Skoči na vsebino

NOVICA

Delni odkup in zamenjava dolarskih obveznic ter dodatni izdaji obveznic RS 79 in RS 78

Ljubljana, 20. september 2017 - V torek, 12. septembra 2017, je Republika Slovenija (Baa1 stabilni obeti / A+ stabilni obeti / A- stabilni obeti - Moody’s/S&P/Fitch) najavila zbiranje ponudb za odkup in zamenjavo obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD, z uporabo prilagojenega nizozemskega načina avkcije (modified Dutch auction). Predmet odkupa so bile obveznice s skupno nominalno vrednostjo 823.217.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022, ter obveznice s skupno nominalno vrednostjo 779.294.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (isti obveznici sta bili ponujeni v odkup tudi v maju, avgustu in oktobru 2016 ter v marcu in maju 2017). Poleg tega sta bili ti dve obveznici ponujeni v zamenjavo za obveznico s skupno nominalno vrednostjo 839.592.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024. Republika Slovenija je najavila odkup in zamenjavo obveznic v okviru upravljanja z dolgom proračuna Republike Slovenije in nudenja likvidnosti imetnikom obveznic.

Do roka za oddajo ponudb, t. j. do 19. septembra 2017, do 17. ure po srednjeevropskem času, je Republika prejela veljavne ponudbe za odkup dveh obveznic v skupnem nominalnem znesku 369.683.000 USD ter za zamenjavo v skupnem nominalnem znesku 577.175.000 USD. V skladu s ciljem učinkovitega upravljanja dolga proračuna Republike Slovenije, je Republika Slovenija odkupila in zamenjala vse obveznice, ki so bile ponujene po maksimalnem pribitku nad donosnostjo referenčne obveznice ZDA (UST); in sicer je odkup v skupnem nominalnem znesku znašal 333.647.000 USD, medtem ko je zamenjava obeh obveznic v skupnem nominalnem znesku znašala 523.366.000 USD. Po preračunu z menjalnim razmerjem so bile tako na novo izdane obveznice, denominirane v USD z zapadlostjo 2024 v skupnem znesku 528.789.000 USD.

 

PONUDBA ZA ODKUP - POGOJI IN REZULTATI

 

Obveznica 2022 USD - pribitek

Donosnost

referenčne UST

Obveznica 2022 USD – donosnost pri ceni odkupa

Obveznica 2022 USD – cena odkupa

Sprejeti nominalni znesek odkupa

Natečene obresti

55 b.t.

1,819%

2,369%

114,902%

160.005.000 USD

2,307%

 

Obveznica 2023 USD - pribitek

Donosnost

referenčne UST

Obveznica 2023 USD – donosnost pri ceni odkupa

Obveznica 2023 USD – cena odkupa

Sprejeti nominalni znesek odkupa

Natečene obresti

65 b.t.

1,819%

2,469%

117,636%

173.642.000 USD

2.226%

 

 

PONUDBA ZA ZAMENJAVO - POGOJI IN REZULTATI

 

Obveznica 2022 USD - pribitek

Donosnost

referenčne UST

Obveznica 2022 USD – donosnost pri ceni zamenjave

Obveznica 2022 USD – cena zamenjave

Sprejeti nominalni znesek zamenjave

Obveznica 2022 USD – menjalno razmerje

Natečene obresti

55 b.t.

1,819%

2,369%

114,902%

211.072.000 USD

99,633210%

1,740%

 

Obveznica 2023 USD - pribitek

Donosnost

referenčne UST

Obveznica 2023 USD – donosnost pri ceni zamenjave

Obveznica 2023 USD – cena zamenjave

Sprejeti nominalni znesek zamenjave

Obveznica 2023 USD – menjalno razmerje

Natečene obresti

65 b.t.

1,819%

2,469%

117,636%

312.294.000 USD

102,003902%

1,646%

 

Dodatna izdaja novih obveznic, denominiranih v USD z zapadlostjo v 2024

 

Obveznica 2024 USD - pribitek

Donosnost

referenčne UST

Obveznica 2024 USD – donosnost pri ceni izdaje

Obveznica 2024 USD – cena izdaje

Obveznica 2024 - nominalni znesek izdaje

40 b.t.

2,229%

2,629%

115,325%

528.789.000 USD

 

V sredo, 20. septembra 2017, je Republika Slovenija objavila podelitev mandata za dodatni izdaji imenskih nematerializiranih evrskih obveznic RS79 s kuponom 1,250% in zapadlostjo 22. marca 2027 ter RS78 s kuponom 1,750% in zapadlostjo 3. novembra 2040 s ponudbo po Predpisu S (Regulation S) v ZDA veljavnega Zakona o vrednostnih papirjih.

 

Izhodiščna cenovna usmeritev za dodatni izdaji obveznic je bila objavljena v sredo, 20. septembra, okoli 9.30 ure po srednjeevropskem času v območju srednjega tečaja obrestne zamenjave (MS) +  25 b.t. za RS79 ter v območju MS + 60 b.t. za RS78.

 

Knjiga naročil je enakomerno naraščala in dosegla skupno višino 1,9 mrd EUR (vključujoč 570 milijonov EUR naročil bank, ki so vodile izdajo), kar je izdajatelju omogočilo, da je ob približno 10.45 uri po srednjeevropskem času objavil popravljeno cenovno usmeritev na ravni MS  + 22 b.t. +/- 2 b.t. za RS79 in MS + 57 b.t. +/- 2 b.t. za RS78. Končni pogoji izdaje so bili razkriti ob približno 11.15 uri po srednjeevropskem času z zneskom izdaje 200 mio EUR in razmikom MS + 20 b.t. za RS79 ter zneskom 500 mio EUR in razmikom MS + 55 b.t. za RS78.

 

Cena nove izdaje je bila določena približno ob 16.15 uri po srednjeevropskem času. Skupno povpraševanje, vključno z naročili organizatorjev izdaje, v višini 570 mio EUR je doseglo okvirno 2,7 mrd EUR.

 

Ta transakcija za Republiko Slovenijo predstavlja šesti uspešen odkup dolarskih obveznic financiran z izdajo evrskih obveznic in pomeni podaljšanje povprečnega časa vezave dolga ter povečanje likvidnosti nezapadlih obveznic, ki imajo ugodnejši donos do dospetja.

 

Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bank in J.P. Morgan so bili vodilni organizatorji ponudbe za odkup dolarskih obveznic in novo izdajo evrske obveznice.

 

Omenjena transakcija sledi uspešnemu odkupu dolarskih obveznic v višini 1.092 mio USD in dodatni izdaji obveznice RS79 v višini 1.000 mio EUR ter dodatni izdaji RS78 v višini 1.000 mio EUR, izvršenimi maja 2017.

 

REPUBLIKA SLOVENIJA JE DODATNO IZDALA OBVEZNICI S KUPONSKO OBRESTNO MERO 1,25% IN ZAPADLOSTJO 22. MARCA 2027 TER 1,750% IN ZAPADLOSTJO 3. NOVEMBRA 2040

 

KONČNI POGOJI

 

 

 

Obstoječa obveznica:

 

Obveznica z oznako RS79, kupon 1,250%

Obveznica z oznako RS78, kupon 1,750%

Bonitetna ocena:

 

Baa1 (stabilni) / A+ (stabilni) / A- (stabilni)

Datum določitve cene:

 

20. september 2017

Datum poravnave:

 

27. september 2017

Nominalna vrednost pred dodatno izdajo:

 

2.800.000.000 EUR

2.500.000.000 EUR

Velikost dodatne izdaje:

 

200.000.000 EUR

500.000.000 EUR

Datum zapadlosti:

 

22. marec 2027

3. november 2040

Naslednji datum izplačila kupona:

 

22. marec 2018

3. november 2017

Letna kuponska obrestna mera:

 

1,250%

1,750%

Cena ob izdaji:

 

102,194%

94,468%

Pribitek nad srednjim tečajem obrestne zamenjave:

 

20 b.t.

55 b.t.

Donosnost do dospelosti:

 

1,006%

2,053%

Referenčna obveznica:

 

DBR 0,250% Feb 2027

DBR 4,750% Jul 2040

Pribitek nad referenčno obveznico DBR:

 

64,8 b.t.

102,5 b.t.

ISIN:

 

SI0002103685

SI0002103677

Vodilne organizatorice izdaje:

 

Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bank in J.P. Morgan

 

 

 

POMEMBNO OBVESTILO:

 

PODATKI VSEBOVANI V TEM SPOROČILU SO SAMO OKVIRNI. ČEPRAV PODATKI ODRAŽAJO POGOJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV, PREDVIDENE V ČASU OBJAVE TEGA SPOROČILA, NI NOBENEGA ZAGOTOVILA, DA BODO VREDNOSTNI PAPIRJI ZARES IZDANI. VREDNOSTNI PAPIRJI BODO IZDANI V SKLADU S KONČNIMI POGOJI, ZA KATERE SE PRIČAKUJE, DA BODO VLAGATELJEM POTRJENI PRED ALI OB PORAVNAVI. VLAGATELJI NAJ PRED SPREJEMOM KAKRŠNEKOLI NALOŽBENE ODLOČITVE ALI PRED SKLENITVIJO KAKRŠNEGAKOLI POSLA V ZVEZI S TEMI VREDNOSTNIMI PAPIRJI UKRENEJO VSE POTREBNO, DA BODO POSEL RAZUMELI IN NAJ NEODVISNO PRESODIJO PRIMERNOST POSLA GLEDE NA SVOJE CILJE. VLAGATELJI NAJ PRED NALOŽBO V  TE VREDNOSTNE PAPIRJE ZAGOTOVIJO, DA JIM BO NA VOLJO DOVOLJ PODATKOV V ZVEZI Z REPUBLIKO SLOVENIJO. KAKRŠNAKOLI ODLOČITEV MOREBITNEGA INVESTITORJA ZA NAKUP KATEREGA OD TEH VREDNOSTNIH PAPIRJEV MORA BITI SPREJETA NA PODLAGI NEODVISNEGA PREGLEDA JAVNO DOSTOPNIH PODATKOV O IZDAJATELJU. NITI VODILNI ORGANIZATORJI NITI KATERAKOLI NJIHOVA AFILIACIJA NE SPREJEMAJO KARŠNEKOLI ODGOVORNOSTI, KI BI IZHAJALA IZ UPORABE TEGA DOKUMENTA IN TUDI NE DAJEJO NOBENEGA ZAGOTOVILA GLEDE  PRAVILNOSTI ALI POPOLNOSTI TEGA DOKUMENTA ALI GLEDE PRAVILNOSTI IN POPOLNOSTI JAVNO DOSTOPNIH PODATKOV O IZDAJATELJU. PODATKI V TEM DOKUMENTU SE LAHKO SPREMENIJO BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

 

TO OBVESTILO ALI KAKRŠNAKOLI KOPIJA TEGA OBVESTILA NE SME BITI POSREDOVANA ALI POSLANA, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V  ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE, AVSTRALIJO, KANADO ALI JAPONSKO IN TUDI NE V KATEROKOLI DRUGO DRŽAVO, KJER BI TAKŠNO DEJANJE BILO PROTIPRAVNO.

 

TO OBVESTILO NE PREDSTAVLJA  IN NI DEL  PONUDBE ALI  POVABILA K PRODAJI ALI KAKRŠNEGAKOLI NAGOVARJANJA K PONUDBI ZA NAKUPU ALI K VPISU IN ZATO NAJ TO OBVESTILO (ALI KATERIKOLI DEL TEGA OBVESTILA) ALI DEJSTVO, DA JE BILO TO OBVESTILO POSREDOVANO, NE PREDSTAVLJA  PODLAGE ZA SKLENITEV DOGOVORA NITI PODLAGE ZA SKLICEVANJE V POVEZAVI S KAKRŠNIMKOLI DOGOVOROM.

 

PONUDBA ALI RAZDELJEVANJE TEGA OBVESTILA ALI DRUGIH PODATKOV V ZVEZI S PONUDBO V NEKATERIH DRŽAVAH JE LAHKO PREPOVEDANA  S PREDPISI  IN OSEBE, KI PRIDOBIJO KATERIKOLI  DOKUMENT ALI INFORMACIJO, OMENJENO V TEM OBVESTILU, NAJ SE SEZNANIJO S TAKŠNO PREPOVEDJO IN JO UPOŠTEVAJO. KARŠNOKOLI NEUPOŠTEVANJE TAKŠNE PREPOVEDI LAHKO PREDSTAVLJA KRŠITEV  ZAKONOV O VREDNOSTNIH PAPIRJIH V TAKŠNI DRŽAVI. TO OBVESTILO NI PONUDBA ZA PRODAJO ALI NAKUP KAKRŠNEGAKOLI VREDNOSTNEGA PAPIRJA V ZDRUŽENIH DRŽAVAH. VREDNOSTNIH PAPIRJEV NI DOVOLJENO PONUJATI ALI PRODAJATI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH BREZ  PRIJAVE ALI BREZ IZJEME OD TAKŠNE PRIJAVE PO ZAKONU O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 1933. IZDAJATELJ NI PRIJAVIL IN NE NAMERAVA PRIJAVITI KAKRŠNEGAKOLI DELA KAKRŠNEKOLI PONUDBE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH ALI IZVAJATI JAVNE PONUDBE KAKRŠNIHKOLI VREDNOSTNIH PAPIRJEV V ZDRUŽENIH DRŽAVAH IN BO TO STORIL SAMO NA  PODLAGI PROSPEKTA, KI BI GA BI BILO MOGOČE PREJETI OD IZDAJATELJA, V KATEREM BI BILI VKLJUČENI PODROBNI PODATKI O REPUBLIKI SLOVENIJI. TO OBVESTILO JE NASLOVLJENO IN JE NAMENJENO OSEBAM V DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE EKONOMSKE SKUPNOSTI, KI SO UVELJAVILE DIREKTIVO 2003/71/ES, KOT JE BILA SPREMENJENA ("DIREKTIVA O PROSPEKTIH"), IN KI SO KVALIFICIRANI VLAGATELJI V SMISLU 2. ALINEJE PRVEGA ODSTAVKA 2. ČLENA DIREKTIVE O PROSPEKTIH. POLEG TEGA JE TO OBVESTILO NAMENJENO ZGOLJ (I) OSEBAM ZUNAJ ZDRUŽENEGA KRALJESTVA ALI (II) POUČENIM VLAGATELJEM, KOT SO OPREDELJENI V PETEM ODSTAVKU 19. ČLENA ZAKONA O FINANČNIH STORITVAH IN TRGIH (FINANČNA PROMOCIJA) ODLOK 2005 (ODLOK) ALI (III) OSEBAM PO TOČKAH (A) DO (D) DRUGEGA ODSTAVKA 49. ČLENA ODLOKA (PODJETJA Z VEČJIM NETO PREMOŽENJEM, NEREGISTRIRANA ZDRUŽENJA ITD.) ALI (IV) DRUGIM OSEBAM, ZA KATERE ZAKON  DOVOLJUJE, DA SE JIM POŠILJAJO OBVESTILA NA PODLAGI IZJEME OD PRVEGA ODSTAVKA 21. ČLENA ZAKONA O FINANČNIH STORITVAH IN TRGIH (VSE TE OSBEBE V (I) – (IV) ZGORAJ SO: ZADEVNE OSEBE). VSE INVESTICIJSKE STORITVE, NA KATERE SE NANAŠA TO OBVESTILO, BODO NA RAZPOLAGO IN ZADEVAJO ZGOLJ ZADEVNE OSEBE. OSEBE, KI NISO ZADEVNE OSEBE, NE SMEJO RAVNATI V SKLADU S TEM OBVESTILOM.

 

BONITETNA OCENA VREDNOSTNEGA PAPIRJA NI PRIPOROČILO ZA NAKUP, PRODAJO ALI POSEDOVANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN JE LAHKO KADARKOLI SPREMENJENA ALI PREKLICANA.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI