Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeto na 144. seji vlade

Ljubljana, 20. julij 2017 – Vlada se je na današnji seji s področja dela ministrstva za finance, poleg določitve besedila zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in sprejema izhodišč za pripravo proračunov 2018 in 2019, seznanila tudi s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2016 ter zadolženosti na dan 31. decembra 2016. Kot skupščina Slovenskega državnega holdinga pa se je seznanila s poslovnimi rezultati holdinga za poslovno leto 2016.

Vlada seznanjena s poročilom o zadolževanju občin

Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2016 ter zadolženosti na dan 31. decembra 2016. Skupna zadolženost občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin se je lani v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 21,4 milijona evrov in je konec leta 2016 znašala 843,9 milijona evrov oziroma 2,12 odstotka BDP.

Od omenjenih 843,9 milijona evrov je znašalo stanje dolga občin 710,5 milijona evrov, stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin pa 133,4 milijona evrov. Konec lanskega leta ni bilo zadolženih 16 občin, v letu pred tem pa je bilo takšnih občin 18.

Glede na predhodno leto se je skupna zadolženost lani zmanjšala za 21,4 milijona evrov oziroma za 2,5 odstotka. Na znižanje zadolženosti v letu 2016 je vplivalo predvsem zmanjšano število javnih razpisov za sofinanciranje investicij iz proračuna EU, pa tudi poplačilo obveznosti iz naslova zadolžitev nekaterih občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin.

Skupni dolg na prebivalca je višji od 600 evrov v 26 občinah, od tega ima pet občin skupni dolg na prebivalca nad 1000 evrov. Najvišji skupni dolg na prebivalca v letu 2016 so imele občine Gornji Petrovci, in sicer 1813 evrov, Solčava 1139 evrov, Kostel 1129 evrov, Litija 1107 evrov in Komenda 1100 evrov.

Lani je ministrstvo za finance 47 občinam izdalo 65 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi soglasij je znašal 53,9 milijona evrov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije, predvidene v občinskem proračunu, 13 občin je upravljalo z dolgom občinskega proračuna. V letu 2016 se je pri državnem proračunu z odobritvijo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dodatno zadolžilo 122 občin v skupni višini 19 milijonov evrov.

Iz podatkov lahko zaključimo, da obseg skupne zadolženosti občin v letu 2016 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, delovna mesta in gospodarsko aktivnost, ter s tem ustvarjajo BDP.

Občine so o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice so ali v katerih imajo prevladujoč vpliv, v skladu z zakonom o javnih financah in pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin dolžne poročati ministrstvu za finance. Omenjeno poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih občine posredovale v aplikaciji e-Dolg–občine, usklajenih s premoženjskimi bilancami občin.

 

Vlada seznanjena z Letnim poročilom SDH za leto 2016

Vlada je izvedla skupščino Slovenskega državnega holdinga, na kateri se je seznanila z Letnim poročilom SDH in skupine SDH za poslovno leto 2016, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

Družba je v letu 2016 ustvarila prihodek v višini 68.149 tisoč EUR, od tega poslovni prihodek v višini  17.296 tisoč EUR in finančni prihodek v višini 50.853 tisoč EUR, medtem ko so odhodki v letu 2016 znašali 21.714 tisoč EUR od tega 8.055 tisoč EUR odhodki iz poslovanja in 13.659 tisoč EUR finančni odhodki. Tako je družba v letu 2016 ustvarila poslovni izid v višini 46.435 tisoč EUR, pred obdavčitvijo. To pomeni, da je celotni ustvarjeni čisti poslovni izid 50.656 tisoč  EUR. Dobiček, ki ostane po pokritju izgube in oblikovanju zakonskih rezerv, se razporedi v druge rezerve, skladno z ZSOS, ZSDH-1, statutom SDH in ZGD-1. Na podlagi poročila se podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2016. Skupščina za revizorja SDH za poslovno leto 2017 imenuje Deloitte Revizija.

Služba za odnose z javnostmi