ob zaprtju znašala več kot 3,7 mrd EUR.

 

Cena novih izdaj so bile določene približno ob 17.00 uri po srednjeevropskem času. Skupno povpraševanje, vključno z naročili organizatorjev izdaje, v višini 725 mio EUR je doseglo okvirno 3,7 mrd EUR.

 

Ta transakcija za Republiko Slovenijo predstavlja sedmi uspešen odkup dolarskih obveznic financiran z izdajo evrskih obveznic in pomeni podaljšanje povprečnega časa vezave dolga ter povečanje likvidnosti že izdanih obveznic.

 

Omenjena transakcija sledi transakciji uspešnega odkupa dolarskih obveznic v višini 334 mio USD, zamenjave dolarskih obveznic v višini 523 mio USD in dodatne izdaje obveznic RS79 v višini 200 mio EUR ter RS78 v višini 500 mio EUR, izvršeni septembra 2017.

 

Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bank, HSBC France in J.P. Morgan so bili vodilni organizatorji ponudbe za odkup dolarskih obveznic in novo izdajo evrske obveznice. Kot soorganizatorica izdaje je pri dodatnih izdajah sodelovala Abanka d.d.

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA JE DODATNO IZDALA OBVEZNICE S KUPONSKIMI OBRESTNMI MERAMI 1,000% (ZAPADLOST 6. MARCA 2028), 1,500% (ZAPADLOST 25. MARCA 2035) TER 3,125% (ZAPADLOST 7. AVGUSTA 2045)

 

KONČNI POGOJI

 

Obstoječa obveznica:

Obveznica z oznako RS80, kupon 1,000%

Obveznica z oznako RS74, kupon 1,500%

Obveznica z oznako RS76, kupon 3,125%

Bonitetna ocena:

 

Baa1 (stabilni) / A+ (stabilni) / A- (stabilni)

Datum določitve cene:

28. februar 2018

Datum poravnave:

7. marec 2018

Nominalna vrednost pred dodatno izdajo:

1.500.000.000 EUR

2.000.000.000 EUR

1.000.000.000 EUR

Velikost dodatne izdaje:

850.000.000 EUR

250.000.000 EUR

150.000.000 EUR

Datum zapadlosti:

 6. marec 2028

25. marec 2035

7. avgust 2045

Naslednji datum izplačila kupona:

6. marec 2019

25. marec 2018

7. avgust 2018

Letna kuponska obrestna mera:

 1,000%

1,500%

3,125%

Cena ob izdaji:

 96,861%

93,553%

119.894%

Pribitek nad srednjim tečajem obrestne zamenjave:

 25 b.t.

45 b.t.

55 b.t.

Donosnost do dospelosti:

 1,337%

1,948%

2,156%

Referenčna obveznica:

 DBR 0,500% Feb 2028

DBR 4,750% Jul 2034

DBR 2,500% Avg 2046

Pribitek nad referenčno obveznico DBR:

67,7 b.t.

97,3 b.t.

88,6 b.t.

ISIN:

SI0002103776 

SI0002103487

SI0002103552

Vodilne organizatorice izdaje:

 

Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bank, HSCB in J.P. Morgan

 

 

POMEMBNO OBVESTILO:

 

PODATKI VSEBOVANI V TEM SPOROČILU SO SAMO OKVIRNI. ČEPRAV PODATKI ODRAŽAJO POGOJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV, PREDVIDENE V ČASU OBJAVE TEGA SPOROČILA, NI NOBENEGA ZAGOTOVILA, DA BODO VREDNOSTNI PAPIRJI ZARES IZDANI. VREDNOSTNI PAPIRJI BODO IZDANI V SKLADU S KONČNIMI POGOJI, ZA KATERE SE PRIČAKUJE, DA BODO VLAGATELJEM POTRJENI PRED ALI OB PORAVNAVI. VLAGATELJI NAJ PRED SPREJEMOM KAKRŠNEKOLI NALOŽBENE ODLOČITVE ALI PRED SKLENITVIJO KAKRŠNEGAKOLI POSLA V ZVEZI S TEMI VREDNOSTNIMI PAPIRJI UKRENEJO VSE POTREBNO, DA BODO POSEL RAZUMELI IN NAJ NEODVISNO PRESODIJO PRIMERNOST POSLA GLEDE NA SVOJE CILJE. VLAGATELJI NAJ PRED NALOŽBO V  TE VREDNOSTNE PAPIRJE ZAGOTOVIJO, DA JIM BO NA VOLJO DOVOLJ PODATKOV V ZVEZI Z REPUBLIKO SLOVENIJO. KAKRŠNAKOLI ODLOČITEV MOREBITNEGA INVESTITORJA ZA NAKUP KATEREGA OD TEH VREDNOSTNIH PAPIRJEV MORA BITI SPREJETA NA PODLAGI NEODVISNEGA PREGLEDA JAVNO DOSTOPNIH PODATKOV O IZDAJATELJU. NITI VODILNI ORGANIZATORJI NITI KATERAKOLI NJIHOVA AFILIACIJA NE SPREJEMAJO KARŠNEKOLI ODGOVORNOSTI, KI BI IZHAJALA IZ UPORABE TEGA DOKUMENTA IN TUDI NE DAJEJO NOBENEGA ZAGOTOVILA GLEDE  PRAVILNOSTI ALI POPOLNOSTI TEGA DOKUMENTA ALI GLEDE PRAVILNOSTI IN POPOLNOSTI JAVNO DOSTOPNIH PODATKOV O IZDAJATELJU. PODATKI V TEM DOKUMENTU SE LAHKO SPREMENIJO BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

 

TO OBVESTILO ALI KAKRŠNAKOLI KOPIJA TEGA OBVESTILA NE SME BITI POSREDOVANA ALI POSLANA, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V  ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE, AVSTRALIJO, KANADO ALI JAPONSKO IN TUDI NE V KATEROKOLI DRUGO DRŽAVO, KJER BI TAKŠNO DEJANJE BILO PROTIPRAVNO.

 

TO OBVESTILO NE PREDSTAVLJA  IN NI DEL  PONUDBE ALI  POVABILA K PRODAJI ALI KAKRŠNEGAKOLI

NAGOVARJANJA K PONUDBI ZA NAKUPU ALI K VPISU IN ZATO NAJ TO OBVESTILO (ALI KATERIKOLI DEL TEGA OBVESTILA) ALI DEJSTVO, DA JE BILO TO OBVESTILO POSREDOVANO, NE PREDSTAVLJA  PODLAGE ZA SKLENITEV DOGOVORA NITI PODLAGE ZA SKLICEVANJE V POVEZAVI S KAKRŠNIMKOLI DOGOVOROM.

 

PONUDBA ALI RAZDELJEVANJE TEGA OBVESTILA ALI DRUGIH PODATKOV V ZVEZI S PONUDBO V NEKATERIH DRŽAVAH JE LAHKO PREPOVEDANA  S PREDPISI  IN OSEBE, KI PRIDOBIJO KATERIKOLI  DOKUMENT ALI INFORMACIJO, OMENJENO V TEM OBVESTILU, NAJ SE SEZNANIJO S TAKŠNO PREPOVEDJO IN JO UPOŠTEVAJO. KARŠNOKOLI NEUPOŠTEVANJE TAKŠNE PREPOVEDI LAHKO PREDSTAVLJA KRŠITEV  ZAKONOV O VREDNOSTNIH PAPIRJIH V TAKŠNI DRŽAVI. TO OBVESTILO NI PONUDBA ZA PRODAJO ALI NAKUP KAKRŠNEGAKOLI VREDNOSTNEGA PAPIRJA V ZDRUŽENIH DRŽAVAH. VREDNOSTNIH PAPIRJEV NI DOVOLJENO PONUJATI ALI PRODAJATI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH BREZ  PRIJAVE ALI BREZ IZJEME OD TAKŠNE PRIJAVE PO ZAKONU O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 1933. IZDAJATELJ NI PRIJAVIL IN NE NAMERAVA PRIJAVITI KAKRŠNEGAKOLI DELA KAKRŠNEKOLI PONUDBE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH ALI IZVAJATI JAVNE PONUDBE KAKRŠNIHKOLI VREDNOSTNIH PAPIRJEV V ZDRUŽENIH DRŽAVAH IN BO TO STORIL SAMO NA  PODLAGI PROSPEKTA, KI BI GA BI BILO MOGOČE PREJETI OD IZDAJATELJA, V KATEREM BI BILI VKLJUČENI PODROBNI PODATKI O REPUBLIKI SLOVENIJI. TO OBVESTILO JE NASLOVLJENO IN JE NAMENJENO OSEBAM V DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE EKONOMSKE SKUPNOSTI, KI SO UVELJAVILE DIREKTIVO 2003/71/ES, KOT JE BILA SPREMENJENA ("DIREKTIVA O PROSPEKTIH"), IN KI SO KVALIFICIRANI VLAGATELJI V SMISLU 2. ALINEJE PRVEGA ODSTAVKA 2. ČLENA DIREKTIVE O PROSPEKTIH. POLEG TEGA JE TO OBVESTILO NAMENJENO ZGOLJ (I) OSEBAM ZUNAJ ZDRUŽENEGA KRALJESTVA ALI (II) POUČENIM VLAGATELJEM, KOT SO OPREDELJENI V PETEM ODSTAVKU 19. ČLENA ZAKONA O FINANČNIH STORITVAH IN TRGIH (FINANČNA PROMOCIJA) ODLOK 2005 (ODLOK) ALI (III) OSEBAM PO TOČKAH (A) DO (D) DRUGEGA ODSTAVKA 49. ČLENA ODLOKA (PODJETJA Z VEČJIM NETO PREMOŽENJEM, NEREGISTRIRANA ZDRUŽENJA ITD.) ALI (IV) DRUGIM OSEBAM, ZA KATERE ZAKON  DOVOLJUJE, DA SE JIM POŠILJAJO OBVESTILA NA PODLAGI IZJEME OD PRVEGA ODSTAVKA 21. ČLENA ZAKONA O FINANČNIH STORITVAH IN TRGIH (VSE TE OSBEBE V (I) – (IV) ZGORAJ SO: ZADEVNE OSEBE). VSE INVESTICIJSKE STORITVE, NA KATERE SE NANAŠA TO OBVESTILO, BODO NA RAZPOLAGO IN ZADEVAJO ZGOLJ ZADEVNE OSEBE. OSEBE, KI NISO ZADEVNE OSEBE, NE SMEJO RAVNATI V SKLADU S TEM OBVESTILOM.

 

BONITETNA OCENA VREDNOSTNEGA PAPIRJA NI PRIPOROČILO ZA NAKUP, PRODAJO ALI POSEDOVANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN JE LAHKO KADARKOLI SPREMENJENA ALI PREKLICANA.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI