Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela seznam naložb za prenos iz SDH na Republiko Slovenijo

Ljubljana, 21. december 2017 – Vlada je danes sprejela seznam kapitalskih naložb, ki jih bo Slovenski državni holding (SDH) najkasneje do konca leta neodplačno prenesel v last Republike Slovenije (RS). Gre za del naložb v Pozavarovalnici Sava, Petrolu in Krki.

SDH mora v skladu z dopolnitvami zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, ki jih je DZ sprejel septembra letos, najkasneje do 31. decembra 2017 v last RS neodplačno prenesti sveženj strateških in pomembnih kapitalskih naložb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, ki jih ima v lasti na presečni dan 20. decembra 2017 in katerih skupna vrednost na ta dan znaša najmanj 200 milijonov evrov.

 

SDH kapitalskih naložb, ki so v bile z namenom poplačila denacionalizacijskih obveznosti med lastninskim preoblikovanjem podjetij neodplačno prenesene v last takratnega Slovenskega odškodninskega sklada, kasneje pa sta z njimi upravljala Slovenska odškodninska družba in SDH, zaradi pretežno izpolnjenega namena po mnenju vlade ne potrebuje več. V drugi fazi, to je do 31. decembra 2020, mora SDH v last RS neodplačno prenesti vse preostale strateške in pomembne naložbe.

 

Vlada je tako danes sprejela seznam kapitalskih naložb, ki jih bo SDH v tej fazi neodplačno prenesel v last RS, in sicer:
•1.261.034 delnic Pozavarovalnice Sava (približno 20 milijonov evrov),
•147.493 delnic Petrola (približno 50 milijonov evrov) in
•tolikšno število delnic Krke (približno 130 milijonov evrov), da skupna vrednost naložb iz prve do tretje alineje tega seznama na dan 20. decembra 2017 znaša najmanj 200 milijonov evrov.

 

Z omenjenim seznamom kapitalskih naložb se zasledujeta dva cilja, in sicer znižanje izpostavljenosti SDH ter koncentracija državnega lastništva strateških in pomembnih naložb, s katerimi SDH ne more prosto razpolagati. Med naložbami so zato izbrane tiste, katerih največji lastnik je SDH. Naložbe za prenos so bile določene s pomočjo izračunov SDH, ki z vidika dividendnih donosov in načela razpršenosti oz. izpostavljenosti zagotavljajo najvišjo stopnjo likvidnosti s ciljem vzdržnega odplačevanja obveznosti SDH. Prenos lastništva kapitalskih naložb ne pomeni sprememb v upravljanju z njimi, saj ta pristojnost še vedno ostaja na SDH.

 

Vlada je danes sprejela tudi sklep o sklenitvi pogodbe s SDH o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti RS za leti 2018 in 2019. SDH namreč za upravljanje s kapitalskimi naložbami RS skladno z zakonom o SDH pripada plačilo. Višina nadomestila in druga medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem nalog, povezanih z upravljanjem naložb RS, se določi z omenjeno pogodbo.

 

Pogodba določa vrednost za upravljanje z naložbami RS, ki pokriva dejansko upravičene stroške, ureja pa tudi plačilo sorazmernega dela stroškov morebitnih zunanjih svetovalcev, povezanih s postopki razpolaganja s kapitalskimi naložbami v lasti RS, in stroškov pridobivanja naložb.

 

Vlada je sprejela tudi merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH in družb s kapitalsko naložbo države, SDH pa je dala tudi soglasje k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018. SDH za leto 2018 načrtuje nadaljnjo rast donosnosti portfelja naložb, ki ga upravlja - določena je v višini 6,1 odstotka. Ob tem je pomembno, da portfelj RS sestavljata dve tretjini strateških naložb, njihova prioriteta pa ni zgolj zasledovanje gospodarskih ciljev, ampak tudi strateških, torej uresničevanje različnih in pomembnih družbenih interesov.

 

SDH za leto 2018 pričakuje tudi nadaljnjo rast dividend, iz katerih naj bi RS prejela 246,1 milijona evrov, SDH pa 47,7 milijona evrov, skupaj torej 293,8 milijona evrov oz. 14 odstotkov več kot v letu 2017.

 
Odnosi z javnostmi