Skoči na vsebino

NOVICA

Z novelo zakona o revidiranju do bolj kakovostne revizije

Ljubljana, 9. november 2017 – Vlada je danes določila besedilo predloga novele zakona o revidiranju, s katero se natančneje opredeljuje vloga pooblaščenih revizorjev, krepi njihovo neodvisnost in izboljšuje javni nadzor nad njimi ter posledično prispeva k večjemu zaupanju v to, da je delo revizorjev opravljeno strokovno in na visoki kakovostni ravni. To je velikega pomena glede na težo, ki jo ima revidiranje računovodskih izkazov v tržnem gospodarstvu.

Predlog zakona v skladu z zahtevami iz evropske direktive 2014/56/EU in uredbe 537/2014/EU temelji na dveh stebrih. Prvi zajema horizontalne ukrepe, ki veljajo za vse pooblaščene revizorje in revizijske družbe, ne glede na to, ali je revidirani subjekt javnega interesa ali ne, drugi steber pa zajema posebne ukrepe, ki so strožji in veljajo le za obvezno revizijo subjektov javnega interesa.

 

Za revizijo subjektov javnega interesa veljajo strožje zahteve, saj so možne negativne posledice napačnih navedb za delničarje, vlagatelje in širšo družbo običajno večje kot pri drugih vrstah podjetij.

 

Subjekti javnega interesa so subjekti, s čigar vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ter kreditne institucije in zavarovalnice, kot jih opredeljujeta zakona, ki urejata bančništvo in zavarovalništvo. Njihova opredelitev je enaka kot v zakonu o gospodarskih družbah, ki je v slovenski pravni red prenesel t. i. računovodsko direktivo (direktiva 2013/34/EU).

 

Med horizontalnimi ukrepi, ki veljajo za vse subjekte, so med drugim uvedba strožjih zahtev glede zagotavljanja neodvisnosti, strokovne skrbnosti in odgovornosti pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb, bolj informativno revizijsko poročilo, ki naj bi vlagateljem zagotavljalo ustrezne informacije o revidirani družbi, okrepitev pristojnosti in pooblastil Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, ki je odgovorna za javni nadzor nad revizijsko stroko, ter prenova režima sankcioniranja.

 

Med posebnimi ukrepi, ki veljajo v skladu z uredbo 537/2014/EU samo za subjekte javnega interesa, pa so uvedba obvezne rotacije pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb vsakih deset let, določitev seznama prepovedanih nerevizijskih storitev, ki jih pooblaščeni revizor ali revizijska družba ne more nuditi revidiranemu subjektu, okrepitev vloge in pristojnosti revizijske komisije, omejitev pristojbin za nerevizijske storitve ter okrepitev zahtev v zvezi z revizijskim poročanjem.

 

Odnosi z javnostmi