Skoči na vsebino

NOVICA

DZ sprejel proračuna za leti 2018 in 2019

Ljubljana, 16. november 2017 – DZ je danes sprejel spremenjeni državni proračun za leto 2018 in proračun za leto 2019 s spremljajočimi dokumenti. Čeprav proračuna v skladu z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu zasledujeta postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov, se načrtovani izdatki povečujejo, a počasneje od rasti prihodkov. Najbolj se povečujejo izdatki za ključne prioritete – promet in prometna infrastruktura, znanost in informacijska družba, zdravstveno varstvo ter podjetništvo in konkurenčnost. Ministrstvo za finance je v sodelovanju s Centrom za razvoj financ ob tej priložnosti objavilo t. i. proračun za državljane.

Za leto 2018 so prihodki državnega proračuna načrtovani v višini 9,68 milijarde evrov, odhodki pa v višini 9,63 milijarde evrov. Prihodki se od sprejetega proračuna za leto 2018 povečujejo za 4,4 odstotka, odhodki pa za 0,6 odstotka. Proračunski presežek je predviden v višini 50,9 milijona evrov oziroma 0,1 odstotka BDP.

 

V proračunu za leto 2019 so prihodki načrtovani v višini 9,75 milijarde evrov, kar je 0,8 odstotka več kot spremenjenem proračunu za leto 2018. Odhodki v letu 2019 so načrtovani v višini 9,70 milijarde evrov, kar je 0,7 odstotka več od odhodkov v spremenjenem proračunu za 2018. Proračunski presežek je predviden v višini 53,8 milijona evrov oziroma prav tako 0,1 odstotka BDP.

 

V strukturi izdatkov državnega proračuna se za tri največje politike skupaj v obeh letih načrtuje po 3,9 milijarde evrov izdatkov. Gre za politike:

- izobraževanje in šport, za katero namenjamo 1,7 milijarde evrov (tj. 173,9 milijona evrov več, kot je znašala realizacija v letu 2016);

- pokojninsko varstvo, za katerega namenjamo 1,2 milijarde evrov (tj. 126,1 milijona evrov manj od realizacije v letu 2016; nižji znesek gre pripisati manjšemu prilivu novih upokojencev, boljšim razmeram na trgu dela in večjim prilivom prihodkov v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter posledično nižji obveznosti za pokrivanje iz državnega proračuna);

socialna varnost, za katero namenjamo milijardo evrov (tj. 5,9 milijona evrov več od realizacije v letu 2016).

 

Za vse ostale politike skupaj načrtujemo 5,4 milijarde evrov izdatkov v letu 2018 in 5,3 milijarde evrov v letu 2019. Načrtovani izdatki se v letu 2018 glede na realizacijo v letu 2016 najbolj povečujejo na naslednjih politikah:

promet in prometna infrastruktura za 237,2 milijona evrov;

- znanost in informacijska družba za 104 milijone evrov;

zdravstveno varstvo za 85,5 milijona evrov;

podjetništvo in konkurenčnost za 80,7 milijona evrov (poudarek je na povratnih sredstvih).

 

V letu 2019 se najbolj povečujejo sredstva za znanost in informacijsko družbo, in sicer še za 45,3 milijona evrov, za obrambo in zaščito za 30 milijonov evrov, za pravosodje za 19,2 milijona evrov, za zunanjo politiko in mednarodno sodelovanje 12,7 milijona evrov ter  za notranje zadeve in varnost za 6,6 milijona evrov.

 

V letih 2018 in 2019 bomo nadaljevali z aktivnim upravljanjem dolga državnega proračuna, kar se odraža na zniževanju plačil obresti. Načrtovani odhodki za plačilo obresti v letu 2018 se glede na sprejeti proračun 2018 tako znižujejo za 100,4 milijona evrov oziroma za 11,4 odstotka. V letu 2018 se namreč za plačilo obresti načrtuje skupaj 855,6 milijona evrov, v letu 2019 pa 823,5 milijona evrov, kar je 32,1 milijona evrov oziroma 3,8 odstotka manj kot v 2018.

 

Ministrstvo za finance je v sodelovanju s Centrom za razvoj financ ob tej priložnosti objavilo t. i. proračun za državljane oz. grafični prikaz ključnih podatkov o proračunu za leto 2018. S tem želimo proračun približati širšemu krogu državljanov, da bi pobliže spoznali, kaj vse se financira iz proračuna in koliko denarja država vsako leto nameni za posamezna področja.

 

 

Odnosi z javnostmi