Skoči na vsebino

NOVICA

Novembrska realizacija državnega proračuna

Ljubljana, 15. december 2017 – Državni proračun je novembra zabeležil 724,9 milijona evrov prihodkov, kar je 62,9 milijona evrov več kot v lanskem novembru, odhodkov pa je bilo za 898,6 milijona evrov oziroma za 167,6 milijona evrov več kot v enakem mesecu lani. Novembra letos je proračun tako izkazal primanjkljaj v višini 173,8 milijona evrov, največji delež tega zneska pa je odpadel na transfer v javne zdravstvene zavode. V enakem mesecu lani je državni proračun ustvaril za 69,2 milijona evrov primanjkljaja. V prvih 11 mesecih letošnjega leta je proračun zabeležil 159 milijonov evrov primanjkljaja.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so novembra skupaj dosegli 647,3 milijona evrov, kar je 44 milijonov evrov več kot novembra lani. Realizacija iz naslova davka na dodano vrednost se je glede na lanski november izboljšala za 44 milijona evrov na 325,8 milijona evrov, razlika pri dohodnini je manjša, zvišala se je za sedem milijonov evrov na 85,1 milijona evrov, medtem ko je pri davku od dohodka pravnih oseb realizacija narasla za 13 milijonov evrov na 57 milijonov evrov. Nedavčni prihodki so se glede na lanski november znižali za 11,8 milijona evrov na 34,6 milijona evrov. Kapitalski prihodki in prejete donacije se gibljejo skladno z letnimi povprečji.

 

Novembra smo počrpali za 36,4 milijona evrov evropskih sredstev, medtem ko je v enakem mesecu lani realizacija iz tega naslova znašala 8,2 milijona evrov.

 

Med odhodki največji delež v novembrski realizaciji predstavljajo drugi domači tekoči transferi (npr. občinam, skladom socialnega zavarovanja ipd.), in sicer 44,2 odstotka. Izplačali smo jih za 397 milijonov evrov. Sledijo jim transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 96,3 milijona evrov ter plačila plač in prispevkov, ki so znašala 96 milijonov evrov. Večji delež med odhodki so predstavljali še izdatki za blago in storitve, za katere je bilo treba plačati 70,5 milijona evrov, medtem ko smo za vse investicijske odhodke in transferje skupaj namenili 62,3 milijona evrov.

 

V primerjavi z lanskim novembrom je do največje spremembe v absolutnem obsegu izplačil prišlo pri drugih tekočih domačih transferih, ki so se povečala za 122,6 milijona evrov oz. za 44,7 odstotka. Najbolj so se povečali pri ministrstvu za zdravje, in sicer za 137,6 milijona evrov. Z zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, smo namreč javnim zdravstvenim zavodom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter so 31. decembra 2016 v bilanci stanja izkazovala presežek odhodkov nad prihodki, z enkratnim transferom iz državnega proračuna zagotovili sredstva za pokritje 80 odstotkov presežkov odhodkov nad prihodki, ki so jih v preteklih letih ustvarili iz naslova javne službe. Omenjeni transfer je znašal 135,7 milijona evrov.

 

Med tekočimi transferi smo poleg omenjenega večjo spremembo v primerjavi z realizacijo lanskega novembra zabeležili še pri subvencijah, ki so narasle za 16,8 milijona evrov oz. za 71,7 odstotka, v pretežnem delu pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer iz naslova programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

Med tekočimi odhodki so najbolj porasla plačila domačih obresti, in sicer za 48,2 milijona evrov na 54,4 milijona evrov, vendar so se hkrati znižale tuje obresti, in sicer za 40 milijonov evrov na 22,8 milijona evrov. Skupna plačila obresti so se v prvih 11 mesecih letos glede na enako obdobje lani znižala, in sicer za 87,5 milijona evrov oz. za 8,2 odstotka, pri čemer so se plačila domačih obresti povečala za 94,9 milijona evrov oz. 15,1 odstotka, plačila tujih obresti pa zmanjšala za 182,4 milijona evrov oz. za 42,2 odstotka.

 

Poraba po virih sredstev je bila v primerjavi z novembrom lani višja pri vseh virih, razen pri namenskih sredstvih finančnih mehanizmov, ki jih je bilo milijon evrov  manj. Poraba integralnih sredstev je bila višja za 135,7 milijona evrov (zaradi že omenjenega izplačila bolnišnicam), višji kot novembra lani so bili tudi odhodki EU sredstev (za 16 milijonov evrov oz. za 64,3 odstotka) in slovenske udeležbe (za 5,6 milijona evrov oz. za 78,2 odstotka). Namenskih sredstev pa je bilo več za 11,3 milijona evrov oz. za 42,5 odstotka.

 

Na letni ravni skupaj so prihodki državnega proračuna v prvih 11 mesecih dosegli osem milijard evrov, kar glede na načrtovane prihodke v sprejetem proračunu za leto 2017 pomeni 91-odstotno realizacijo. V tem znašajo davčni prihodki sedem milijard evrov, kar je za 463,7 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Skupno beležimo v enajstmesečnem obdobju glede na enako obdobje lani največji porast pri davku na dodano vrednost (za 214,8 milijona evrov) in davku od dohodka pravnih oseb (za 154,3 milijona evrov), dohodnina pa je višja za 73,1 milijona evrov.

 

Odhodki državnega proračuna, realizirani od januarja do konca novembra, so znašali 8,2 milijarde evrov, kar je za 96,4 milijona evrov oziroma 1,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z načrtovanimi odhodki v sprejetem proračunu za leto 2017 to pomeni 86,1-odstotno realizacijo.

 

Največje znižanje odhodkov od januarja do novembra v primerjavi z enakim obdobjem lani smo, kot je že bilo omenjeno, zabeležili pri plačilih obresti, do večjega povečanja odhodkov v tem obdobju pa je prišlo pri drugih tekočih domačih transferih (teh je bilo za 77,7 milijona evrov več), izdatkih za blago in storitve (za 45,7 milijona evrov več) ter plačilih plač in prispevkov (za 41,3 milijona evrov več).

 

Primerjava odhodkov državnega proračuna v tem obdobju z enakim obdobjem lani z vidika uporabljenih sredstev, ki so služila za plačilo odhodkov, kaže, da se je uporabilo za 41,5 milijona evrov manj namenskih in za pet milijonov evrov manj namenskih sredstev finančnih mehanizmov. Hkrati se je v tem obdobju uporaba evropskih sredstev povečala za 69 milijonov evrov in pripadajoče slovenske udeležbe za 28,3 milijona evrov ter integralnih sredstev za 45,6 milijona evrov.

 

Odnosi z javnostmi