Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeto na 153. seji vlade

Ljubljana, 18. oktober 2017 – Vlada je na današnji redni seji s področja dela ministrstva za finance poleg sprejetja izhodišč za sestanek ministrice z evropsko komisarko za konkurenco in določitve besedila predloga zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, sprejela med drugim tudi dve stališči glede odstopanja od skupnega sistema davka na dodano vrednost in vmesno poročilo o inšpekcijskem nadzoru nad porabo sredstev državnega proračuna.

Vlada sprejela vmesno poročilo o inšpekcijskem nadzoru nad porabo sredstev državnega proračuna

Vlada je na današnji seji sprejela vmesno poročilo ministrstva za finance oz. Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta in ga posreduje DZ.

Ministrstvo za finance mora o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev državnega proračuna, ugotovitvah in odločitvah v skladu z zakonom o javnih financah obveščati vlado in računsko sodišče, vlada pa polletno DZ. Poročilo je pripravil urad za nadzor proračuna, ki kot organ v sestavi ministrstva za finance izvaja naloge proračunskega inšpekcijskega nadzora.

Proračunska inšpekcija je v obdobju od 1. januarja do 30. junija zaključila 23 inšpekcijskih nadzorov (14 rednih in devet na podlagi prijav), kar predstavlja 72 odstotkov v letnem načrtu dela načrtovanega števila nadzorov. Pet inšpekcijskih nadzorov je bilo začetih še v letu 2016, 18 pa v letu 2017. Na dan 30. junija so bili v izvajanju štirje inšpekcijski nadzori.

Od 14 izvedenih rednih inšpekcijskih nadzorov jih je bilo sedem izvedenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih, sedem pa pri posrednih. Nepravilnosti so bile ugotovljene v sedmih nadzorih, torej v polovici izvedenih rednih nadzorov. 

Od devetih inšpekcijskih nadzorov, uvedenih na podlagi prijav, jih je bilo pet izvedenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih, štirje pa pri posrednih. Nepravilnosti so bile ugotovljene v petih nadzorih, to je v 55 odstotkih nadzorov na podlagi prijav.

Od 23 izvedenih inšpekcijskih nadzorov so bile nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju zakona o javnih financah in drugih predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, ugotovljene v 12 primerih oziroma 52 odstotkih vseh nadzorov. Skupaj je bilo pri 12 proračunskih uporabnikih ugotovljenih 20 primerov nepravilnosti in pomanjkljivosti, v zvezi s tem pa je bilo sprejetih oziroma predlaganih 20 ukrepov v skladu z zakonom o javnih financah. Največ primerov nepravilnosti je bilo pri javnem naročanju, pri notranjih kontrolah in izvajanju notranjih aktov proračunskih uporabnikov ter pri izvajanju nadzora financerja nad porabo sredstev proračuna pri prejemniku sredstev.

Proračunska inšpekcija v inšpekcijskih nadzorih, izvedenih v prvem letošnjem polletju, ni ugotovila dejanj, ki so opredeljena kot prekršek po zakonu o javnih financah ali drugem predpisu, na podlagi katerega ima pristojnost vodenja prekrškovnih postopkov. Prav tako ni ugotovila ravnanj, ki bi imela po kazenskem zakoniku znake kaznivega dejanja.

V 23 izvedenih inšpekcijskih nadzorih je proračunska inšpekcija v nadzor zajela za skupno 66.043.698 evrov proračunskih sredstev, od tega 31.348.334 evrov oziroma 47 odstotka v rednih inšpekcijskih nadzorih in  34.695.364 evrov (53 odstotkov) v inšpekcijskih nadzorih na podlagi prijav. V povprečju je bila v enem nadzoru nadzirana poraba 2,9 milijona evrov proračunskih sredstev. 

 

Vlada sprejela stališči glede odstopajo Nizozemske in Romunije od skupnega sistema davka na dodano vrednost

Vlada je na današnji redni seji sprejela stališči glede predlaganih izvedbenih sklepov Sveta EU in se strinja z dovoljenjem Kraljevini Nizozemski in Romuniji, da uporabita ukrepe, ki odstopajo od skupnega sistema davka na dodano vrednost.

Kraljevini Nizozemski se predlogom izvedbenega sklepa dovoljuje, da do 31. decembra 2018 v primerih dobav telekomunikacijskih storitev uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

Romuniji se podaljšuje veljavnost že obstoječega izvedbenega sklepa, na podlagi katerega bo lahko še naprej uporabljala ukrep, ki na 50 % omejuje pravico do odbitka vstopnega DDV za izdatke, vezane na motorna cestna vozila, kadar se ta ne uporabljajo izključno za poslovne namen. Podaljšanje je omejeno na obdobje do 31. decembra 2020.

 

Vlada se je opredelila do amandmajev na predlog proračuna 2019

Vlada se je v skladu z odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 opredelila do amandmajev na predlog proračuna za leto 2019.

Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 je bil sprejet v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu. Odlok za državni proračun za leto 2019 določa najvišji obseg izdatkov v višini 9,697 milijonov evrov in primanjkljaj 0,6 % BDP. Vlada se je na podlagi okvirov iz odloka opredelila do amandmajev na predlog proračuna za leto 2019 in zato vse amandmaje zavrnila.

 

Vlada ni sprejela ponudbe družbe FIN-NEP inženiring za odkup terjatve

Vlada je na današnji redni seji odločila, da ne sprejme ponudbe družbe FIN-NEP inženiring za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe Lipica turizem - v stečaju.

Komisija za prodajo in drugo razpolaganje s finančnim premoženjem Republike Slovenije manjše vrednosti je prejela ponudbo družbe FIN-NEP inženiring za odkup terjatve v višini dobrih 358 tisoč evrov, ki jo ima Republika Slovenija do družbe Lipica turizem - v stečaju. Ponudnik je za odkup terjatve ponudil 20 tisoč evrov, kar predstavlja 5,6 odstotka terjatve. Komisija je ocenila, da je ponudba prenizka, saj se pri prodaji terjatev zasleduje cilj doseganja čim višje kupnine. Mnenju komisije je pritrdilo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je v pretežnem deležu nosilec terjatve. Vlada tako ni sprejela ponudbe družbe FIN-NEP inženiring za odkup terjatve.

 

Vlada ne nasprotuje odobritvi kredita EIB Slovenskim železnicam

Vlada na današnji seji ni nasprotovala odobritvi kredita Evropske investicijske banke Slovenskim železnicam. Kredit v višini do 84 milijonov evrov bo namenjen  financiranju nabave novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa. Ministrstvo za finance bo o tem obvestilo Evropsko investicijsko banko.

 

Odnosi z javnostmi