Skoči na vsebino

NOVICA

Državni proračun septembra s presežkom

Ljubljana, 17. oktober 2017 – Državni proračun je septembra izkazal presežek v višini 44,7 milijona evrov. Prihodkov je bilo za 689,4 milijona evrov, kar je 49,4 milijona evrov več kot v lanskem septembru, odhodkov pa je bilo za 644,7 milijona evrov oziroma 11,7 milijona evrov več kot v enakem mesecu lani. Takrat je državni proračun ustvaril 6,9 milijona evrov presežka. V prvih treh četrtletjih letošnjega leta je državni proračun beležil 63,6 milijona evrov primanjkljaja.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so septembra skupaj dosegli 616,2 milijona evrov, kar je 27 milijonov evrov več kot septembra lani. Realizacija davka od dohodka pravnih oseb je glede na enako obdobje lani narasla za 16,1 milijona evrov na 56,8 milijona evrov, realizacija iz naslova davka na dodano vrednost pa za 12,4 milijona evrov na 266,9 milijona evrov.

 

Septembra smo počrpali za 15,6 milijona evrov evropskih sredstev, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 1,9 milijona evrov.

 

Največ odhodkov, to je 32,2 odstotka, so septembra predstavljali drugi domači tekoči transferi, ki so bili nakazani v višini 207,3 milijona evrov. Sledijo jim plačila plač in prispevkov (14,7 odstotka), ki so znašala 94,7 milijona evrov, ter plačila obresti, ki so prav tako znašala 14,7 odstotka oziroma skupaj 94,6 milijona evrov (78,1 milijona evrov za plačila domačih obresti, 16,5 milijona evrov pa za plačila obresti v tujino). Večji delež odhodkov predstavljajo še transferi posameznikom in gospodinjstvom (14,4 odstotka), ki so bili v septembru izplačani v višini 93,2 milijona evrov.

 

Največje spremembe v absolutnem obsegu izplačil glede na lanski september so bile pri odhodkih za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki so znašali 19,2 milijona evrov in so bili nižji za 9,3 milijona evrov, in sicer predvsem zaradi nižje porabe namenskih sredstev (za razliko od letos je bilo septembra lani za infrastrukturo HE Brežice izplačano 8,6 milijona evrov). Plačila obresti v tujino so bila višja za 8,2 milijona evrov, vendar so se hkrati znižale domače obresti, in sicer za 4,1 milijona evrov. Za 7,5 milijona evrov so bili višji kot lani v septembru tudi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

 

Relativno so bila v primerjavi z izplačili lanskega septembra višja predvsem izplačila investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, saj so se več kot podvojila (iz 3,2 milijona evrov na 10,1 milijona evrov), predvsem zaradi višje porabe evropskih sredstev iz naslova podpore tržne ureditve za vino in programa razvoja podeželja.

 

V septembru je bilo v primerjavi z enakim mesecem lani za plačilo odhodkov državnega proračuna uporabljenih manj namenskih sredstev, in sicer za 5,9 milijona evrov. Povečala pa se je uporaba evropskih sredstev (za 10,5 milijona evrov) in pripadajoče slovenske udeležbe (1,3 milijona evrov) ter integralnih sredstev (za 6,4 milijona evrov).

 

Skupaj so prihodki državnega proračuna v devetih mesecih dosegli 6,5 milijarde evrov, kar je za 438,4 milijona evrov oziroma 7,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dosegli so 74 odstotkov predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu. Davčni prihodki so na letni ravni skupaj dosegli 5,7 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 6,7 odstotka oziroma za 356,6 milijona evrov.

 

Odhodki so v obdobju od januarja do septembra skupaj dosegli 6,6 milijarde evrov, kar je za 19 milijonov evrov oziroma za 0,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z načrtovanimi odhodki v sprejetem proračunu za leto 2017 to pomeni 69,4-odstotno realizacijo.

 

Največje znižanje odhodkov od januarja do septembra v primerjavi z enakim obdobjem lani je bilo pri drugih tekočih domačih transferih, in sicer za 60,3 milijona evrov. Do septembra so bili izplačani v višini 2,4 milijarde evrov. Precej so se znižala tudi plačila tujih obresti, to je za 53,1 milijona evrov, vendar so se hkrati povečala plačila domačih obresti za 46,9 milijona evrov. Skupaj so plačila obresti v tem obdobju znašala 862,9 milijona evrov.

 

Primerjava odhodkov državnega proračuna v tem obdobju z enakim obdobjem lani z vidika uporabljenih sredstev, ki so služila za plačilo odhodkov, kaže, da se je uporabilo za 49 milijonov manj namenskih in za 38,6 milijona manj integralnih sredstev. Hkrati se je v tem obdobju povečala uporaba evropskih sredstev za 52,6 milijona evrov in pripadajoče slovenske udeležbe za 19,2 milijona evrov.

 

Služba za odnose z mediji