Skoči na vsebino

NOVICA

Realizacija državnega proračuna v avgustu

Ljubljana, 18. september 2017 – Državni proračun je avgusta izkazal presežek v višini enega milijona evrov. Prihodkov je bilo za 665,9 milijona evrov, kar je 86,7 milijona evrov manj kot avgusta lani, odhodkov pa je bilo za 664,9 milijona evrov oziroma za 12,8 milijona evrov manj. Presežek v lanskem avgustu je znašal 74,8 milijona evrov. V prvih osmih mesecih letošnjega leta je državni proračun beležil 105 milijonov evrov primanjkljaja.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so avgusta skupaj dosegli 615,1 milijona evrov, kar je 12 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog nižje realizacije je v prilivu iz naslova trošarin, ki je bil nižji za 51,9 milijona evrov. To je predvsem posledica tedanjega zakona o trošarinah, saj se je lani del trošarin iz julija vplačal avgusta. Realizacija dohodnine je bila skladna s pričakovanji, in sicer v višini 88,2 milijona evrov. Dinamika prihodkov iz naslova DDV pa je bila letos ugodnejša, saj so bili glede na lanski avgust višji za 58,3 milijona evrov in so dosegli 286,4 milijona evrov.

 

Črpanje evropskih sredstev se je realiziralo v višini 1,8 milijona evrov, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 1,6 milijona evrov.

 

Odhodkov je bilo avgusta za 12,8 milijona evrov manj kot avgusta lani, v primerjavi s preteklim mesecem pa jih je bilo manj za 143,3 milijona evrov. Največje spremembe v absolutnem obsegu izplačil glede na lanski avgust so bile pri izplačilih drugih domačih transferjev, ki so bili nižji za 14,3 milijona evrov, in sicer predvsem zaradi nižje dodatne obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (gre za pokrivanje primanjkljaja v ZPIZ). Za 13,1 milijona evrov nižja so bila tudi plačila obresti v tujino, vendar ob hkratnem plačilu višjih domačih obresti za 9,8 milijona evrov. Avgusta je bilo treba nakazati tudi manj sredstev v proračun EU, in sicer za 9,6 milijona evrov.

 

V primerjavi z izplačili lanskega avgusta pa so bila relativno višja predvsem izplačila tekočih transferov v tujino (narasla so za 782,4 odstotka na 3,9 milijona evrov), in sicer zaradi plačila prispevkov EU in skupnim projektom ter prispevkov v vojaški proračun Nata. Višji so bili tudi investicijski transferi, in sicer pravnim in fizičnim osebam za 153,7 % (za 1,1 milijona evrov) ter proračunskim uporabnikom za 96,9 % (za 5,1 milijona evrov). Za 58,5 odstotka več je bilo tudi izplačanih subvencij (za 4,7 milijona evrov), predvsem iz naslova trajnostnega vključevanja mladih v trg dela.

 

V avgustu je bilo v primerjavi z enakim mesecem lani za plačilo odhodkov državnega proračuna uporabljenih za 20,9 milijona evrov manj integralnih sredstev ter 10,7 milijona evrov manj namenskih sredstev. Hkrati je bilo uporabljenih za 14,7 milijona evrov več evropskih sredstev ter za 4,8 milijona evrov več pripadajoče slovenske udeležbe.

 

Na letni ravni so skupni prihodki državnega proračuna v osmih mesecih letos dosegli 5,9 milijarde evrov, kar je za 388,6 milijona evrov oziroma 7,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dosegli so 66,2 odstotka predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu. Davčni prihodki so na letni ravni skupaj dosegli 5,1 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za sedem odstotkov oziroma 329,6 milijona evrov.

 

Odhodki so v obdobju od januarja do avgusta skupaj dosegli šest milijard evrov, kar je za 34,4 milijona evrov oziroma za 0,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. To pomeni 62,6-odstotno realizacijo načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu za leto 2017.

 

Največje znižanje odhodkov od januarja do avgusta v primerjavi z enakim obdobjem lani je bilo pri plačilih obresti v tujino, in sicer za 61,4 milijona evrov, vendar so se hkrati povečala plačila domačih obresti za 51 milijonov evrov. Skupaj so plačila obresti v tem obdobju znašala 768,4 milijona evrov.

 

Drugi tekoči domači transferi so se v tem obdobju znižali za 58,4 milijona evrov oz. za 2,6 odstotka na 2,2 milijarde evrov. Do večjega znižanja odhodkov je prišlo tudi pri plačilih sredstev v proračun EU, tj. za 19,8 milijona evrov, tako da je bilo skupaj do konca avgusta za ta namen plačanih 251,5 milijona evrov. V tem obdobju se izkazuje tudi znižanje odhodkov pri rezervah, in sicer za 37,3 milijona evrov, ker je bilo junija lani izvedeno enkratno večje nakazilo 10-odstotnega deleža kupnin za financiranje Demografskega sklada. Letos se sicer za razliko od lani v okviru rezerv izločajo sredstva na nov proračunski sklad, tj. Gozdni sklad (do konca avgusta skupaj 4,6 milijona evrov).

 

Do porasta odhodkov je v letošnjem letu do konca avgusta v primerjavi z enakim obdobjem lani poleg plačil domačih obresti prišlo še pri izdatkih za blago in storitve za 25,2 milijona evrov, plačah in prispevkih za skupaj 26,8 milijona evrov ter nakupu in gradnji osnovnih sredstev za 23,2 milijona evrov.

 

Če realizacijo odhodkov državnega proračuna v tem obdobju primerjamo z enakim obdobjem lani z vidika uporabljenih sredstev, ki so služila za plačilo odhodkov, lahko ugotovimo, da se je uporabilo za 48,7 milijona manj integralnih sredstev in za 42 milijonov manj namenskih sredstev. Hkrati se je v tem obdobju povečala uporaba evropskih sredstev za 41,5 milijona evrov in pripadajoče slovenske udeležbe za 17,8 milijona evrov.

 

Služba za odnose z javnostmi