Skoči na vsebino

NOVICA

Državni proračun oktobra s presežkom

Ljubljana, 15. november 2017 – Državni proračun je oktobra izkazal presežek v višini 77,7 milijona evrov. Prihodkov je bilo za 777,3 milijona evrov, kar je 37,5 milijona evrov več kot v lanskem oktobru, odhodkov pa je bilo za 699,6 milijona evrov oziroma za 52,2 milijona evrov manj kot v enakem mesecu lani. Takrat je državni proračun ustvaril 12 milijonov evrov primanjkljaja. V prvih desetih mesecih letošnjega leta je proračun beležil 14,9 milijona evrov presežka.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so oktobra skupaj dosegli 723,3 milijona evrov, kar je 63,2 milijona evrov več kot oktobra lani. Realizacija dohodnine se je glede na lanski oktober izboljšala za 19,7 milijona evrov in je dosegla 105,9 milijona evrov, zvišali pa so se tudi prilivi iz naslova davka od dohodka pravnih oseb (za 17,9 milijona evrov na 61,7 milijona evrov) in davka na dodano vrednost (za 39,7 milijona evrov na dobrih 343 milijonov evrov).

 

Oktobra smo počrpali za 7,4 milijona evrov evropskih sredstev, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 36 milijonov evrov.

 

Tudi v oktobrski realizaciji največji delež med odhodki predstavljajo drugi domači tekoči transferi, in sicer 40,9 odstotka. Izplačali smo jih za 285,9 milijona evrov. Sledijo jim transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 98,9 milijona evrov ter plačila plač in prispevkov, ki so znašala 97,7 milijona evrov. Večji delež med odhodki so predstavljali še izdatki za blago in storitve, za katere je bilo treba plačati 54,6 milijona evrov, medtem ko smo za vse investicijske odhodke in transferje skupaj namenili 63,6 milijona evrov.

 

V primerjavi z lanskim oktobrom je do največje spremembe v absolutnem obsegu izplačil prišlo pri plačilih obresti v tujino, ki so se zmanjšala za 89,2 milijona evrov. Največji porast odhodkov je bil medtem opazen pri drugih domačih tekočih transferih, in sicer za 15,5 milijona evrov, ter pri izdatkih za blago in storitve za 11,8 milijona evrov.

 

Poleg plačil obresti v tujino smo večjo relativno spremembo v primerjavi z realizacijo lanskega oktobra zabeležili še pri tekočih transferih v tujino, ki so se zmanjšali za dve tretjini (iz 1,8 milijona evrov na 0,6 milijona evrov). Pri drugih odhodkih ni bilo tako velikih sprememb.

 

V oktobru je bilo v primerjavi z enakim mesecem lani za plačilo odhodkov državnega proračuna uporabljenih predvsem manj integralnih sredstev (za 49 milijonov evrov), k čemur je deloma prispevala tudi omejitev prevzemanja obveznosti neposrednih uporabnikov državnega proračuna po 5. oktobru, do katere je prišlo v skladu s pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2017. Tudi uporaba drugih vrst sredstev se je zmanjšala, povečala pa se je uporaba slovenske udeležbe v okviru črpanja evropskih sredstev (za 3,4 milijona evrov).

 

Na letni ravni skupaj so prihodki državnega proračuna v prvih desetih mesecih dosegli približno 7,3 milijarde evrov, kar je za 476,5 milijona evrov oziroma sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dosegli so 82,8 odstotka predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu. Davčni prihodki so na letni ravni skupaj dosegli 6,4 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani prav tako višji za sedem odstotkov oziroma za 419,7 milijona evrov.

 

Tudi odhodki državnega proračuna, realizirani od januarja do konca oktobra, so znašali približno 7,3 milijarde evrov, kar je za 71,5 milijona evrov oziroma odstotek manj kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z načrtovanimi odhodki v sprejetem proračunu za leto 2017 to pomeni 76,7-odstotno realizacijo.

 

Največje znižanje odhodkov od januarja do oktobra v primerjavi z enakim obdobjem lani je bilo pri plačilih obresti v tujino, in sicer za 142,4 milijona evrov oziroma za 38,6 odstotka, pri čemer so se plačila domačih obresti hkrati povečala le za 46,7 milijona evrov. Skupaj so v tem obdobju plačila obresti znašala 895,9 milijona evrov. Do večjega znižanja odhodkov v tem obdobju je prišlo tudi pri drugih tekočih domačih transferih (za 44,8 milijona evrov manj), rezervi (za 37,1 milijona evrov manj) ter plačilih sredstev v proračun EU (za 25,1 milijona evrov manj).

 

Odhodki, ki so se v tem obdobju poleg domačih obresti najbolj povečali, so bili: izdatki za blago in storitve (za 39,8 milijona evrov več), plače in prispevki (za 37,7 milijona evrov več), transferi posameznikom in gospodinjstvom (za 25,1 milijona evrov več) ter nakup in gradnja osnovnih sredstev (za 21,7 milijona evrov več).

 

Primerjava odhodkov državnega proračuna v tem obdobju z enakim obdobjem lani z vidika uporabljenih sredstev, ki so služila za plačilo odhodkov, kaže, da je bilo uporabljenih za 88,4 milijona manj integralnih in za 53,3 milijona manj namenskih sredstev. Hkrati se je v tem obdobju povečala uporaba evropskih sredstev za 51,5 milijona evrov in pripadajoče slovenske udeležbe za 22,7 milijona evrov.

 

Odnosi z javnostmi