Skoči na vsebino

NOVICA

Aktivnosti za izboljšanje evidenc o premoženju države potekajo

Ljubljana, 3. oktober 2017 – V luči zadnjega revizijskega poročila o zbirni bilanci stanja državnega proračuna na dan 31. december 2016 poudarjamo, da aktivnosti vlade in posameznih ministrstev za izboljšanje evidenc o premoženju države potekajo. Izvajati so se začele že v letu 2015, po prejemu revizijskega poročila za zbirno bilanco stanja na dan 31. december 2014, nadaljevale pa tako v letu 2016, kot v letu 2017.

Vlada je že decembra 2015 v odzivnem poročilu za zbirno bilanco na dan 31. december 2014 pripravila načrt aktivnosti za ureditev analitičnih evidenc o premoženju, ki je v lasti države, upravljajo pa ga javni zavodi in javne agencije. Posredni proračunski uporabniki morajo tako že poročati o celotni knjigovodski vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter k poročilu priložiti tudi register osnovnih sredstev. Aktivnosti na podlagi revizijskega poročila za leto 2014 torej potekajo, saj ministrstva že razpolagajo s podrobnimi analitičnimi evidencami, ki so bile na razpolago tudi Računskemu sodišču. Ker pa evidence niso dostopne na enem mestu, vlada za leto 2017 načrtuje aktivnosti povezane s poročanjem ministrstvom, nadgrajeni pa bodo tudi nekateri informacijski sistemi, s čimer bodo vzpostavljene enotne evidence za vsa sredstva v upravljanju. Posredni proračunski uporabniki bodo lahko tako sproti posredovali spremembe neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, resornim ministrstvom pa bo omogočen vpogled in nadzor nad podatki.

 

Glede nepremičnin ob avtocestnih odsekih, gre za približno 60.000 parcel, je treba poudariti, da je bila podlaga za prenos teh zemljišč na ministrstvo za infrastrukturo analitični seznam družbe DARS, ki je vseboval nabavno vrednost zemljišč po avtocestnih odsekih. Vrednost zemljišč je bila določena na podlagi Poročila o izvršeni oceni površin zemljišč in njihove knjigovodske vrednosti. Poročilo je vsebovalo seznam zemljišč z ocenjeno nabavno vrednostjo na 1. januar 2010 in je bilo potrjeno s strani pooblaščene ocenjevalke vrednosti nepremičnin. Železniška infrastruktura se je takrat prenesla po revidiranem letnem poročilu za leto 2009, mnenje pooblaščene revizorke pa navaja, da je poslovno poročilo skladno z revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi. Vlada je zato prepričana, da je vrednost osnovnih sredstev prenesenih na ministrstvo za infrastrukturo točna in pravilna, za vsa ostala povečanja nabavnih vrednosti od leta 2010 pa je Računsko sodišče dostopalo do verodostojne dokumentacije. Tudi vpisi v zemljiško knjigo se izvajajo, rok za ureditev tega področja pa se izteče konec leta 2019. V letu 2015 so bili podatki opremljeni za 0,82% nepremičnin, v letu 2016 že 81,26% in do avgusta letos je bilo zemljiškoknjižno urejenih 84,55 % vseh nepremičnin.

 

Vlada se zaveda vseh pomanjkljivosti v evidencah in od konca leta 2015 izvaja vse potrebne ukrepe za njihovo izboljšanje, tudi v sodelovanju z Računskim sodiščem. Pristopila je tudi k izdelavi odzivnega poročila za leto 2016 in bo oblikovala možne rešitve za vse naložene popravljalne ukrepe ter pripravila odziv na priporočila Računskega sodišča s ciljem, da jih uveljavi in s tem izboljša sistem evidentiranja v zbirni bilanci stanja.

 

Služba za odnose z javnostmi