Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni proračun julija z nižjim primanjkljajem kot v enakem obdobju lani

 

Ljubljana, 17. avgust 2017 – Državni proračun je julija zabeležil 637,3 milijona evrov prihodkov, kar je 95,9 milijona evrov več kot v enakem lanskem obdobju, odhodkov pa je bilo za 808,9 milijonov evrov oz. za 53,1 milijona evrov manj kot julija lani. Proračun je tako izkazal primanjkljaj v višini 171,6 milijona evrov, ki pa je nižji kot v enakem obdobju lani, ko je znašal 214,5 milijona evrov. Primanjkljaj je v tem delu leta sicer običajen, med drugim zaradi izplačil druge tranše dohodnine. V prvih sedmih mesecih skupaj je proračun izkazal 107 milijonov evrov primanjkljaja.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so julija skupaj dosegli 569,2 milijona evrov, kar je 59,7 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Realizacija dohodnine je bila skladna s pričakovanji - na tej postavki smo zabeležili negativno stanje v višini -50,6 milijona evrov, kar je za ta čas v letu običajno. V juliju je bila namreč izplačana druga tranša dohodnine z neto učinkom -162,5 milijona evrov, kar pojasnjuje negativno stanje na tem segmentu prihodkov. Prilivi iz naslova DDV so glede na enako obdobje lani  narasli za 1,4 milijona evrov na 322,3 milijona evrov, medtem ko je bila realizacija trošarin višja za 7,9 milijona evrov in je dosegla 147,9 milijona evrov.

 

V letošnjem sedmem mesecu smo počrpali za 8,3 milijona evrov evropskih sredstev, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala en milijon evrov.

 

Julija je bilo treba v primerjavi z enakim mesecem lani izplačati manj drugih tekočih domačih transferjev, znižali so se za 8,4 milijona evrov oz. za 2,2 odstotka na 371,8 milijona evrov. V primerjavi z realizacijo v lanskem juliju so bila v absolutnem znesku višja predvsem izplačila subvencij, tj. za 31,8 milijona evrov oz. za 434,4 odstotka. Izplačanih je bilo 39,1 milijona evrov subvencij. Nekoliko višji so bili tudi izdatki za blago in storitve, ki so narasli za 11,5 milijona evrov oz. za 24,9 odstotka na 57,7 milijona evrov, ter transferi posameznikom in gospodinjstvom. Teh je bilo za dobrih 105 milijonov evrov, kar je za 4,6 milijona evrov oz. za 4,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Relativno višji so bili tudi investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, in sicer za 286 odstotkov oz. za 1,7 milijona evrov.

 

Poraba po virih sredstev je bila v primerjavi z julijem lani nižja pri namenskih sredstvih, in sicer za štiri milijone evrov oz. za 13,9 odstotka, ter pri namenskih sredstvih finančnih mehanizmov (za 0,9 milijona evrov oz. za 70 odstotkov). Poraba integralnih sredstev je bila višja za 36,4 milijona evrov oz. za 5,1 odstotka, odhodki iz evropskih sredstev za 16,2 milijona evrov oz. za 176 odstotkov, iz slovenske udeležbe pa za 5,4 milijona evrov oz. za 217 odstotkov.

 

Na letni ravni oz. v prvih sedmih mesecih skupaj so prihodki državnega proračuna dosegli 5,2 milijarde evrov, kar je za 474,3 milijona evrov oziroma 10,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. To predstavlja 58,7 odstotka predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu. Davčni prihodki so na letni ravni skupaj dosegli 4,4 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 8,3 odstotka oziroma 341,6 milijona evrov.

 

Odhodki so v prvih sedmih mesecih skupaj dosegli 5,3 milijarde evrov, kar je za 21,4 milijona evrov oz. za 0,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. To predstavlja 55,6 odstotka odhodkov v sprejetem proračunu.

 

Drugi tekoči domači transferi skupaj so se v tem obdobju znižali za 44,2 milijona evrov oz. za 2,2 odstotka na nekaj manj kot dve milijardi evrov. Tudi skupna plačila obresti so se v prvih sedmih mesecih letos glede na enako obdobje lani znižala, in sicer za 7,1 milijona evrov oz. za en odstotek na 702,6 milijona evrov, pri čemer so se plačila domačih obresti povečala za 41,2 milijona evrov oz. 8,3 odstotka, plačila tujih obresti pa zmanjšala za 48,2 milijona evrov oz. za 22,4 odstotka. V tem obdobju so se znižali tudi odhodki za rezerve (za 37,6 milijona evrov oz. za 39,2 odstotka) in plačila sredstev v proračun EU (za 10,3 milijona evrov oz. za 4,3 odstotka).

 

Glede na enako obdobje lani so bili višji predvsem izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (za 29,3 milijona evrov oz. za 26,3 odstotka), izdatki za blago in storitve (za 25,2 milijona evrov oz. za 7,3 odstotka) ter plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost (za 19,5 milijona evrov oz. za 2,9 odstotka).

 

Če realizacijo z vidika porabe po virih sredstev primerjamo s prvim sedmimi meseci lani, je bila ta nižja pri integralnih sredstvih (za 27,5 milijona evrov oz. za 0,6 odstotka), namenskih sredstvih (za 30,5 milijona evrov oz. za 18,8 odstotka) in namenskih sredstvih finančnih mehanizmov (za 2,3 milijona evrov oz. 38,8 odstotka), medtem ko je bila višja pri EU sredstvih (za 26,5 milijona evrov oz. za 10,8 odstotka) in slovenski udeležbi (za 12,4 milijona evrov oz. 40,5 odstotkov). 

 

Služba za odnose z javnostmi