Skoči na vsebino

NOVICA

Do sredstev za javne zdravstvene zavode s prerazporeditvijo pravic porabe v sprejetem proračunu

Ljubljana, 5. oktober 2017 – Vlada je na današnji seji potrdila predlog dopolnitev zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018. V skladu z njim bo vlada sredstva za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki v javnih zdravstvenih zavodih, kar podrobneje ureja že sprejeti interventni zakon, zagotovila s prerazporeditvijo pravic porabe v sprejetem proračunu za letošnje leto. Upoštevajoč novo oceno prihodkov in odhodkov za posamezne namene ter učinke začasnega zadržanja prevzemanja novih obveznosti vlada ocenjuje, da rebalans ni potreben. Cilji fiskalne politike oz. pot do srednjeročne uravnoteženosti javnih financ ostaja nespremenjena.

DZ je septembra letos sprejel zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS. V skladu z njim je treba iz državnega proračuna najkasneje do 29. decembra letos izplačati sredstva za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe, in sicer za tiste zavode, ki na dan 31. december 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

 

S predlaganimi dopolnitvami se ministrstvu za finance podeljuje pooblastilo, na podlagi katerega lahko v proračunu države izvrši prerazporeditve pravic porabe v obsegu, ki je potreben za izvedbo interventnega zakona. Zaradi boljšega stanja v gospodarstvu (višje število zaposlenih in višja gospodarska rast) bo treba zaradi večjega obsega prihodkov od načrtovanega v pokojninsko blagajno iz proračuna države zagotoviti manj sredstev od prvotno načrtovanih. Poleg tega bo nižja obveznost Slovenije do proračuna EU, kot se je načrtovalo pri pripravi proračuna 2017. Prav tako v letošnjem letu ni prišlo do zaključka sodnih postopkov, ki bi zahtevali plačilo odškodnin, zato ostajajo pravice porabe v proračunu neporabljene. Ob upoštevanju realizacije proračuna in učinkov začasnega zadržanja prevzemanja novih obveznosti ob potrditvi interventnega zakona, zaradi katerega se je proračun uravnotežil, vlada tako ugotavlja, da so prihodki in odhodki državnega proračuna uravnoteženi kljub prevzemanju novih obveznosti in da rebalans ni potreben.

 

Ministrstvo bo tako za letošnje leto v politiki »Zdravstveno varstvo« odprlo podprogram »Dejavnost sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva« ter na postavko v omenjenem podprogramu samostojno izvršilo prerazporeditve pravic porabe do višine 136,24 milijona evrov, in sicer iz:

-           postavke v politiki »Pravosodje«

-           postavk v politiki »Pokojninsko varstvo«

-           postavke v politiki »Plačila v EU«

 

Služba za odnose z javnostmi