Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada potrdila predlog novele zakona o javnih financah

Ljubljana, 7. december 2017 – Vlada je danes določila besedilo predloga novele zakona o javnih financah, ki ga bo posredovala v obravnavo DZ po skrajšanem postopku. Z njo se bo v nacionalno zakonodajo dokončno prenesla evropska direktiva o zahtevah v zvezi s proračunskim okviri držav članic, cilj predlagane novele pa je določiti tudi prve korake za večletno proračunsko načrtovanje v okvirih srednjeročne fiskalne strategije vlade.

Na ravni EU je bil novembra 2011 sprejet paket zakonodajnih predlogov, in sicer petih uredb in direktive, katerih namen je okrepiti fiskalno odgovornost držav članic in okrepiti njihovo ekonomsko upravljanje. Slovenija je z namenom stabilizacije javnih financ v letu 2013 v ustavo vključila fiskalno pravilo, leta 2015 pa je sprejela tudi zakon o fiskalnem pravilu.

 

V sprejeti zakonodaji je večina določb direktive 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic že implementiranih, implementacijo pa je treba dokončati s predlagano novelo zakona o javnih financah. V predlogu novele je bilo treba določiti tudi ureditev, povezano s srednjeročnim načrtovanjem fiskalne politike, saj zakon o fiskalnem pravilu v več določbah napotuje na ureditev v zakonu o javnih financah.

 

Na tem področju se uvajata dva nova dokumenta, in sicer državni program razvojnih politik in srednjeročna fiskalna strategija. Državni program razvojnih politik bo vlada sprejemala do konca novembra tekočega leta, vseboval pa bo prioritete vlade, ki so ključnega pomena za razvoj Slovenije in izhajajo iz strategije razvoja Slovenije. Srednjeročno fiskalno strategijo predstavljata združena okvir za pripravo proračunov sektorja država in program stabilnosti, kar ob upoštevanju, da se bo državni program razvojnih politik prvič pripravil v letu 2019, pomeni njeno uveljavitev v letu 2020.

 

Nova je tudi določba, ki zahteva poročanje o davčnem dolgu in davčnih izdatkih, spreminja pa se tudi ureditev glede izvrševanja proračuna ob koncu leta, ki ministru za finance daje ustrezne instrumente za zagotavljanje spoštovanja fiskalnih pravil.

 

Odnosi z javnostmi