Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeto na 152. seji vlade

Ljubljana, 12. oktober 2017 – Vlada je na današnji seji s področja dela ministrstva za finance sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe za zagotovitev finančne spodbude podjetju Magna Steyr, razrešila in imenovala je nove člane v vladnem odboru za zasebno premoženje in pridobljene pravice in se seznanila in opredelila do sklepa odbora DZ za finance in monetarno politiko glede opravljenega nadzora nad DUTB.

Vlada se je opredelila do sklepa odbora DZ glede poročila o nadzoru DUTB

Vlada se je danes seznanila in opredelila do sklepa odbora DZ za finance in monetarno politiko, ki ga je ta sprejel na seji 1. septembra letos ob obravnavi poročila ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) za obdobje od februarja do aprila. Opredelitev vlade vključuje tudi dodatna pojasnila k poročilu ministrstva.

 

Nadzor nad DUTB v skladu z zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank izvaja finančno ministrstvo, ki o opravljenem nadzoru in izdanih pisnih usmeritvah vsake tri mesece obvesti vlado in DZ. Vlada se je 6. julija seznanila s poročilom ministrstva, 1. septembra pa ga je obravnaval parlamentarni odbor za finance in vladi predlagal njegovo dopolnitev. Na seji odbora so bila namreč izpostavljena nekatera vprašanja, ki po mnenju poslancev v poročilu niso bila zajeta.

 

Iz dodatnih pojasnil, ki jih vsebuje opredelitev vlade, je razvidno, da je cilj DUTB z ustvarjenimi prilivi poplačati obveznice, s katerimi je bila opravljena sanacija bank, in doseči ekonomski kazalnik donosnosti EROE v višini osem odstotkov. Na podlagi poročanja s strani DUTB ministrstvo za finance ocenjuje, da bo DUTB dosegla predvidene kazalnike poslovanja za leto 2017.

 

Ministrstvo v letu 2017 pričakuje neto dobiček DUTB v okviru njihovega finančnega načrta, ki ga je ministrstvo prejelo februarja letos. DUTB je junija tudi javno objavila, da je že v prvem letošnjem četrtletju zabeležila 4,5 milijona evrov dobička.

 

Lani je DUTB kljub pozitivnemu rezultatu iz transakcij beležila neto izgubo v višini 7,8 milijona evrov, saj po navedbah DUTB prihodki iz prevrednotenja sredstev niso bili dovolj visoki, da bi pokrili še vedno visoke odhodke iz financiranja, stroške pripojitve Factor banke in Probanke v višini 1,7 milijona evrov ter dodatne stroške, povezane z reševanjem primera Cimos, v višini 8,3 milijona evrov. DUTB navaja, da bi brez teh izrednih dogodkov v letu 2016 beležila dobiček.

 

Ključen enkraten dogodek v letu 2016 je bila pripojitev Factor banke in Probanke k DUTB. Kljub temu da so vsi učinki zaradi pripojitve pripoznani med zadržanimi dobički in ne vplivajo na čisti poslovni izid za leto 2016, je pripojitev povzročila tudi nekaj neposrednih stroškov pripojitve in posrednih stroškov reorganizacije poslovanja DUTB. V prvem polletju letos so ti stroški znašali 1,7 milijona evrov. Ministrstvo se je seznanilo z razlogi poslovne izgube DUTB v letu 2016 in jih razume kot sprejemljive.

 

V tej luči ne gre prezreti pozitivnih vidikov dosedanjega poslovanja DUTB, in sicer se je zadolženost DUTB zaradi ustvarjenih prilivov iz upravljanja od pripojitve Factor banke in Probanke na začetku leta 2016 občutno znižala, pri poslovanju DUTB v letu 2016 pa ne gre spregledati določenih kazalnikov, kot je npr. EROE. DUTB je kljub pripojitvi Factor banke in Probanke v začetku leta 2016 uspela doseči vrednost EROE v višini 9,5 odstotka, kar je za 1,5 odstotne točke več, kot je znašal cilj iz smernic za delovanje DUTB.

 

Kot uspešno velja oceniti tudi dejstvo, da je DUTB z aktivnim upravljanjem sredstev v letu 2016 ustvarila 369 milijona evrov prilivov, ki so omogočili, da je lani izvedla dve večji predčasni poplačili obveznosti do Republike Slovenije v višini 150 milijonov evrov (april 2016) in 120 milijonov evrov (avgust 2016) ter poplačilo celotnega zneska preostale obveznosti do Republike Slovenije sredi decembra 2016 v višini 53,6 milijona evrov. DUTB je obenem 15. decembra v celoti poplačala zapadlo obveznico DUT02 v znesku 503,2 milijona evrov in obresti od vseh treh izdaj obveznic v višini 26,7 milijona evrov. Za poplačilo obveznice DUT02 je najela dolgoročni posojili, z refinanciranjem obveznice pa je pomembno znižala stroške financiranja.

Glede zaposlenih v DUTB bo ministrstvo še naprej pozorno spremljalo njihovo število ter od DUTB po potrebi zahtevalo dodatna pojasnila oz. ukrepe, v kolikor se obseg zaposlenih ne bo manjšal v skladu s kadrovskim načrtom, ki je naveden v poslovni strategiji DUTB. Ministrstvo je od DUTB že zahtevalo projekcije zaposlenosti vseh zaposlenih v DUTB.

 

Vlada sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo zaradi zagotovitve finančne spodbude podjetju Magna Steyr znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo tri milijone evrov, iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa se bo na gospodarsko ministrstvo prerazporedilo proste pravice porabe v skupni višini 3,5 milijona evrov.

 

Vlada je podjetju Magna Steyr dodelila finančno spodbudo v višini 18.609.080 evrov za projekt v občini Hoče-Slivnica. Podjetje je že pridobilo gradbeno dovoljenje, kmalu pa je predviden podpis pogodbe, v skladu s katero je predvideno sofinanciranje investicijskega projekta v letih 2017, 2018 in 2019 na osnovi izkazane realizacije upravičenih stroškov investicije po posameznih letih. V letu 2017 je predvidenih 23,6 milijona evrov realiziranih upravičenih stroškov, v okviru katerih znaša državna finančna spodbuda tri milijone evrov. Gospodarsko ministrstvo zato predlaga prerazporeditev sredstev v okviru svojega finančnega načrta v skupni višini tri milijone evrov.

 

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa na podlagi pregleda realizacije v letu 2017 ugotavlja, da ne bodo porabljena vsa sredstva slovenske udeležbe, zato je vladi predlagala prerazporeditev prostih pravic porabe na gospodarsko ministrstvo v skupni višini 3,5 milijona evrov. Za pravočasno izvedbo vseh aktivnosti po pogodbi za vzpostavitev proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica oz. za pravočasno izvedbo aktivnosti pridobivanja zemljišč na omenjenem območju je nujno potrebno zagotoviti dodatna sredstva v letu 2017 oz. izvesti prerazporeditev sredstev iz proračunskih postavk slovenske udeležbe v okviru evropske kohezijske politike v omenjeni višini 3,5 milijona evrov v letu 2017, da bi bilo mogoče pravočasno izvesti načrtovane aktivnosti strateške investicije Magne Steyr.

 

Občina Hoče-Slivnica je kot pogodbeni partner po pogodbi za vzpostavitev proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica na gospodarsko ministrstvo posredovala prošnjo za zagotovitev dodatnih sredstev v letu 2017 oz. za spremembo dinamike sofinanciranja po aktualni pogodbi (5,39 milijona evrov v letu 2017 in 4,61 milijona evrov v letu 2018), tako da se 4,11 milijona evrov namesto v letu 2018 zagotovi že v letu 2017, kar se bo uredilo z dodatkom k pogodbi (9,5 milijona evrov v letu 2017 in 0,5 milijona evrov v letu 2018).

 

Vlada sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo zaradi zagotovitve finančne spodbude podjetju Magna Steyr znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo tri milijone evrov, iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa se bo na gospodarsko ministrstvo prerazporedilo proste pravice porabe v skupni višini 3,5 milijona evrov.

 

Vlada je podjetju Magna Steyr dodelila finančno spodbudo v višini 18.609.080 evrov za projekt v občini Hoče-Slivnica. Podjetje je že pridobilo gradbeno dovoljenje, kmalu pa je predviden podpis pogodbe, v skladu s katero je predvideno sofinanciranje investicijskega projekta v letih 2017, 2018 in 2019 na osnovi izkazane realizacije upravičenih stroškov investicije po posameznih letih. V letu 2017 je predvidenih 23,6 milijona evrov realiziranih upravičenih stroškov, v okviru katerih znaša državna finančna spodbuda tri milijone evrov. Gospodarsko ministrstvo zato predlaga prerazporeditev sredstev v okviru svojega finančnega načrta v skupni višini tri milijone evrov.

 

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa na podlagi pregleda realizacije v letu 2017 ugotavlja, da ne bodo porabljena vsa sredstva slovenske udeležbe, zato je vladi predlagala prerazporeditev prostih pravic porabe na gospodarsko ministrstvo v skupni višini 3,5 milijona evrov. Za pravočasno izvedbo vseh aktivnosti po pogodbi za vzpostavitev proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica oz. za pravočasno izvedbo aktivnosti pridobivanja zemljišč na omenjenem območju je nujno potrebno zagotoviti dodatna sredstva v letu 2017 oz. izvesti prerazporeditev sredstev iz proračunskih postavk slovenske udeležbe v okviru evropske kohezijske politike v omenjeni višini 3,5 milijona evrov v letu 2017, da bi bilo mogoče pravočasno izvesti načrtovane aktivnosti strateške investicije Magne Steyr.

 

Občina Hoče-Slivnica je kot pogodbeni partner po pogodbi za vzpostavitev proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica na gospodarsko ministrstvo posredovala prošnjo za zagotovitev dodatnih sredstev v letu 2017 oz. za spremembo dinamike sofinanciranja po aktualni pogodbi (5,39 milijona evrov v letu 2017 in 4,61 milijona evrov v letu 2018), tako da se 4,11 milijona evrov namesto v letu 2018 zagotovi že v letu 2017, kar se bo uredilo z dodatkom k pogodbi (9,5 milijona evrov v letu 2017 in 0,5 milijona evrov v letu 2018).

 

Odnosi z javnostmi