Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada določila predloga zakonov o postopkih za podeljevanje koncesij in o javno-zasebnem partnerstvu

Ljubljana, 21. december 2017 – Vlada je danes določila besedilo predloga zakona o postopkih za podeljevanje koncesij in besedilo predloga zakona o javno-zasebnem partnerstvu. S predlogom novega zakona o postopkih za podeljevanje koncesij v slovenski pravni red prenašamo evropsko direktivo 2014/23/EU in enotno urejamo postopke za podeljevanje koncesij. Ker so bili ti postopki v veliki meri že urejeni v zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, se ta vsebina iz njega zdaj umika, zakon pa se nadomešča z novim zakonom o javno-zasebnem partnerstvu.

V sklopu reforme javnega naročanja na ravni EU, ki je bila končana februarja 2014 in s katero so bila na ravni EU sprejeta jasna pravila, ki urejajo postopke za podeljevanje koncesij, je bila sprejeta tudi direktiva 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb, ki jo s predlogom zakona o postopkih za podeljevanje koncesij prenašamo v slovenski pravni red.

 

Čeprav so pravila za podeljevanje koncesij v slovenskem pravnem redu urejena v številnih veljavnih predpisih (npr. v zakonu o gospodarskih javnih službah, zakonu o javno-zasebnem partnerstvu in drugih področnih zakonih), kar bi se lahko upoštevalo kot delni prenos direktive 2014/23/EU v nacionalni pravni red, je ministrstvo za finance pripravilo nov zakon, to je zakon o postopkih za podeljevanje koncesij.

 

Predlog omenjenega zakona določa predvsem pravila glede postopkov podeljevanja koncesij za gradnje in koncesij za storitve, kot so opredeljene v direktivi 2014/23/EU. Predlog poleg tega podrobneje ureja tudi koncesijsko pogodbo, njene spremembe in prenehanje ter pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij.

 

V predlogu je tako določeno, da je koncedent lahko zgolj država ali samoupravna lokalna skupnost, kot to že zdaj določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe. Predvidena sta dva načina podelitve koncesije – praviloma se jo podeli na podlagi predhodno izvedenega konkurenčnega postopka, izjemoma pa lahko tudi z neposredno sklenitvijo koncesijske pogodbe, če koncesionar izpolnjuje v zakonu predpisane pogoje.

 

Trajanje koncesije je omejeno, določi pa ga koncedent glede na zahtevane gradnje oz. storitve. Koncesije, daljše od pet let, lahko trajajo tako dolgo, da se ne preseže obdobja, v katerem koncesionar upravičeno pričakuje povrnitev vseh naložb (začetnih in naknadnih) ob upoštevanju primernega dobička.

 

V predlogu določena pravila, ki se uporabljajo za postopke za podeljevanje koncesij, se nanašajo na sporočanje, vrste, oblike in način objave obvestil, roke, način ugotavljanja sposobnosti gospodarskih subjektov, ki kandidirajo v postopku za izbiro koncesionarja, način izbire koncesionarja, sprejem odločitve ter obveščanje ponudnikov.

 

Postopki za podeljevanje koncesij so bili doslej v veliki meri že urejeni v zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, zato se omenjena vsebina iz tega zakona zdaj umika. Predlog novega zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki bo nadomestil trenutno veljavnega, ureja zgolj javno-zasebna partnerstva na področju infrastrukturnih projektov.

 

Odnosi z javnostmi